Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0075
 
Links til øvrige EU dokumenter
32007R1266
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue1)

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 33, § 34, stk. 1, § 44, stk. 1, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. juli 2012, fastsættes,

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bluetongue: Vektoroverført sygdom hos drøvtyggere. Sygdommen forårsages af orbivirus.

2) Vektor: Insekter af arten Culicoides, som kan overføre bluetongue.

3) Bedrift: En ejendom, hvor der permanent eller midlertidigt opdrættes eller holdes dyr.

4) Besætning: En samling på mindst ét dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og har en ejer i form af en fysisk eller juridisk person.

5) Ejer eller ansvarlig: Den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer en besætning eller har til opgave at passe den, mod eller uden vederlag.

6) Levende, svækkede vacciner: Vacciner der fremstilles ved at tilpasse isolater af naturligt forekommende bluetonguevirus via gentagne passager i vævskultur eller i befrugtede hønseæg.

7) Kontrolzone: Et område der ved etablering har en radius på 20 km omkring den smitteramte bedrift.

8) Beskyttelseszone: Et område der ved etablering har en radius på mindst 100 km omkring den smitteramte bedrift.

9) Overvågningszone: Et område der ved etablering har en bredde på mindst 50 km uden om beskyttelseszonen, og hvor der ikke er foretaget vaccination mod bluetongue med levende, svækkede vacciner i de sidste 12 måneder.

10) Restriktionszone: Et område, der udgøres af den beskyttelseszone samt den overvågningszone, der er etableret.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drøvtyggere, der lever i fangenskab, jf. dog § 3, stk. 2.

Mistanke og anmeldelse

§ 3. Ejer eller ansvarlig skal ved mistanke om forekomst af bluetongue straks tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Den, der får mistanke om forekomst af bluetongue hos vildtlevende drøvtyggere, skal straks anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Tilkaldelse, jf. stk. 1, eller anmeldelse, jf. stk. 2, skal ske, såfremt der blandt drøvtyggere forekommer ét eller flere af følgende symptomer:

1) Ødemer i hovedet.

2) Sårdannelse på slimhinderne i mundhulen og heraf følgende savlen.

3) Hævet og blå tunge.

4) Hævede, røde patter.

5) Halthed som følge af betændelse i kronbælterne.

Mistænkte bedrifter

§ 4. Hvis ét eller flere dyr i en besætning mistænkes for at være smittet med bluetongue, § 3, stk. 3, eller mistænkes på baggrund af laboratorieundersøgelser, pålægger Fødevarestyrelsen bedriften et offentligt tilsyn, der kan omfatte forbud eller påbud om, at:

1) Ejer eller ansvarlig skal føre en liste, der dagligt opdateres, over antallet af dyr i hver kategori af drøvtyggere med angivelse af sundhedstilstanden for dyrene, herunder antallet af nyfødte og døde dyr. Oplysningerne skal opbevares i mindst fem år og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

2) Ejer eller ansvarlig skal medvirke til, at der udarbejdes en opgørelse over de steder, hvor der er gunstige vilkår for vektorens overlevelse, eller hvor den kan opholde sig, navnlig steder der er gunstige for dens reproduktion.

3) Flytning af drøvtyggere til eller fra besætningen er forbudt.

4) Drøvtyggere holdes lukket inde i den periode, hvor vektorerne er aktive, medmindre Fødevarestyrelsen bestemmer, at dyrene må gå ude i den periode.

5) Ejer eller ansvarlig skal ved hjælp af tilladte insekticider lade foretage regelmæssige behandlinger af drøvtyggere, de bygninger hvori drøvtyggerne holdes og omkring disse bygninger.

6) Ejer eller ansvarlig skal påse at sæd, embryoner og oocytter fra drøvtyggere, der opbevares på bedriften, ikke anvendes eller fjernes uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

7) Ejer eller ansvarlig skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelse efter Fødevarestyrelsens anvisning.

§ 5. På en bedrift, hvor der findes dyr, som mistænkes for at være smittede med bluetongue, påbegynder Fødevarestyrelsen en epidemiologisk undersøgelse.

§ 6. Tilsynet ophæves, når mistanken om bluetongue er afkræftet af Fødevarestyrelsen.

§ 7. På en bedrift, hvis geografiske beliggenhed eller kontakt med den mistænkte besætning giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om en eventuel smittespredning, kan der gives forbud eller påbud om de foranstaltninger, som er nævnt i § 4.

Smittede besætninger

§ 8. En besætning anses for at være smittet med bluetongue, når Fødevarestyrelsen erklærer det. Dette vil være baseret på laboratorieresultater fra Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, når bluetongue er påvist materiale fra dyr i besætningen.

