Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32010R0994
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens formål
Kapitel 2 Energinet.dk’s opgaver
Kapitel 3 Beskyttede kunder m.v.
Kapitel 4 Tilsyn og klage
Kapitel 5 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden1)

I medfør af § 12, stk. 3, og § 52, stk. 1, nr. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at fastlægge ansvar og opgaver for varetagelse af landets naturgasforsyningssikkerhed, herunder efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har endvidere til formål at fastsætte, hvilke gasforbrugere der er beskyttede kunder i henhold til forordningens artikel 2, nr. 1, og hvilke gasforbrugere der ikke kan sikres gasforsyninger i de tilfælde nævnt i forordningens artikel 8.

Kapitel 2

Energinet.dk’s opgaver

§ 2. Energinet.dk varetager de overordnede planlægningsmæssige og operative opgaver i forbindelse med varetagelsen af naturgasforsyningssikkerheden efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

§ 3. Energinet.dk overvåger naturgasforsyningssikkerheden. Til dette formål udarbejder og indsender Energinet.dk hvert år en forsyningssikkerhedsrapport til Energistyrelsen.

Stk. 2. Forsyningssikkerhedsrapporten skal indeholde en beskrivelse af udbud og efterspørgsel, den forventede fremtidige efterspørgsel og det disponible udbud, den påtænkte supplerende kapacitet, der er under planlægning eller etablering, nettenes kvalitet og vedligeholdelsesniveau samt foranstaltninger til dækning af perioder med særlig høj efterspørgsel og til afhjælpning af bortfald af forsyninger fra en eller flere leverandører. Forsyningssikkerhedsrapporten udarbejdes med en tidshorisont på 10 år.

Stk. 3. I forsyningssikkerhedsrapporten skal indgå en beskrivelse af, hvorledes forsyningssikkerheden er blevet opfyldt i den foregående 1-årige periode. Rapporten skal endvidere indeholde en prognose i henhold til den forventede udvikling af den i § 5, stk. 1, nævnte kubikmetergrænse for den kommende 1-årige periode.

Stk. 4. Rapporteringen efter stk. 1 kan indgå i den planlægning som gennemføres i medfør af bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet, og som udmøntes i en eller flere årlige planer, som indsendes til Energistyrelsen, jf. denne bekendtgørelses § 7, stk. 3.

Kapitel 3

Beskyttede kunder m.v.

§ 4. Beskyttede kunder i henhold til artikel 2, nr. 1, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden er følgende:

1) Alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributions- eller bygasnet.

2) Forbrugere, der yder væsentlige sociale tjenester og som er tilsluttet et gasdistributions-, bygas- eller transmissionsnet.

3) Virksomheder, der er tilsluttet et gasdistributions- eller bygasnet, og hvis årlige naturgasforbrug ikke overstiger den efter § 5, stk. 1, offentliggjorte kubikmetergrænse.

4) Fjernvarmeinstallationer i det omfang, de leverer varme til privatkunder omhandlet i nr. 1, og til kunder omhandlet i nr. 2 og 3, hvis disse installationer ikke kan skifte til andre brændsler og er tilsluttet et gasdistributions-, bygas- eller transmissionsnet.

Stk. 2. Virksomheder, der leverer overskudsvarme til et kollektivt varmeforsyningsnet, er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3.

§ 5. Energistyrelsen fastlægger og offentliggør hvert år senest den 31. marts efter indstilling fra Energinet.dk en kubikmetergrænse for, hvilke virksomheder der er beskyttede kunder i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3. Kubikmetergrænsen er gældende fra den førstkommende 1. oktober, efter den er udmeldt, til den 30. september det efterfølgende år.

Stk. 2. Virksomheder med et årligt naturgas- eller bygasforbrug, der overstiger den offentliggjorte kubikmetergrænse, jf. stk. 1, kan ikke sikres gasforsyninger i de tilfælde nævnt i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. På baggrund af Energistyrelsens offentliggørelse efter stk. 1, offentliggør Energinet.dk hvert år senest den 1. maj hvilke virksomheder, der er omfattet af stk. 2 i den efterfølgende periode fra 1. oktober til 30. september. På baggrund af offentliggørelsen efter 1. pkt. orienterer Energinet.dk, distributions- og bygasselskaberne de pågældende virksomheder herom.

Stk. 4. Energinet.dk’s offentliggørelse efter stk. 3 sker på baggrund af gasforbrugernes gennemsnitlige seneste tre kalenderårs forbrug, og baseres på det af Energinet.dk’s eller det relevante distributions- eller bygasselskab målte gasforbrug på de målersteder, som Energinet.dk eller det relevante distributions- eller bygasselskab har registreret som hørende til et forbrugssted. Distributions- og bygasselskaberne stiller de relevante måledata til rådighed for Energinet.dk.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor de seneste tre kalenderårs forbrugsdata ikke er fuldt tilgængelige, eksempelvis hvis forbrugsstedet er nyetableret inden for de seneste 3 år, beregnes det gennemsnitlige forbrug over det antal kalenderår, som der foreligger forbrugsdata for. Foreligger der ingen historiske forbrugsdata, lægges Energinet.dk’s eller det relevante distributions- eller bygasselskabs forventning til fremtidigt forbrug, på baggrund af dokumenterede oplysninger, som det pågældende selskab modtager fra gasforbrugeren, til grund for offentliggørelsen efter stk. 3.

Stk. 6 . Virksomheder omfattet af stk. 2, der kan dokumentere, at det fremtidige årlige gasforbrug i forhold til de seneste 3 års forbrugsdata vil blive væsentligt reduceret som følge af ændrede produktionsforhold eller virksomhedens overgang til andre energikilder, kan efter anmodning meddeles status som beskyttede kunder. Anmodningen rettes til Energinet.dk, som træffer afgørelse. Anmodningen fremsendes til Energinet.dk senest den 1. august.

Kapitel 4

Tilsyn og klage

§ 6. Energistyrelsen fører tilsyn med Energinet.dk’s opgavevaretagelse efter § 2.

§ 7. Afgørelser, som Energinet.dk træffer efter § 5, stk. 6, kan påklages til Energistyrelsen. Klage indgives skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i klagesager efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 884 af 21. august 2006 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden.

§ 9. For perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 er kubikmetergrænsen jf. § 5, stk. 1, fastsat til 2 mio. Nm3 natur- eller bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3.

Stk. 2. For perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 sker offentliggørelsen i henhold til § 5, stk. 3, den 1. oktober 2012. De omfattede virksomheder nyder status af beskyttede kunder indtil den 1. december 2012.

Stk. 3. For perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013, fremsendes anmodninger efter § 5, stk. 6, senest den 1. november 2012 til Energinet.dk.

Energistyrelsen, den 27. september 2012

Ib Larsen

/ Thomas Bastholm Bille

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010/EU af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 295, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.