Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Stormrådets sammensætning
Kapitel 2 Stormrådets opgaver
Kapitel 3 Stormrådets sekretariat
Kapitel 4 Afholdelse af møder
Kapitel 5 Stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen
Kapitel 6 Rådets afgørelser om stormflod
Kapitel 7 Rådets afgørelser i tilfælde af oversvømmelse fra vandløb og søer
Kapitel 8 Rådets afgørelser i tilfælde af stormfald
Kapitel 9 Tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager
Kapitel 10 Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Stormrådet

I medfør af § 21, stk. 3, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, som ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Stormrådets sammensætning

§ 1. Stormrådet består af en formand og 8 andre medlemmer. De 8 andre medlemmer af rådet skal repræsentere hver af følgende myndigheder og organisationer: Erhvervs- og Vækstministeriet (næstformand), Transportministeriet, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. Til rådet knyttes endvidere 3 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. De særligt sagkyndige, som ikke har stemmeret, udpeges af Kystdirektoratet for så vidt angår indsigt i stormflod og kystforhold og Naturstyrelsen for så vidt angår indsigt i vandløb og søer samt stormfald.

Stk. 2. Rådets formand og øvrige medlemmer samt disses suppleanter udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 3. Rådets næstformand træder i tilfælde af formandens fravær i dennes sted.

Kapitel 2

Stormrådets opgaver

§ 2. Rådet afgør, om der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Rådet træffer endvidere afgørelse om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer, og om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt med deraf følgende mulighed for udbetaling af tilskud til oprydning og gentilplantning af de skadede arealer.

Stk. 2. Udover de i stk. 1, nævnte opgaver, fører rådet endvidere tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stk. 3. Rådet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til erhvervs- og vækstministeren. Beretningen offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 4. Rådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til erhvervs- og vækstministeren. Regnskabet offentliggøres på rådets hjemmeside.

Kapitel 3

Stormrådets sekretariat

§ 3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

Kapitel 4

Afholdelse af møder

§ 4. Rådets afgørelser og beslutninger træffes i et møde, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 2. Rådets formand leder rådets møder.

Stk. 3. Rådet holder møde på de af rådet fastsatte mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne emner. Formanden bestemmer mødevarslet, som i tilfælde af fremsættelse af ønske om afholdelse af møde højst må være 4 uger.

Stk. 4. Formanden kan beslutte, at møder afholdes virtuelt som videokonference, telefonmøde, en kombination heraf eller ved hjælp af anden elektronisk facilitet.

Stk. 5. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give meddelelse herom til sekretariatet.

Stk. 6. I rådets møder deltager medlemmer og suppleanter for de medlemmer, der er forhindret i at give møde. Det påhviler det medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, tidligst muligt at underrette sin suppleant samt forsyne denne med relevant materiale, med mindre andet aftales med sekretariatet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 7. Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden med angivelse af de sager, der er til behandling, samt det materiale, der efter formandens skøn er fornødent.

Stk. 8. Dagsorden og mødemateriale udsendes elektronisk og pr. brev til rådets medlemmer.

§ 5. Hvis materiale, der vedrører sager, der skal behandles af rådet, ikke er udsendt til medlemmerne senest 3 dage før mødet, kan behandlingen kun finde sted, hvis samtlige i mødet deltagende medlemmer samtykker heri.

Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Når forholdene taler herfor, kan formanden eller i dennes fravær næstformanden bestemme, at sager behandles på skriftligt grundlag.

§ 6. Der udarbejdes referat af rådets forhandlinger, som godkendes af rådet. Ethvert medlem kan kræve sit votum og begrundelsen herfor optaget i referatet.

§ 7. Formanden bestemmer om og i bekræftende fald på hvilken måde, rådets afgørelser skal offentliggøres, jf. dog §§ 15 og 22.

Stk. 2. Rådets møder er ikke offentlige.

§ 8. Forvaltningsloven og offentlighedsloven finder anvendelse på rådet.

Kapitel 5

Stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen

§ 9. Udgifter til rådets administration afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler. Formanden aflønnes efter retningslinjer fastsat af erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om betaling for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens varetagelse af sekretariatsfunktionen. Omkostningerne afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen eller stormfaldspuljen, afhængig af opgavernes art.

