Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Lukning af besætning som følge af nægtet kontrol

Resumé

Fødevarestyrelsen havde lukket en besætning, som følge af nægtet kontrol. Det blev den 7. februar 2011 forsøgt at gennemføre kontrol på klagers bedrift men uden resultat. Herefter fremsendtes et brev både som almindelig post og anbefalet brev med varsling af ny kontrol. Det anbefalede brev kunne afhentes hos Post Danmark i op til 7 dage efter det var forsøgt afleveret på klagers adresse. Kontrollen blev imidlertid udført allerede 3 dage efter fremsendelse af varslingsbrevet. Klager påstod, at der ikke var modtaget brev med varsling af kontrol.

Fødevareministeriets Klagecenter ophævede afgørelsen på baggrund af, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for nægtet kontrol.

NN
Den 20. juni 2012
Sagsnr.: 10123
Ref.: RIBA
Tlf.: 22501846

Afgørelse om lukning af besætning som følge af nægtet kontrol ophæves

Du har i brev af 18. februar 2011 klaget over afgørelse af 16. februar 2011 fra Fødevarestyrelsen om lukning af besætning på grund af nægtet kontrol af din besætning.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ophæver afgørelsen.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Der er ikke tilstrækkeligt bevis for nægtet kontrol

HverkenFødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen har kunnet dokumentere, at NaturErhvervstyrelsens brev med varsling af kontrol på din bedrift er nået frem til dig. Det var derfor ikke berettiget, at Fødevarestyrelsen betragtede kontrolbesøget af 10. februar 2012 som nægtet kontrol og som følge deraf lukkede din besætning for flytning af dyr, herunder dyr til slagtning.

NaturErhvervstyrelsen forsøgte den 7. februar 2011 at gennemføre kontrol på din bedrift. Da du imidlertid ikke var til stede den dag, varslede NaturErhvervstyrelsen dig ved brev af samme dato, at der den 10. februar 2011 ville blive gennemført kontrol på din bedrift. Af NaturErhvervstyrelsens brev fremgår det, at kontrollen skal være gennemført 48 timer efter at du har modtaget det pågældende brev. Hvis det ikke lykkedes at gennemføre kontrollen den 10. februar 2012, ville det blive betragtet som nægtet kontrol.

Brevet af 7. februar 2012 blev sendt med både almindelig post og som anbefalet post. Du var ikke hjemme på tidspunktet, hvor Post Danmark forsøgte at aflevere det anbefalede brev. Når det ikke lykkes Post Danmark at aflevere et anbefalet brev, afleveres en postanmeldelse på modtagerens adresse. På daværende tidspunkt var fristen for afhentning på posthuset ifølge Post Danmark 7 dage. Du har i din klage og i dit høringssvar til klagecenteret oplyst, at du ikke har modtaget breve fra NaturErhvervstyrelsen vedrørende kontrollen den 10. februar 2012.

Ifølge almindelig aftaleret er udgangspunktet, at det er afsenderen af et brev, som bærer risikoen for, at et brev kommer rettidigt frem til modtageren. Det betyder, at det kommer afsenderen til skade, hvis en frist bliver overskredet, fordi brevet ikke er kommet rettidigt frem.

Ifølge almindelig praksis og udtalelse fra Folketingets Ombudsmand1) er det dog tilstrækkelig bevis for, at en offentlig myndigheds brev er kommet frem til modtageren, hvis myndigheden har faste rutiner for postforsendelse, ligesom de kan fremvise interne postlister, der viser, at et brev er afgået uden at være kommet retur. I dette tilfælde har NaturErhvervstyrelsen imidlertid valgt også at sende brevet som anbefalet post, idet man har ønsket at sikre sig yderligere dokumentation for, at brevet er nået frem. I sådanne tilfælde er det vores vurdering, at det dermed bliver et krav, at myndigheden ligger inde med dokumentation for det anbefalede brev. NaturErhvervstyrelsen har ikke kunne fremvise postkvittering fra Post Danmark vedrørende aflevering af det anbefalede post, og de kan dermed ikke dokumentere, at du har modtaget det anbefalede brev af 7. februar 2011. Fødevareministeriets Klagecenter finder det derfor i det konkrete tilfælde ikke tilstrækkelig bevist, at du nægtede kontrol på din bedrift. Det er derfor vores vurdering, at Fødevarestyrelsens afgørelse om lukning af din besætning, ikke var korrekt, hvorfor afgørelsen ophæves.

Fødevareministeriets Klagecenter finder det i den forbindelse uhensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen fastsætter en frist for gennemførsel af kontrol på 48 timer, når afhentning af brevet, som indeholder oplysningerne om tidspunktet for kontrollen, kan afhentes på posthuset i op til 7 dage efter Post Danmark har forsøgt at aflevere det anbefalede brev. Kun i det tilfælde, hvor det kunne dokumenteres, at afhentning på posthuset var sket inden tidspunktet for det varslede kontrolbesøg, kunne der i det konkrete tilfælde være tale om nægtet kontrol.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af:

Fødevarestyrelsens afgørelse af 16. februar 2011

Din klage af 18. februar 2011

Fødevarestyrelsens bemærkninger af 15. april 2011

Dit høringssvar af 26. maj 2011

***

Du kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Rikke Susanne Bastian

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) FOB 2010 4-3: Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen