Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
31998L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område
Kapitel 2 Forbud mod import og salg
Kapitel 3 Tilsyn, kontrol og klageadgang
Kapitel 4 Straf og ikrafttrædelse
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder1)

I medfør af § 30, stk. 1-3, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 161 af 28. februar 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder et eller flere af de i bilag 1 nævnte ftalater, og varer hvor dele med indhold af disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder.

§ 2. I bekendtgørelsen anvendes følgende definitioner:

1) Varer til indendørs brug: Varer, der må påregnes at blive anbragt, opbevaret, oplagret, opsat, ophængt, udlagt, påført, fastgjort eller på tilsvarende måde anvendt indendørs en ikke uvæsentlig del af deres levetid.

2) Småbørnsartikel: Ethvert produkt, som er beregnet til eller normalt må forventes at blive puttet i munden af børn i alderen 0-3 år (0-36 måneder), herunder navnlig narresutter, hagesmække, smykker og badeudstyr m.v.

3) Ftalater: Estere af o-phthalsyre.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Medicinsk udstyr.

2) Inderpakninger til lægemidler.

3) Legetøj.

4) Småbørnsartikler, for så vidt angår DEHP, DBP og BBP.

5) Kosmetiske produkter.

6) Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

7) Brugte varer, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav.

Kapitel 2

Forbud mod import og salg

§ 4. Det er forbudt at importere eller sælge:

1) Varer til indendørs brug, som indeholder et eller flere af de i bilag 1 nævnte ftalater i en koncentration over 0,1 vægtprocent af materialedele, der indeholder ftalater.

2) Varer, hvor materialedele, der kan komme i kontakt med hud eller slimhinder, indeholder et eller flere af de i bilag 1 nævnte ftalater i en koncentration over 0,1 vægtprocent af disse materialedele.

Stk. 2. Uanset forbuddet i stk. 1 er import og salg af de i stk. 1 nævnte varer tilladt til:

1) Anvendelser i industrielt produktionsudstyr og på industrielle produktionsfaciliteter, herunder på mobile og faste off-shore anlæg.

2) Anvendelser i motor- og påhængskøretøjer, skibe, tog og luftfartøjer.

3) Anvendelser i militært udstyr og på militære faciliteter.

Kapitel 3

Tilsyn, kontrol og klageadgang

§ 5. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der importerer eller sælger varer i strid med § 4, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. For elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, finder bekendtgørelsen dog først anvendelse den 1. december 2014.

Miljøministeriet, den 26. november 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

Ftalater omfattet af § 4, stk. 1

     
Navn
CAS nr.
EU nr.
Bis(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP)
117-81-7
204-211-0
Benzyl butyl ftalat (BBP)
85-68-7
201-622-7
Dibutyl ftalat (DBP)
84-74-2
201-557-4
Diisobutyl ftalat (DIBP)
84-69-5
201-553-2

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.