Stk. 3. Rådet fastsætter regler om betaling for forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og regler om betaling for taksationens udførelse i forbindelse med skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer efter forhandling med Forsikring & Pension. Betaling for fremmed bistand, herunder bistand fra Miljøministeriet vedrørende skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer og fra Forsikring & Pension vedrørende administration og færdigbehandling af uafsluttede stormflodssager, anmeldt til rådet inden 1. oktober 2012, fastsættes af rådet efter forhandling med de respektive ministerier og organisationer. Betaling for Kystdirektoratets og Danmarks Meteorologiske Instituts stormflodsvarsling og bistand til rådet fastsættes af rådet efter forhandling med Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut. Beslutning om varslingsaktiviteternes tilrettelæggelse eller udførelse, som medfører væsentlige ændringer i den betaling, der skal ydes, træffes af rådet efter forhandling med Transportministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Omkostningerne afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Stk. 4. Betaling for bistand fra Miljøministeriet i forbindelse med rådets afgørelser af stormfaldshændelser samt om administration af reglerne om tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald fastsættes af rådet efter forhandling med Miljøministeriet. Omkostningerne afholdes af stormfaldspuljen.

Stk. 5. Rådet beslutter, om der efter en stormfaldsbegivenhed dækkes omkostninger til lagring af stormfældet træ fra statens skove mv. I så fald afholdes omkostningerne hertil af stormfaldspuljen.

§ 10. Rådet indgår aftale med Nationalbanken om forvaltning af stormflods- og oversvømmelsespuljens og stormfaldspuljens midler.

§ 11. Finder rådet, at stormflods- og oversvømmelsespuljen og stormfaldspuljen har nået en sådan størrelse, at yderligere opkrævning og indbetaling til begge eller den ene af puljerne ikke skønnes nødvendige, afgiver rådet indstilling herom til erhvervs- og vækstministeren.

§ 12. Hvis stormflods- og oversvømmelsespuljen eller stormfaldspuljen ikke indeholder midler til dækning af de med ordningen forbundne omkostninger, afgiver rådet indstilling til erhvervs- og vækstministeren om udløsning af den til puljerne hørende statsgaranti.

Kapitel 6

Rådets afgørelser om stormflod

§ 13. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

§ 14. Afgørelsen af, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt, træffes af rådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormflodssituation er indtruffet.

§ 15. Når rådet har afgjort, at der i et område har været stormflod, offentliggøres dette samme dag på rådets hjemmeside med oplysning om hvilke områder, der er omfattet af rådets afgørelse. Der udsendes endvidere pressemeddelelse om afgørelsen til landsdækkende medier, ligesom forsikringsselskaberne orienteres med henblik på behandling af konkrete anmeldelser om skader efter stormflod.

Kapitel 7

Rådets afgørelser i tilfælde af oversvømmelse fra vandløb og søer

§ 16. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at forekomme sjældnere end hvert 20. år.

§ 17. Rådet træffer afgørelse i sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb eller søer. Rådet afgør, om konkrete skader er omfattet af oversvømmelsesordningen og om størrelsen af den erstatning, der i givet fald skal udbetales. Afgørelsen af, om konkrete skader er omfattet af oversvømmelsesordningen, træffes på baggrund af anmeldelser til rådet herom, efter udtalelse fra Naturstyrelsen og med inddragelse af andre relevante oplysninger. Afgørelse om størrelsen af en eventuel erstatning træffes på baggrund af skadesopgørelser, som er udarbejdet af de taksatorer, som forsikringsselskaberne har udpeget hertil.

Stk. 2. Rådet afgør hurtigst muligt, om de konkrete skader er omfattet af oversvømmelsesordningen og om den eventuelle erstatnings størrelse.

§ 18. Når rådet har truffet afgørelse efter § 17, meddeles afgørelsen skadelidte og dennes forsikringsselskab.

§ 19. Sekretariatet forbereder sagerne om de anmeldte skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet kan i nødvendigt omfang indhente yderligere oplysninger til bedømmelse af en skadesbegivenhed, herunder foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1 efter nærmere angivne retningslinjer.

