Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00254

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”[Klager]s tragedie” i SE og HØR.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkterne A.1 og A.3.

SE OG HØRs oplysning om, at klager skulle være på narkoafvænning og hente metadon på Familieambulatoriet kan være særdeles skadelig og krænkende for klager.

På baggrund af Familieambulatoriets brev af 19. april 2012 lægges til det grund, at [Klager] er blevet testet tre gange ugentligt for euforiserende stoffer i perioden 27. februar – 27. april 2012. Alle prøver har været uden spor af euforiserende stoffer. Klager har ikke modtaget medicinsk behandling på Familieambulatoriet. Den anonyme kildes udtalelser i SE OG HØR udgør ikke dokumentation for rigtigheden af SE OG HØRs udsagn.

SE OG HØRs oplysning er således udokumenteret. Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af SE OG HØR for at bringe de meget krænkende og skadelige udsagn om personlige forhold uden dokumentation herfor. Det forhold, at [Klager] ikke ønskede at udtale sig om sit ophold på ambulatoriet, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at [Klager] udtrykkeligt henviste til, at der var tale om et privat forhold, og at offentliggørelsen ikke har en sådan almen interesse, at den overstiger hensynet til den omtalte person.

Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvornår [Klager] fik forelagt en foreløbig version af forsiden (et blueprint). SE OG HØR var ved e-mail af 18. april 2012 kl. 16.36 fra klagers advokat gjort bekendt med, at oplysningerne ifølge klager var ukorrekte. Uanset, om bladet på daværende tidspunkt var trykt og distribueret, burde SE OG HØR have forsøgt at berigtige oplysningen. Da SE OG HØR således heller ikke forsøgte at berigtige oplysningen - hverken i relation til papirudgivelsen eller på seoghoer.dk – udtaler nævnet tillige kritik af SE OG HØR for ikke at berigtige forholdet, da man blev bekendt med fejlen.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til det ovenfor anførte finder nævnet, at SE OG HØR har bragt forkerte oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Klager er herefter berettiget til at få bragt et genmæle.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR at bringe følgende forsidehenvisning i papirudgivelsen af SE OG HØR og indsætte samme henvisning til ”UGENS SE OG HØR” på seoghoer.dk:

”Pressenævnet giver SE OG HØR alvorlig kritik for at påstå, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon”

Til henvisningen i bladet skal billedet af [Klager]s ansigt bringes (billedet bragt på forsiden af nr. 16 øverst i højre hjørne).

På en fremtrædende plads inde i bladet og på seoghoer.dk pålægges redaktøren at bringe følgende:

”[rubrik]

Kritik for forkerte oplysninger

[underrubrik]

Pressenævnet har givet SE OG HØR alvorlig kritik for at skrive, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon.

[brødtekst]

SE OG HØR bragte den 19. april en forsidehistorie om, at [Klager] var på narkotikaafvænning og havde hentet metadon på et ambulatorium.

[Klager] har oplyst, at han var på ambulatoriet for at afgive urinprøver. Disse har ikke vist spor af euforiserende stoffer. Han fik hverken metadon eller anden behandling under opholdet. Ambulatoriet har bekræftet disse oplysninger.

SE OG HØR blev af [Klager]s advokat gjort opmærksom på forholdene dagen inden offentliggørelsen af bladet, den 18. april.

[Klager] har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet har udtalt alvorlig kritik af SE OG HØR for ikke at kontrollere de meget skadelige og forkerte oplysninger inden offentliggørelsen. Nævnet udtaler også kritik af SE OG HØR for ikke at gøre opmærksom på fejlen.

Pressenævnet har pålagt SE OG HØR at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

[Klager] har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet over en artikel i SE OG HØR nr. 16, 19.-26. april 2012, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Forløbet forud for offentliggørelse

[Klager]s advokat rettede ved e-mail af 18. april 2012 kl. 16.36 henvendelse til SE OG HØRs ansvarshavende chefredaktør (e-mailen er sendt til redaktørens personlige arbejdsmail og til redaktionens e-mailadresse: redaktionen@seoghoer.dk). Af e-mailen fremgik følgende:

”Som advokat for [Klager] har jeg modtaget kopi som vedhæftet ligesom det på forsiden af Se & Hør fremgår at [Klager] henter metadon på klinik og han er på narkoafvænning ligesom det af artiklen fremgår at han skulle ”drikke sin metadon..”

Dette er ikke korrekt! Min klient tager hverken metadon, er på narkoafvænning eller noget der ligner dette. Se & Hør vælger at stole på en åbenbart særdeles udokumenteret anonym kilde.

Derudover har I ligeledes sammenholdt jeres fejlagtige oplysninger i forhold til [firma] hvilket kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for min klient og dermed Dem.

Jeg skal derfor allerede nu anmode om at artiklen og det om min klient trykte fjernes fra jeres blad, der udkommer i morgen. Ligesom det straks skal fjernes fra internettet for at begrænse skaden, som allerede er sket.

Hvis Se & Hør, trods ovennævnte (og dermed i ond tro) vælger at lade bladet udkomme i morgen anses dette for en alvorlig krænkelse og der vil straks blive indgivet klage til pressenævnet ligesom, der vil blive krævet erstatning.

…”

Advokaten sendte den 18. april 2012 kl. 20.24 følgende SMS til redaktøren:

”Jeg har som advokat for [Klager] skrevet til dig og redaktionen i dag og bedt jer fjerne jeres artikel som trykkes i morgen, da han ikke er på afvænning, tager metadon.”

Redaktøren svarede kl. 20.45 følgende:

”…

Bladet er for længst trykt, så det er ikke muligt. Jeg er på ferie så kontakt venligst redaktionschef Kim Bretov på bretov@seoghoer.dk

…”

Af redaktionschefens svar af 19. april 2012 kl. 9.54 fremgår følgende:

”Chefredaktør Kim Henningsen besvarede i går din henvendelse på sms. Jeg skal gerne gentage beskeden: Bladet er for længst trykt og er til salg i dag.”

De påklagede forhold

SE OG HØR bragte den 19. april 2012 forsideoverskrifterne ”[Klager]s tragedie”, ”HENTER METADON PÅ KLINIK” og ”PÅ NARKOAFVÆNNING”. Til overskrifterne var indsat et billede af [Klager], der gik foran Familieambulatoriet, og et billede af klagers ansigt.

Inde i bladet på side 6-7 bragte SE OG HØR artiklen ”PÅ METADON-KLINIK” og med mindre skrifttyper ”Modellens narko-nedtur” og ”[Klager] har sin faste gang på behandlingsstedet Familieambulatoriet [vejnavn] i [by].”

Af artiklen fremgik følgende:

”Der er langt fra den velpolerede, flotte fyr, der har prydet utallige modelkampagner, til den [Klager], som lige nu kæmper for at blive sin afhængighed kvit.

Den [tal]-årige far til to har sin faste gang på Familieambulatoriet på [vejnavn] i [by]s [bydel]. Her bliver [Klager] behandlet side om side med stofmisbrugere.

- Jeg så ham første gang for 14 dage siden. Han fik udleveret sin medicin og drak sin metadon.

Jeg har set ham sidde ved bordet og ved computeren, forklarer en kilde, som selv har tilknytning til Familieambulatoriet.

Vedkommende ønsker at forblive anonym, men SE og HØR kender personens identitet.

Mandag eftermiddag er [Klager] tilbage på [vejnavn]. Klokken 16.44 parkerer han sin [bil] foran den gule bygning, hvorefter han stiger ud, smækker alle dørene og bevæger sig mod indgangen til Familieambulatoriet.

Før han ringer på for at komme indenfor, skal han dog lige have en telefonsamtale overstået.

Ind og hurtigt ud

Efter ca. 25 minutter kommer [Klager] ud igen. Han går målrettet mod sin bil, sætter sig ind og drøner af sted.

- Man drikker sin dagsration, når man kommer derind, og så kan man få noget med hjem.

Han virker helt fin. Jeg har ikke snakket med ham om hans problemer... Jeg tror ikke, han vil sammenlignes med de andre, der kommer derude, fortæller kilden.

På Familieambulatoriet kommer der både stofmisbrugere, der er afhængige af f. eks. morfin eller heroin, og alkoholmisbrugere.

- Han er ikke i alkoholteamet.

Så ville han gå op på 2. sal. Så ville vi ikke se ham, siger kilden.

Det vilde liv

[Klager] har aldrig lagt skjul på, at han har levet det vilde liv.

I 1997 rejste han til [by 2] for at pleje sin modelkarriere.

