Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 562 af 1. juni 2011 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 2, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 1-5.

2. I § 45, stk. 1, § 46, stk. 1, § 47, stk. 1, og § 48, stk. 1, udgår: »individuel«.

3. § 45, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. § 47, stk. 3, ophæves.

5. I § 50, stk. 1, udgår: »individuel,«.

6. § 51, 2. pkt., affattes således:

»I øvrigt gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2012.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 27. august 2012

Inge Mærkedahl
Direktør

/ Kirsten Lippert