Stk. 3. Rådets formand kan beslutte, at en tidligere afgjort sag skal genoptages, hvor særlige grunde taler herfor, herunder navnlig hvor nye oplysninger må antages at ville have givet sagen et andet udfald, hvis de havde foreligget under behandlingen.

Stk. 4. 2 medlemmer kan begære en sag gjort til genstand for nærmere behandling i rådet.

Stk. 5. Rådet kan beslutte at anvende fremmed bistand.

Stk. 6. Rådet forestår erstatningsudbetalingen. Forsikringsaftalelovens §§ 54 og 57-58 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8

Rådets afgørelser i tilfælde af stormfald

§ 20. Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer, svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder.

§ 21. Afgørelsen af, om der har været stormfald i et område på et givent tidspunkt, træffes af rådet efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådet indkaldes hurtigst muligt efter en mulig stormfaldssituation er indtruffet.

§ 22. Når rådet har afgjort, at der i et område har været stormfald, offentliggøres meddelelse herom i dagspressen og på rådets hjemmeside.

§ 23. Sekretariatet forbereder sagerne om de anmeldte skader forårsaget af stormfald i henhold til aftalen mellem rådet og Skov- og Naturstyrelsen. Rådet kan i nødvendigt omfang indhente yderligere oplysninger til bedømmelse af en skadesbegivenhed samt foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 2. Rådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe konkrete afgørelser efter stk. 1, efter nærmere angivne retningslinjer.

Stk. 3. § 19, stk. 3-6 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Rådets afgørelse meddeles ansøgeren. Miljøministeriet forestår tilskudsudbetalingen.

Kapitel 9

Tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager

§ 24. Rådet påser, at forsikringsselskaberne overholder reglerne i lov om stormflod og stormfald og i bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod og om oprettelse, førelse og anvendelse af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem (Stormbasen) samt gældende praksis i forbindelse med behandlingen af stormflodssager.

Stk. 2. Rådet påser endvidere, at påbud udstedt i medfør af stk. 3, efterleves.

Stk. 3. Bliver rådet gennem sit tilsyn opmærksom på manglende overholdelse af regler og praksis, jf. stk. 1, eller gennem sin overvågning af efterlevelse af udstedte påbud, jf. stk. 2, at dette ikke efterleves, foranlediger rådet ved et påbud, at det ulovlige forhold bringes til ophør inden for en rimelig frist fastsat af rådet.

Stk. 4. Inden eventuel udstedelse af påbud efter stk. 3 og 4, skal rådet give forsikringsselskabet lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, som skal indgå i rådets grundlag for afgørelsen.

Stk. 5. Rådet kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser omfattet af stk. 3.

§ 25. Stormflodssager udvælges stikprøvevis til tilsynsmæssig gennemgang på baggrund af oplysninger, der er lagret og produceret i Stormbasen.

Stk. 2. Sekretariatet foretager en gennemgang af det retlige og faktiske grundlag for afgørelserne i de udvalgte sager på baggrund af oplysninger hentet i Stormbasen samt eventuelle andre relevante oplysninger, herunder udtalelser fra relevante sagkyndige, hvis dette skønnes nødvendigt for at belyse en sag fuldt ud.

§ 26. Rådet kan i forbindelse med afgørelser efter § 24, stk. 3, efter høring af forsikringsselskabet beslutte, at manglende efterlevelse af et påbud i særlige tilfælde medfører, at forsikringsselskabets honorar for den foretagne sagsbehandling helt eller delvis bortfalder eller forlanges tilbagebetalt.

Stk. 2. Rådet kan endvidere, når særlige grunde taler herfor, herunder efter konstatering af gentagen eller systematisk manglende efterlevelse af reglerne i lov om stormflod og stormfald med tilhørende regler, gældende praksis eller påbud udstedt efter denne bekendtgørelse efter høring af selskabet, beslutte, at påbud til det pågældende forsikringsselskab offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 3. Ved offentliggørelse efter stk. 2, udelades personoplysninger om skadelidte.