- Det er egentlig utroligt, at jeg ikke skulle på afvænning, efter jeg kom hjem fra [by 2].

Men jeg har været god til at passe på mig selv. Jeg træner f. eks. i fitnesscenter hver dag nu, sagde han til Ekstra Bladet i 2004.

- I [by 2] var vi på alting.

Spiste piller, røg tjald og tog kokain. Det stoppede dog, da vi (han og ekskæresten [Person B], red.) fik [Barn C]. Det dur ikke med et barn, afslørede han dengang.

Da SE og HØR kontakter [Klager], er han ikke meget for at tale om sine besøg på Familieambulatoriet.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er privat, siger han med mut stemme.

- Du har ingen kommentarer overhovedet?

- Nej, hav en god dag, lyder det fra [Klager], inden han afbryder samtalen.”

Til artiklen var bl.a. indsat billeder af [Klager], der ankom til Familieambulatoriet med billedteksterne:

”[Klager] ankommer til [vejnavn] i sin slidte, gamle [bil]”,

”Mandag eftermiddag besøger [Klager] Familieambulatoriet og opholder sig der i 25 minutter”,

”Tidligere på året forlod kæresten [Person A] [Klager], efter de havde haft et voldsomt opgør. Parret har en lille datter sammen.

…”,

og

”Målsætningen for familieambulatoriet [vejnavn] er at hindre og mindske skadevirkninger på børn forårsaget af forældrenes misbrug – i tæt samarbejde med brugerne”, står der på behandlingsstedets hjemmeside.”

Der var endvidere indsat et modelbillede med teksten:

”Selv om [Klager] har levet et hæsblæsende liv, har han alligevel formået at passe sine modeljob.

Lige nu er han aktuel i en massiv reklamekampagne for [firma].”

På side 7 var indsat følgende tekstboks:

”MISBRUGSEKSPERTEN

Ifølge Henrik Rindom, misbrugsekspert og speciallæge i psykiatri ved Hvidovre Hospital, er der vidt forskellige årsager til, at personer bliver behandlet med metadon.

- Det kan skyldes, at man har en kronisk sygdom og derfor er kommet i morfinbehandling, er blevet afhængig og så har svært ved at komme ud af det igen, siger Rindom.

- Så man behøver ikke at være stiknarkoman for at komme i behandling?

- Nej, nej.

Metadon hører til i familien af morfinpræparater, og det er et sindssygt godt smertestillende middel.

- Hvad er fremtidsudsigterne, når man først er gået i behandling?

- At man har gjort det, er ansvarsfuldt af personen.

Det er særdeles ansvarsfuldt. ”

På seoghoer.dk offentliggøres forsiden af indeværende uges blad under ”UGENS SE OG HØR” med angivelse af ugens historier. Til forsiden af nr. 16, 2012, var blandt andet bragt: ”[Klager]: På narkoafvænning”.

Yderligere oplysninger

Af Familieambulatoriets notat af 19. april 2012 ”Vedr. [Klager]” fremgår følgende:

”[Klager] har siden 27. feb. 2012 være indskrevet til urinprøvekontrol på Familieambulatoriet [vejnavn].

[Klager] har lagt urinprøve 3 x ugentligt, og de er testet for euforiserende stoffer.

Alle lagte prøver har været uden spor af euforiserende stoffer, og [Klager] udskrives derfor – som planlagt – 27. april 2012.

[Klager] har på intet tidspunkt modtaget nogen form for medicinsk behandling på Familielaboratoriet [vejnavn], men har udelukkende været indskrevet til urinprøvekontrol.”

Klagers advokat anmodede ved e-mail af 20. april 2012 SE OG HØR om at berigtige artiklen, hvilket SE OG HØR ved e-mail af 23. april 2012 afviste.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Brian Werner Larsen har anført, at forsideoverskrifterne og navnlig artiklens udsagn ”… kæmper for at blive sin afhængighed kvit” og ”Her bliver [Klager] behandlet side om side med stofmisbrugere” er fejlagtige og krænkende. I artiklen er anvendt et anonymt kildecitat: ”Han fik udleveret sin medicin og drak sin metadon”. Det er heller ikke korrekt.

Herudover fremstilles klager nedladende ved, at det angives, at han ”ankommer til [vejnavn] i sin slidte, gamle [bil]”. Klagers arbejdsgiver ”[firma]” er endvidere inddraget i artiklen.