Stk. 2. I tilfælde af en epidemi kan Fødevarestyrelsen anse en besætning for værende smittet alene på grundlag af kliniske symptomer hos dyrene eller epidemiologiske resultater.

Stk. 3. Epidemiologiske data skal vise, at de kliniske tegn eller resultater af laboratorietest skyldes forekomst af bluetonguevirus i besætningen og ikke kan tilskrives vaccinerede dyr eller dyr, der af andre årsager er seropositive.

Bekæmpelse

§ 9. Når en besætning er smittet med bluetongue, pålægger Fødevarestyrelsen bedriften et offentligt tilsyn, der kan omfatte påbud om, at:

1) Dyrene aflives, i det omfang Fødevarestyrelsen skønner det nødvendigt for at hindre smittespredning.

2) Ejer eller ansvarlig skal påse, at sæd, embryoner og oocytter fra drøvtyggere, der opbevares på bedriften, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog, på nærmere fastsatte vilkår, tillade at produkterne anvendes.

3) Ejer eller ansvarlig skal lade udtage prøver til laboratorieundersøgelser efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra drøvtyggere i besætningen i en periode, hvor smitten antages at have været i besætningen, skal opspores og destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

§ 10. Fødevarestyrelsen færdiggør den efter § 5 påbegyndte epidemiologiske undersøgelse.

§ 11. Når Fødevarestyrelsen har erklæret en besætning for smittet med bluetongue, jf. § 8, kan Fødevarestyrelsen etablere en kontrolzone omkring den smittede bedrift. Foranstaltningerne i § 4 finder anvendelse på bedrifter, som ligger i kontrolzonen. Dog kan Fødevarestyrelsen på nærmere fastsatte vilkår tillade flytning af drøvtyggere i kontrolzonen.

Stk. 2. Foranstaltningerne i § 4 kan ligeledes finde anvendelse på bedrifter, der ikke er beliggende indenfor en radius af 20 kilometer fra den smittede besætning, såfremt disse bedrifters beliggenhed eller kontakt med den smittede besætning giver Fødevarestyrelsen anledning til mistanke om smittespredning.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan udvide eller indskrænke kontrolzonen.

Restriktionszone

§ 12. Umiddelbart efter en besætning er erklæret for smittet med bluetongue, jf. § 8, etablerer Fødevarestyrelsen en beskyttelseszone og en overvågningszone.

§ 13. Al flytning af drøvtyggere ud af restriktionszonen er forbudt, med mindre betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 er opfyldt.

§ 14. Ejer eller ansvarlig for en besætning i restriktionszonen skal, hvis Fødevarestyrelsen kræver det:

1) deltage i et epidemiologisk overvågningsprogram baseret på overvågning af drøvtyggere og bestande af vektorer,

2) deltage ved en klinisk inspektion af drøvtyggere,

3) deltage ved udtagning af prøver af drøvtyggere, med henblik på gennemførelse af en laboratorieundersøgelse for bluetongue, og

4) deltage ved eventuel vaccination af dyrene, og sikre, at vaccinerede dyr kan identificeres.

Epidemiologisk undersøgelse

§ 15. En epidemiologisk undersøgelse iværksat i medfør af denne bekendtgørelse skal mindst omfatte:

1) Det tidsrum, hvor der kan være forekommet bluetongue i besætningen.

2) Oplysninger om mulig oprindelse af bluetongue i besætningen samt opsporing af andre besætninger, som kan være blevet smittede af samme vej.

3) Angivelse af sygdomsvektorernes forekomst og fordeling.

4) Oplysninger om flytninger af drøvtyggere fra eller til besætningen, herunder fjernelse af døde dyr.

Vaccination

§ 16. Vaccination mod bluetongue er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og § 14, nr. 4.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade eller påbyde vaccination mod bluetongue:

1) med inaktiverede vacciner i områder udpeget af Fødevarestyrelsen.

2) med levende svækkede vacciner af besætninger beliggende i beskyttelseszonen.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 1, § 13, § 16, stk. 1, eller

2) undlader at efterkomme forbud, påbud, anvisninger eller betingelser efter § 4, § 9, § 11, stk. 1, § 14, eller § 16, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 97 af 20. februar 2002 om bekæmpelse af bluetongue.

Fødevarestyrelsen, den 17. september 2012

Per S. Henriksen

/ Stig Mellergaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue, EF-Tidende L 327 s. 74, 2000, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/5/EU af 14. marts 2012 om ændring af Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue, EF-Tidende L 81 s. 1, 2012. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue, EF-Tidende L 283 s. 37-52, 2007. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.