Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1482 af 14. december 2010 om drift m.v. af offshoreanlæg m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 534 af 26. maj 2011 og bekendtgørelse nr. 752 af 24. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 85 affattes således:

»§ 85. I forbindelse med drift af stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel finder bestemmelserne i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og i regler udstedt i medfør heraf anvendelse på faste offshoreanlæg.

Stk. 2. Energistyrelsen varetager de kontrol- og tilsynsopgaver, der i henhold til de love og regler nævnt i stk. 1 påhviler vedkommende myndigheder.

Stk. 3. Ændringer i og installation af stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel må kun udføres af elinstallatører autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen, jf. lov om autorisation af elinstallatører m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2012.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 16. august 2012

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen