Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 6, 4. pkt., ophæves.

2. § 20, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»Prøverne skal bestås hver for sig.«

3. § 21, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For prøver og eksamen gælder i øvrigt bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 27. august 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert