Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.

I medfør af §§ 32 og 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, fastsættes:

Omdannelsesproces m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer eller til selvejende almene ungdomsboliginstitutioner efter § 2 i lov om almene boliger m.v. Ved selvejende institutioner forstås i denne bekendtgørelse:

1) Selvejende ungdomsboliginstitutioner indeholdende boliger, der er opført med offentlig støtte efter tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning.

2) Kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, men som er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

3) Selvejende ældreboliginstitutioner indeholdende boliger, der er opført med offentlig støtte efter lov om almene boliger m.v. eller den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap.

4) Selvejende institutioner indeholdende lette kollektivboliger opført med offentlig støtte efter tidligere love om boligbyggeri.

§ 2. Beslutning om omdannelse, jf. stk. 2 og 3, træffes af institutionens bestyrelse.

Stk. 2. De selvejende institutioner og kollegier, der er nævnt i § 1, nr. 1 og 2, kan omdannes til

1) en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation,

2) en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger, eller

3) en selvejende almen ungdomsboliginstitution.

Stk. 3. De selvejende institutioner, der er nævnt i § 1, nr. 3 og 4, kan omdannes til

1) en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation, eller

2) en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger.

Stk. 4. Det er en forudsætning for omdannelse efter stk. 2, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, at omdannelsen er godkendt af den almene boligorganisation.

§ 3. Institutionens bestyrelse anmoder Landsbyggefonden om at foretage en vurdering af driftsøkonomien i institutionen.

Stk. 2. Landsbyggefondens vurdering foretages på grundlag af de foreliggende oplysninger og vil særligt omfatte en vurdering af balancen i institutionens budget og regnskab ved en opstilling efter reglerne for almene boligorganisationer.

Stk. 3. Landsbyggefondens vurdering er alene af vejledende karakter og vil ikke kunne danne grundlag for en eventuel senere ansøgning om driftsstøtte fra fonden.

§ 4. Kommunalbestyrelsen i den selvejende institutions beliggenhedskommune godkender omdannelsen af institutionen. Ansøgning om godkendelse af omdannelsen indsendes af institutionens bestyrelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Ved indsendelse af ansøgningen skal bestemmelserne i § 2, stk. 4, og § 3 være opfyldt. Ansøgningen skal være bilagt

1) en vurdering af institutionens økonomi fra Landsbyggefonden efter § 3, samt

2) fornøden godkendelse efter § 2, stk. 4.

Stk. 3. Omdannelsen skal godkendes, med mindre særlige hensyn taler imod. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele afslag alene med henvisning til institutionens økonomi. I godkendelsen fastlægges den dato, omdannelsen træder i kraft. Godkendelsen kan ikke meddeles med tilbagevirkende kraft.

Stk. 4. Ved kommunalbestyrelsens godkendelse meddeles samtidig på vegne af Statens Administration, at allerede meddelte tilsagn om offentlig støtte, herunder offentlige lånegarantier, på uændrede vilkår overføres til den almene boligafdeling eller den selvejende almene ungdomsboliginstitution.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen indberetter godkendelse af omdannelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Statens Administration, Landsbyggefonden, realkreditinstitutterne og Byggeskadefonden. Indberetning til Byggeskadefonden skal dog kun foretages, hvis institutionen er opført med tilsagn efter den 30. juni 1986.

§ 5. Institutionen kan påbegynde den organisatoriske omdannelsesproces, når der foreligger en godkendelse fra kommunalbestyrelsen efter § 4. Processen kan dog også iværksættes under forudsætning af en efterfølgende godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for, hvornår omdannelsesprocessen skal være tilendebragt. Omdannelsesprocessen skal dog være gennemført senest 3 måneder efter, at omdannelsen træder i kraft, jf. § 4, stk. 3.

§ 6. Ved omdannelse til en afdeling under en eksisterende almen boligorganisation, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, tager den almene boligorganisations bestyrelse initiativ til afholdelse af afdelingsmøde. Dagsordenen for mødet skal omfatte valg af afdelingsbestyrelse samt - såfremt den øverste myndighed er et repræsentantskab - valg af det i boligorganisationens vedtægter fastlagte antal repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab.

§ 7. Ved omdannelse til en selvstændig almen boligorganisation med afdelinger, jf. § 2, stk. 2, nr. 2 og stk. 3, nr. 2, godkender institutionens bestyrelse nye vedtægter for boligorganisationen.

Stk. 2. Institutionens bestyrelse tager initiativ til afholdelse af afdelingsmøde. Dagsordenen for mødet skal omfatte valg af boligorganisationens repræsentantskab, jf. dog stk. 3 vedrørende almene boligorganisationer, der har en generalforsamling som øverste myndighed.

Stk. 3. Det efter stk. 2, valgte repræsentantskab vælger det i vedtægterne fastlagte antal bestyrelsesmedlemmer. Hvor øverste myndighed i en almen boligorganisation er en generalforsamling, foretages valget af bestyrelsesmedlemmer dog af afdelingsmødet.

Stk. 4. Indtil valget af organisationsbestyrelse efter stk. 3, der skal foretages indenfor den frist, der er nævnt i § 5, stk. 2, varetages den daglige drift af institutionens bestyrelse.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1160 af 16. december 1996 om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 10. september 2012

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen