Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

I medfør af § 11, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 26. august 2012 og § 12, stk. 2, i lov om billedkunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003, fastsættes:

Rektor

§ 1. Institutionen ledes af rektor, som har det overordnede ansvar for institutionens virksomhed.

Stk. 2. Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af institutionens administration og personale.

Stk. 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til kulturministeren eller til institutionens kollegiale organer.

Stk. 4. Rektor ansætter og afskediger institutionens personale

Stk. 5. Rektor kan pålægge de kollegiale organer og institutionens ansatte at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for institutionen.

Stk. 6. Rektor påser, at de kollegiale organers beslutninger er lovlige.

§ 2. Rektor ansættes af kulturministeren.

Stk. 2. Kulturministeren kan beslutte, at ansættelsen sker på tidsbegrænsede vilkår.

Stk. 3. Kulturministeren nedsætter et ansættelsesudvalg, som afgiver udtalelse til ministeren om ansættelse af rektor. Ansættelsesudvalget består af 2 medlemmer udpeget af skolerådet og mindst 3 medlemmer udpeget af ministeren, heraf det ene som formand.

Stk. 4. Rektors ansættelse kan forlænges. Forlængelsen skal af Kulturministeriet forelægges skolerådet til udtalelse. I dette tilfælde udtræder rektor af skolerådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand. Ved ledighed i en funktionsperiode konstituerer kulturministeren en midlertidig rektor for maksimalt 1 år.

Prorektor

§ 3. Rektor udpeger en prorektor blandt institutionens fastansatte personale. Prorektor udpeges for en tidsbegrænset periode, som ikke må være længere end rektors ansættelse. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 2. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder.

Skolerådet

§ 4. Skolerådet er institutionens øverste kollegiale organ.

Stk. 2. Skolerådet består af:

1) rektor, som formand,

2) mindst 5 repræsentanter for det kunstfaglige og videnskabelige personale,

3) 3 repræsentanter for de studerende,

4) 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale, og

5) 1 eksternt medlem udpeget af Kulturministeriet.

Stk. 3. Rektor kan bestemme, at andre kan deltage i skolerådets møder uden stemmeret.

Stk. 4. Repræsentanterne for det kunstfaglige og videnskabelige personale og det teknisk-administrative personale vælges for en periode på 2 år af og blandt de respektive grupper.

Stk. 5. Repræsentanterne for de studerende vælges for en periode på 1 år af og blandt de studerende.

Stk. 6. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem, bortset fra rektor, vælges en suppleant.

Stk. 7. Ved behandling af udpegning af 2 medlemmer til ansættelsesudvalg til rektoransættelse, jf. § 2, stk. 3, udtræder rektor af skolerådet, og rådet konstituerer en midlertidig formand.

Stk. 8. Rektor fastsætter regler for valg til skolerådet.

§ 5. Skolerådet træffer afgørelse vedrørende udpegning af 2 medlemmer til ansættelsesudvalg ved rektoransættelse, jf. § 2, stk. 3.

§ 6. Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om:

1) institutionens langsigtede virksomhed og udvikling,

2) institutionens organisation og struktur,

3) institutionens studieordning og undervisningsplan,

4) institutionens budget og

5) forslag til retsregler, som har betydning for institutionen.

Stk. 2. Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som er af væsentlig betydning for institutionens organisation og virksomhed.

Stk. 3. Skolerådet kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte sager samt udpege repræsentanter fra institutionen til udvalg, råd og lignende.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor de drøftede sager endeligt skal afgøres af Kulturministeriet, forelægger rektor skolerådets vedtagne indstillinger for ministeriet.

Stk. 5. Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Skolerådet afholder møder, så ofte rektor finder anledning hertil. Rådet skal dog indkaldes, såfremt mindst 4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Rådets medlemmer har mødepligt til rådets møder. Lovligt forfald skal meldes til rektor.

Stk. 7. Skolerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne, heriblandt rektor, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er rektors stemme afgørende.

Studienævn

§ 7. På institutionen oprettes et studienævn.

Stk. 2. Studienævnet består af et lige stort antal repræsentanter for det kunstfaglige og videnskabelige personale og studerende, dog mindst 3 repræsentanter fra hver, heraf mindst 1 fastansat repræsentant for det kunstfaglige og videnskabelige personale. Repræsentanterne for det kunstfaglige og videnskabelige personale vælges for en periode på 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Rektor og prorektor kan ikke være medlemmer af studienævnet.

Stk. 4. Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for det kunstfaglige og videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.

Stk. 5. Studienævnet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

Stk. 7. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

§ 8. Studienævnet er over for rektor ansvarligt for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser.

Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling til rektor i sager om dispensation fra de af institutionen fastsatte studieordninger.

Stk. 3. Studienævnet afgiver indstilling til skolerådet om studieordninger inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

Stk. 4. Studienævnet afgiver udtalelse til rektor om beskikkelse af eksterne censorer.

Stk. 5. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger.

Stk. 6. Studienævnet afgiver udtalelse til rektor i sager om generelle regler for undervisning, eksamen og bedømmelse.

Kunsthal Charlottenborg

§ 9. Institutionen driver kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Stk. 2. Kunsthallen skal tjene som udstillingssted for dansk og international kunst fra nyere tid samt være et mødested for begivenheder og uddannelsesaktiviteter med relation til dansk og international samtidskunst.

Stk. 3. Kunsthallen anvendes til aktiviteter, der kurateres eller initieres af institutionen selv. Dog afholdes der så vidt muligt i marts måned ved Charlottenborg Fondens foranstaltning en åben censureret udstilling, »Charlottenborgs Forårsudstilling«. Forårsudstillingen arrangeres i samarbejde med Charlottenborg Fonden.

Stk. 4. Kunsthallen kan endvidere anvendes til andre formål til gavn for kunstnere og kunstens brugere.

Stk. 5. En nærmere angivet del af bygningen anvendes til Danmarks Kunstbibliotek

§ 10. Kunsthalsdirektøren varetager under ansvar over for rektor ledelsen af kunsthallen. Kunsthalsdirektøren skal have en kunstfaglig baggrund.

Stk. 2. Kunsthalsdirektøren ansættes af rektor, jf. § 1, stk. 4. Ansættelse sker for en tidsbegrænset periode.

Stk. 3. Kunsthalsdirektøren har ansvaret for at udarbejde udstillingsplaner og forslag til udstillingsbudget inden for de af rektor, efter en dialog med kunsthalsdirektøren, fastlagte overordnede rammer.

Stk. 4. Kunsthalsdirektøren har ansvaret for programvalg og tilrettelæggelse af udstillingerne.

Stk. 5. Institutionen kan til kunsthalsvirksomheden knytte et råd (advisory board).

Særlige bestemmelser

§ 11. Kulturministeriet kan tillade, at institutionen kan fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og afrapporteringsform.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2012.

Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 660 af 15. juni 2011 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og bekendtgørelse nr. 685 af 2. juli 2009 om Charlottenborg.

Kulturministeriet, den 6. september 2012

Uffe Elbæk

/ Julie Haagen