Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, som ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 25. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, § 36, § 56, § 69, stk. 2, § 69 a, § 78, stk. 5, og § 84, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, § 19, stk. 5, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, og § 28, stk. 2, § 31, stk. 4, og § 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse 950 af 24. september 2009, fastsættes:«

2. I § 33, stk. 1, udgår: »og ophæves automatisk den 1. september 2012, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2012.

Miljøministeriet, den 27. august 2012

Ida Auken

/ Thorbjørn Fangel