Stk. 4. Efterleves et offentliggjort påbud, eller indtræffer i øvrigt omstændigheder, som sætter påbuddet ud af kraft, fjernes påbudsmeddelelsen fra rådets hjemmeside uden ugrundet ophold.

§ 27. Rådet beslutter, om der skal udarbejdes statistikker mv. på baggrund af foretagne tilsyn. Statistikker mv. offentliggøres på rådets hjemmeside samt eventuelt i rådets årsberetning.

Kapitel 10

Klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager

§ 28. Rådet behandler klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sager om erstatning som følge af stormflod.

Stk. 2. Rådet kan kun behandle en klagesag, hvis klageren forinden ved en skriftlig henvendelse til forsikringsselskabet forgæves har forsøgt at opnå en ændring af afgørelsen, eller hvis forsikringsselskabet har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en henvendelse at reagere på denne.

Stk. 3. Klage skal indgives senest 8 uger efter forsikringsselskabets afgørelse er meddelt klageren.

§ 29. Klagen indgives skriftligt med eventuelle bilag til rådet, som kan bestemme, at der hertil skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på rådets hjemmeside.

Stk. 2. Sekretariatet påser, at klageren inden klagens indgivelse forgæves har rettet henvendelse til forsikringsselskabet.

Stk. 3. Sekretariatet tilsender selskabet genpart af materialet til udtalelse med undtagelse af det, som sekretariatet må gå ud fra, allerede er selskabet bekendt.

Stk. 4. Sekretariatet sørger i øvrigt for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne, retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder eventuelle udtalelser fra sagkyndige, hvis dette skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen, samt at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må antages at have betydning for sagens afgørelse. Undlader selskabet inden 3 uger efter modtagelsen af materialet at fremsende kommentarer til rådet, kan sagen behandles alene på grundlag af det foreliggende materiale.

Stk. 5. Sekretariatet afslutter sagen, hvis forsikringsselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.

Stk. 6. Sager, der ikke er afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, behandles i rådet.

§ 30. Ved rådets behandling af en klagesag skal formanden, repræsentanten for Forbrugerrådet og repræsentanten for Forsikring & Pension deltage.

Stk. 2. Sager, der ikke har principiel karakter eller ikke har videregående betydning, kan, på trods af bestemmelsen i § 5, stk. 2, afgøres af formanden sammen med repræsentanten for Forbrugerrådet og repræsentanten for Forsikring & Pension. Enhver af de deltagende kan dog kræve sagen behandlet af minimum 5 medlemmer, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Afgørelser i henhold til stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., træffes med simpelt stemmeflertal. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal dette anføres i afgørelsen.

Stk. 4. Rådets formand kan afgøre en klagesag, hvis det - på baggrund af rådets hidtidige praksis m.v. - må anses for sikkert, hvordan sagen skal afgøres. Rådet orienteres om sagens afgørelse på det førstkommende rådsmøde. Hvert af rådets generelle medlemmer kan på dette møde forlange, at sagen skal undergives sædvanlig rådsbehandling.

§ 31. Sekretariatet forbereder sagerne om klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager.

Stk. 2. Rådet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, herunder resultatet af behandling af klagesager i Ankenævnet for Forsikring, hvis dette skønnes at have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3. Rådets afgørelser skal være ledsaget af en begrundelse. I det omfang afgørelsen beror på en flertalsbeslutning, skal også mindretallets holdning begrundes.

Stk. 4. Hvis klageren har fået helt eller delvist medhold, fastsættes en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen.

§ 32. Klager skal underrettes om muligheden for indbringelse af sagen for domstolene.

§ 33. Formanden kan beslutte, at en sag, hvori rådet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller i tilfælde af nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under rådsbehandlingen - antages at kunne have medført et andet udfald af sagen.

§ 34. Alle afgørelser i klagesager offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 2. Personoplysninger om klager og forsikringsselskabets navn udelades ved offentliggørelsen.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1483 af 14. december 2010 om forretningsorden for Stormrådet.

Stk. 3. Anmeldelser af skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og stormfald med et hændelsestidspunkt inden bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles af rådet efter de på skadestidspunktet gældende regler.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. september 2012

Ole Sohn

/ Hanne Kristensen