Udtalelserne vedrører klagers omdømme som far og menneske og må vurderes særdeles grove og af personlig karakter. Artiklen er skadelig i forhold til klagers familie, venner og i arbejdsmæssig henseende. De meget skadelige og ukorrekte oplysninger, der angiveligt er baseret på ”en anonym kilde”, er ikke efterprøvet.

[Klager]s udtalelse om, at ”det har jeg ingen kommentarer til, det er privat” kan ikke tillægges betydning, idet det var en neutral udtalelse, hvor klager blot ønskede at være ladt i fred og ro. Det var et privat anliggende, og enhver udtalelse ville blive fortolket af SE OG HØR. Det var han ikke interesseret i.

SE OG HØR har henvist til den otte år gammel artikel ”Stofferne skaffede modeljob” af 3. oktober 2004 i Ekstra Bladet. Denne artikel kan ikke tages til udtryk for klagers livsopfattelse, hvilket også fremgår af artiklen:

”- I [by 2] var vi på alting. Spiste piller, røg tjald og tog kokain. Det stoppede dog, da vi fik [Barn C]. Det duer ikke med et barn”.

Klager er i dag familiefar til to børn.

Det var ikke muligt at kommentere artiklen før dagen før trykningen, da man ikke tidligere var gjort opmærksom på, hvad SE OG HØR agtede at indrykke som artikel. SE OG HØR sendte klager et ”blueprint” – artiklen som den ville se ud forinden bladets deadline – så artiklen kunne have været stoppet.

SE OG HØR valgte at udgive bladet – dette til trods for, at deres chefredaktør, inden bladet udkom, blev gjort opmærksom på, at oplysningerne ikke var korrekte, og at klager ikke var på afvænning og hverken hentede eller drak metadon.

Advokat Brian Werner Larsen har herudover anført, at SE OG HØR har markedsført det krænkende indhold i tv-reklamer og på webudgaverne af bladet. Forsiden af bladet er på webudgaverne (sammen med enkelte artikler). Forsiden af det pågældende SE OG HØR har på mere end halvdelen af forsiden anført ”[Klager]s Tragedie – Henter Metadon på Klinik”, ”På Narkoafvænning”. Der er således også sket en krænkelse på internettet.

SE OG HØR må således på forsiden bringe følgende:

”Vi skal beklage at vi har bragt en artikel på www.seoghoer.dk og i vores bladudgave af SE OG HØR den 19. april 2012 om [Klager] og dennes narkoafvænning og indtagelse af metadon, der ikke var sand idet der ikke har været grundlag for vores udtalelser.”

Advokaten har endelig henvist til, at der er sket en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fred- og ærekrænkelser.

2.2 SE OG HØRs synspunkter

SE OG HØR har anført, at artiklen om klager er udarbejdet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder og efterprøvet. Historien er også forsøgt verificeret hos klager, der ikke ønskede at medvirke. SE OG HØR foreholdt oplysningerne for [Klager] i god tid før offentliggørelse, men han valgte kun at udtale sig som citeret i bladet.

Klager har ved flere lejligheder åbent omtalt sit narkotikamisbrug. Bladet har henvist til Ekstra Bladets artikel af 3. oktober 2004.

SE OG HØR har videre anført, at klagers advokats forsøg på at stoppe artiklen først blev sendt efter, at bladet var trykt og lå klar til salg hos forhandlerne. Efter offentliggørelsen har advokaten udbedt sig et dementi og en undskyldning. Det har SE OG HØR vurderet, at der ikke er grundlag for. Der er under sagen ikke krævet genmæle i medieansvarslovens forstand.

SE OG HØR har herudover anført, at brevet af 19. april 2012 ikke kan danne grundlag for en vurdering af sandhedsværdien af SE OG HØRs omtale. Det ville medføre, at nævnet skulle foretage en efterprøvelse af bladets kilders troværdighed. Det ville medføre en krænkelse af indklagedes ret til kildebeskyttelse. SE OG HØR har i den forbindelse henvist til bogen ”Presseret” (2003) skrevet af Sten Schaumburg-Müller, hvoraf følgende fremgår på side 297-298:

9.1.6. Pressenævnets sagsbehandling

§ 46 pålægger Pressenævnet at behandle sager hurtigt, med en 7-dages frist for mediet til at svare på den forelagte klage, jf. stk. 2. Nævnet vil ofte træffe afgørelse udelukkende på baggrund af klagen og mediets svar, dog vil betydningsfuldt, nyt materiale blive forelagt klager. Nævnet kan ikke foretage en egentlig bevisvurdering, og det forekommer ikke sjældent at Nævnet bemærker dette i sin afgørelse. Helt at undgå en vurdering af fakta er dog ikke muligt, og Nævnet har i afgørelser lagt til grund at en oplysning er ”utvivlsomt forkert” eller at der er tale om ”uunderbyggede formodninger” eller at oplysningerne ikke er sandsynliggjorte eller antageliggjorte. Men Nævnet kan ikke gå ind i en nærmere prøvelse med vidneafhøring etc.”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkterne A.1 og A.3.

SE OG HØRs oplysning om, at klager skulle være på narkoafvænning og hente metadon på Familieambulatoriet kan være særdeles skadelig og krænkende for klager.

På baggrund af Familieambulatoriets brev af 19. april 2012 lægges til det grund, at [Klager] er blevet testet tre gange ugentligt for euforiserende stoffer i perioden 27. februar – 27. april 2012. Alle prøver har været uden spor af euforiserende stoffer. Klager har ikke modtaget medicinsk behandling på Familieambulatoriet. Den anonyme kildes udtalelser i SE OG HØR udgør ikke dokumentation for rigtigheden af SE OG HØRs udsagn.

SE OG HØRs oplysning er således udokumenteret. Pressenævnet udtaler alvorligkritik af SE OG HØR for at bringe de meget krænkende og skadelige udsagn om personlige forhold uden dokumentation herfor. Det forhold, at [Klager] ikke ønskede at udtale sig om sit ophold på ambulatoriet, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at [Klager] udtrykkeligt henviste til, at der var tale om et privat forhold, og at offentliggørelsen ikke har en sådan almen interesse, at den overstiger hensynet til den omtalte person.

Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvornår [Klager] fik forelagt en foreløbig version af forsiden (et blueprint). SE OG HØR var ved e-mail af 18. april 2012 kl. 16.36 fra klagers advokat gjort bekendt med, at oplysningerne ifølge klager var ukorrekte. Uanset, om bladet på daværende tidspunkt var trykt og distribueret, burde SE OG HØR have forsøgt at berigtige oplysningen. Da SE OG HØR således heller ikke forsøgte at berigtige oplysningen - hverken i relation til papirudgivelsen eller på seoghoer.dk – udtaler nævnet tillige kritik af SE OG HØR for ikke at berigtige forholdet, da man blev bekendt med fejlen.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til det ovenfor anførte finder nævnet, at SE OG HØR har bragt forkerte oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Klager er herefter berettiget til at få bragt et genmæle.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR at bringe følgende forsidehenvisning i papirudgivelsen af SE OG HØR og indsætte samme henvisning til ”UGENS SE OG HØR” på seoghoer.dk:

”Pressenævnet giver SE OG HØR alvorlig kritik for at påstå, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon”

Til henvisningen i bladet skal billedet af [Klager]s ansigt bringes (billedet bragt på forsiden af nr. 16 øverst i højre hjørne).

På en fremtrædende plads inde i bladet og på seoghoer.dk pålægges redaktøren at bringe følgende:

”[rubrik]

Kritik for forkerte oplysninger

[underrubrik]

Pressenævnet har givet SE OG HØR alvorlig kritik for at skrive, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon.

[brødtekst]

SE OG HØR bragte den 19. april en forsidehistorie om, at [Klager] var på narkotikaafvænning og havde hentet metadon på et ambulatorium.

[Klager] har oplyst, at han var på ambulatoriet for at afgive urinprøver. Disse har ikke vist spor af euforiserende stoffer. Han fik hverken metadon eller anden behandling under opholdet. Ambulatoriet har bekræftet disse oplysninger.

SE OG HØR blev af [Klager]s advokat gjort opmærksom på forholdene dagen inden offentliggørelsen af bladet, den 18. april.

[Klager] har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet har udtalt alvorlig kritik af SE OG HØR for ikke at kontrollere de meget skadelige og forkerte oplysninger inden offentliggørelsen. Nævnet udtaler også kritik af SE OG HØR for ikke at gøre opmærksom på fejlen.

Pressenævnet har pålagt SE OG HØR at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 15. august 2012