Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00263

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklerne ”Her er de nye motorvej fra Aarhus mod Viborg” og ”Er du i klemme af et vejprojekt?” i Jyllands-Posten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklerne, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Det forhold, at den ændrede linjeføring af motorvejen placerer denne nærmere klagers ejendom – og længere væk fra Jyllands-Postens skribents ejendom – kan ikke føre til andet resultat.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklerne ”Her er den nye motorvej fra Aarhus mod Viborg” af 1. februar 2012 og ”Er du i klemme af et vejprojekt?” af 15. maj 2012 bragt på jp.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Denne kendelse angår alene spørgsmålet om, hvorvidt klager er klageberettiget (har retlig interesse).

Vejdirektoratet udgav i juni 2010 en økonomiundersøgelse med henblik på dimensionering af VVM [Vurdering af Virkning på Miljøet]-undersøgelsen af en udbygning af rute 26 på strækningen mellem Aarhus og Viborg. Økonomiundersøgelsen havde vedrørende strækningen Søbyvad og Østjysk Motorvej valgt, at en kommende motorvej ikke skulle følge linjeføringen for den eksisterende motortrafikvej, der grænser op til [bynavn].

Vejdirektoratet udgav i januar 2012 en VVM-undersøgelse for udbygningen af rute 26 mellem Søbyvad og Aarhus. Af redegørelsen fremgik det, at motorvejens linjeføring skulle følge motortrafikvejens nuværende linjeføring.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at jp.dk har ladet en journalist dække en historie vedrørende anlæggelsen af en ny motorvej, selvom hun har personlig og økonomisk interesse i placeringen heraf. I den indledende økonomirapport skulle motorvejen ligge 5-600 meter fra klagers ejendom, men nu udbygges motortrafikvejen i stedet, så motorvejen er placeret 50 meter fra klagers grund. Journalisten har via sine artikler været medvirkende til at få ændret motorvejens linjeføring således, at motorvejen ikke længere planlægges placeret i umiddelbar nærhed af hendes ejendom, men nær klagers grund i [bynavn].

Pressenævnets afgørelse og begrundelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklerne, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. Det forhold, at den ændrede linjeføring af motorvejen placerer denne nærmere klagers ejendom – og længere væk fra Jyllands-Postens skribents ejendom – kan ikke føre til andet resultat.

Afgjort den 15. august 2012