Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Sikker internetkommunikation i arbejdsløshedsforsikringen
Kapitel 2 Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af elektroniske meddelelser og blanketter
Kapitel 3 Telefonisk indtastning af dagpengekort m.v.
Kapitel 4 Dokumentation og opbevaring
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation m.v. i arbejdsløshedsforsikringen

I medfør af § 91, stk. 11, og § 100 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Sikker internetkommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

§ 1. Kapitel 1 vedrører elektronisk udveksling af dokumentation i arbejdsløshedsforsikringen mellem:

1) Arbejdsskadestyrelsen og a-kasserne.

2) Arbejdsmarkedsstyrelsen og a-kasserne.

3) Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og a-kasserne.

4) A-kasserne indbyrdes.

§ 2. A-kasserne skal etablere en sikker internetforbindelse, der gør det muligt på en sikker måde at udveksle dokumentation.

Stk. 2. A-kasserne skal udveksle alle dokumenter og afgørelser med Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering over en sikker internetforbindelse.

§ 3. For at sikre en meddelelses ægthed skal den have en elektronisk signatur, når den sendes.

Stk. 2. Hver a-kasse skal vælge en udbyder af et nøglecenter til at certificere en elektronisk signatur. A-kasserne har ansvaret for, at udløbne certifikater opbevares efter reglerne i § 12.

§ 4. Når a-kasser udveksler oplysninger, der er omfattet af dette kapitel, skal a-kasserne bruge en stærk kryptering, jf. reglerne i Datatilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Kapitel 2

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af elektroniske meddelelser og blanketter

§ 5. En a-kasse kan optage medlemmer og udbetale arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af elektroniske meddelelser og blanketter.

Stk. 2. A-kassen skal vejlede sine medlemmer om vilkårene for at sende elektroniske meddelelser og blanketter til a-kassen.

§ 6. Ved brug af elektroniske meddelelser og blanketter, jf. § 5, skal a-kassen mindst en gang årligt dokumentere overfor a-kassens statsautoriserede revisor, at den tekniske løsning:

1) er så sikker, at de elektroniske meddelelser og blanketter ikke kan læses af andre end modtageren,

2) forhindrer, at de elektroniske meddelelser og blanketter kan ændres på vej til modtageren, og

3) forebygger, at andre end det enkelte medlem kan udgive sig som afsender af den elektroniske meddelelse og blanket.

Stk. 2. A-kassen har pligt til at opdatere den tekniske løsning.

§ 7. A-kassens statsautoriserede revisor skal mindst en gang årligt erklære,

1) at a-kassens it-system til at modtage og behandle elektroniske meddelelser og blanketter er tilstrækkeligt sikkert og indeholder tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer,

2) at a-kassens system til behandling af elektroniske meddelelser og blanketter i øvrigt følger denne bekendtgørelses regler, og

3) at a-kassens forretningsgange på dette område opfylder reglerne herom i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration.

§ 8. Et medlem af en a-kasse, der bruger elektroniske meddelelser og blanketter, kan selv vælge i stedet at give en skriftlig erklæring på tro og love til brug for udbetaling.

Stk. 2. En a-kasse kan bestemme, at et medlem ikke kan afgive oplysninger ved hjælp af elektroniske meddelelser og blanketter, men i stedet skal afgive en skriftlig erklæring på tro og love til brug for udbetaling. Det er en betingelse herfor, at a-kassen skønner, at medlemmet ikke kan eller vil give rigtige oplysninger på elektroniske meddelelser og blanketter.

Kapitel 3

Telefonisk indtastning af dagpengekort m.v.

§ 9. En a-kasse kan udbetale arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af telefonisk indtastede oplysninger fra medlemmet.

§ 10. Et medlem af en a-kasse, der har valgt at udbetale arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af telefonisk indtastede oplysninger jf. § 9, kan selv vælge i stedet at udfylde en erklæring på tro og love.

Stk. 2. A-kassen kan træffe afgørelse om, at et medlem ikke kan afgive telefonisk indtastede oplysninger, men i stedet skal udfylde en erklæring på tro og love til brug for udbetaling. Det er en betingelse herfor, at a-kassen skønner, at medlemmet ikke kan eller vil give rigtige oplysninger ved hjælp af telefonisk indtastning.

§ 11. Det er en betingelse for, at a-kassen kan udbetale arbejdsløshedsdagpenge m.v. ved brug af telefonisk indtastede oplysninger fra medlemmet, at a-kassens statsautoriserede revisor mindst en gang årligt erklærer,

1) at a-kassens system til telefonisk indtastning er sikkert,

2) at a-kassens it-system er tilpasset dette telefonsystem og har tilstrækkelige sikkerhedsprocedurer,

3) at a-kassens system til telefonisk indtastning i øvrigt følger denne bekendtgørelses regler, og

4) at a-kassens beskrivelser af de administrative rutiner (forretningsgange) på dette område opfylder reglerne herom i bekendtgørelsen om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration.

Kapitel 4

Dokumentation og opbevaring

§ 12. A-kassen skal opbevare den dokumentation, der er omtalt i kapitel 1-3, i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor den har været brugt til udbetaling m.v.

Stk. 2. Opbevaring af dokumentation om ret til efterløn skal ske efter reglerne i bekendtgørelsen om dokumentation for anciennitet i en a-kasse.

Stk. 3. For opbevaring af dokumentation som nævnt i stk. 1 og 2 samt tilhørende certifikater gælder det, at a-kasserne skal anvende rutiner for registrering (logning) og journalisering (lagring), der er fastsat på en sådan måde, at dokumenternes bevisværdi sikres i de i stk. 1 og 2 gældende opbevaringsperioder.

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. september 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 369 af 26. maj 2003 om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation m.v. i arbejdsløshedsforsikringen ophæves.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 3. september 2012

Marie Hansen

/ Susanne Bærentzen