Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljøministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand

I medfør af § 22, stk. 2 og 6, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, som ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010, fastsættes:

Varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet

§ 1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet omfatter den sekretariatsbetjening, den sagsbehandling og det tilsyn, som fastsættes i Stormrådets forretningsorden og aftales med rådet, herunder i nærmere bestemt omfang samarbejde med forsikringsselskaberne om behandling af stormflodssager og samarbejde med Miljøministeriet om opgaver, der knytter sig til behandling af sager vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald. Det nærmere omfang af sekretariatsfunktionens ansvarsområder og opgaver fastlægges i en aftale mellem Stormrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det nærmere omfang af samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljøministeriet fastlægges i aftaler mellem Stormrådet og henholdsvis Forsikring & Pension på vegne af forsikringsselskaberne og Miljøministeriet.

Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet og fremmed bistand

§ 2. Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen. De nærmere vilkår for betalingen fastsættes i en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af de forventede gennemsnitlige årlige udgifter til sekretariatets drift, herunder etablering og drift af database – websystem til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og tilsynet med forsikringsselskabernes sagsbehandling. Ved større, pludselige ændringer i sekretariatets arbejdsbyrde optages der forhandlinger med Erhvervs- og Vækstministeriet om betalingen.

Stk. 2. Stormrådets betaling for bistand fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet vedrørende disses opgaver i relation til stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne fastsættes i separate aftaler mellem disse og Stormrådet. Betaling for fremmed bistand i øvrigt aftales for den enkelte ydelse på baggrund af opgavens karakter og omfang. Betalingerne afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen afhængig af bistandens fordeling mellem de områder, som dækkes af puljerne.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 807 af 28. juni 2010 om betaling for bistand til og varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. september 2012

Ole Sohn

/ Hanne Kristensen