Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Herved bekendtgøres lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer med de ændringer, der følger af lov nr. 255 af 30. marts 2011, lov nr. 469 af 18. maj 2011 og § 1 i lov nr. 608 af 18. juni 2012.

§ 1. Biler, motorcykler og knallerter skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Det samme gælder påhængs- og sættevogne til biler og motorcykler samt campingvogne.

Stk. 2. Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelses- og synspligt inden ibrugtagning for traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse samt andre påhængsredskaber og blokvogne.

§ 2. Trafikstyrelsen kan indkalde følgende køretøjer til periodisk syn:

1) vare- og lastkøretøjer,

2) personbiler,

3) udrykningskøretøjer, og

4) biler og motorcykler, der benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer, udlejes uden fører eller benyttes til øvelseskørsel.

Stk. 2. Politiet eller Trafikstyrelsen kan indkalde et registreret eller godkendt køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i færdselsloven eller forskrifter, der er udfærdiget i medfør af færdselsloven.

§ 3. Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse.

Stk. 2. Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn.

Stk. 3. Hvis et køretøj ikke er godkendt senest 10 uger efter den frist, der er angivet i indkaldelsen til syn, kan Trafikstyrelsen udstede påbud om, at køretøjets nummerplader omgående skal afleveres til SKAT.

§ 4. Trafikstyrelsen fastsætter regler om godkendelse, syn og omsyn af køretøjer, herunder regler om:

1) tekniske krav for udførelsen af typegodkendelser, syn og omsyn,

2) periodisk syn, og

3) anvendelse af Den Europæiske Unions forordninger, gennemførelse af Unionens direktiver og beslutninger samt anvendelse af Unionens aftaler med andre lande om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer.

§ 5. Det kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen at foretage syn eller omsyn af køretøjer.

Stk. 2. Trafikstyrelsen fastsætter regler om:

1) betingelser for at få tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder at virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person og råde over elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger, og

2) vilkår for tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder regler om, at forvaltningsloven og offentliglighedsloven helt eller delvis skal gælde for virksomheder, der har tilladelse til at foretage syn eller omsyn

Stk. 3. Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan kun meddeles, hvis ansøgeren gør det antageligt, at ansøgeren vil kunne udøve syns- eller omsynsvirksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 4. Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan ikke meddeles, hvis ansøgeren eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve syns- eller omsynsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

§ 6. Indehavere af tilladelser til at foretage syn må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn eller omsyn

§ 7. En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis

1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation eller

2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden ophører.

§ 8. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis

1) indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen eller

2) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

Stk. 2. Trafikstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Trafikstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Trafikstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udføre syns- eller omsynsvirksomhed under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udførelse af syns- eller omsynsvirksomhed ikke må ske under ankesagens behandling.

§ 9. Den, som udøver syns- eller omsynsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens § 79.

Tilsyn m.v.

§ 10. Trafikstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomhederne, herunder om tilladelsesindehavere overholder vilkårene i tilladelserne.

Stk. 2. Tilladelsesindehavere skal efter anmodning meddele Trafikstyrelsen enhver oplysning om syns- eller omsynsvirksomheden.

Stk. 3. Trafikstyrelsen fastsætter regler om tilsynet med syns- og omsynsvirksomhederne efter stk. 1 og om oplysningspligten efter stk. 2.

§ 10 a. Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne syns- og omsynsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.

§ 11. Trafikstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrol af tilladelsesindehaverens syns- eller omsynsvirksomhed, herunder kontrol af, om de køretøjer, der har været til eller er under syn hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er synet korrekt.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan som led i styrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder indtil 4 uger efter, at et erhvervskøretøj er blevet synet eller omsynet i en syns- eller omsynsvirksomhed, mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrolsyn af køretøjet på arealer, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 3. Som led i Trafikstyrelsens tilsyn med synsvirksomheder og omsynsvirksomheder kan der udføres kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden.

§ 12. Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, som Trafikstyrelsen er tillagt efter denne lov. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Videregivelse af data til kommercielle formål

§ 12 a. Trafikstyrelsen kan udlevere data fra styrelsens registre mod vederlag med henblik på modtagerens kommercielle udnyttelse af disse data.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om anvendelse og betaling for udleverede data, jf. stk. 1.

Straf

§ 13. Med bøde straffes den registrerede ejer eller bruger af et køretøj, der ikke fremstiller køretøjet til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, og den registrerede ejer eller bruger, der ikke efterkommer et påbud efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der uden tilladelse til syn eller omsyn foregiver at have en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13 a. I sager om overtrædelse af § 13, stk. 1, kan Trafikstyrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig og rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.

Betaling

§ 14. (Ophævet)

§ 15. Tilladelsesindehaverne skal betale et gebyr på 19 kr. pr. syn eller omsyn til staten. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, tillægges renter efter rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte gebyr reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Transportministeren bekendtgør eventuelle reguleringer hvert år, første gang pr. 1. januar 2013.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte gebyr skal dække udgifterne til Trafikstyrelsens syns- og omsynsaktiviteter, herunder til kontrol af erhvervskøretøjer ved vejsiden og af erhvervskøretøjer, der befinder sig på et areal, som køretøjsbrugeren, køretøjsejeren eller dennes virksomhed råder over i erhvervsmæssig henseende.

Stk. 4. Trafikstyrelsen kan fastsætte bestemmelser om gebyrets betaling og opkrævning, herunder regler om betaling for erindringsskrivelser.

§ 16 (udeladt)

§ 17 (udeladt)

§ 18 (udeladt)

§ 19 (udeladt)

§ 20 Loven træder i kraft den 1. september 2004, (udeladt)

Stk. 2. (udeladt)

Stk. 3. (udeladt)

§ 21 (udeladt)

§ 22 (udeladt)

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 255 af 31. marts 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2011.


Lov nr. 469 af 18. maj 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden1).


Lov nr. 608 af 18. juni 2012 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. § 11, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, finder alene anvendelse på erhvervskøretøjer, der er synet eller omsynet efter lovens ikrafttræden.

Transportministeriet, den 24. september 2012

Henrik Dam Kristensen

/ Tine Lund Jensen

Officielle noter

1) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 614 af 13. juni 2012.