Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

(Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1365 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 1, 2. pkt., ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 47 a«.

2. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 a. Ved den årlige regulering, jf. § 47, stk. 1, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

3. I § 74 l, stk. 11, ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 12 og 13«.

4. I § 74 l indsættes efter stk. 11 som nye stykker:

»Stk. 12. Ved den årlige regulering, jf. stk. 11, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 13.

Stk. 13. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 12 bliver herefter stk. 14.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 476 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 109, stk. 1, indsættes efter »efter lov om en satsreguleringsprocent«: »og efter stk. 3 og 4«.

2. I § 109 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6, 7 og 11, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 4.

Stk. 4. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 3

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret senest ved lov nr. 1367 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 7 og 8« til: »jf. dog stk. 9 og 10«.

2. I § 17, stk. 2, ændres »stk. 1, 7 og 8« til: »stk. 1, 9 og 10«.

3. I § 17, stk. 5, indsættes efter »efter lov om en satsreguleringsprocent«: »og efter stk. 6 og 7«.

4. I § 17 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Ved den årlige regulering, jf. stk. 5, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 7.

Stk. 7. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 8-10.

§ 4

I lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1540 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 3 og 4«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved den årlige regulering, jf. stk. 2, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 4.

Stk. 4. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012, som ændret ved § 15 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 64 a«.

2. Efter § 64 indsættes i kapitel 25:

»§ 64 a. Ved den årlige regulering, jf. § 64, stk. 1, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

§ 6

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 13. november 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, § 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 2 i lov nr. 154 af 28. februar 2012 og § 13 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 38, 1. pkt., ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter § 38 a«.

2. Efter § 38 indsættes i kapitel 9:

»§ 38 a. Ved den i § 38 nævnte årlige regulering anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Social- og Integrationsministeriet

§ 7

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 386 af 28. december 2011 og § 1 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 1, affattes således:

»Ved fastsættelse af pension anvendes følgende beløb:

1) Grundbeløb efter § 12 udgør 69.648 kr. årligt.

2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 27, stk. 5, udgør 295.900 kr.

3) Pensionstillæg efter § 12 udgør årligt for enlige 72.336 kr. i 2013, 72.336 kr. i 2014, 72.711 kr. i 2015 og 73.086 i 2016 og følgende år. For gifte og samlevende udgør pensionstillægget årligt 34.968 kr. i 2013, 34.968 kr. i 2014, 35.343 kr. i 2015 og 35.718 kr. i 2016 og følgende år. I perioden 2016-2023 forhøjes pensionstillægget med et kompensationstillæg, jf. § 49 b.

4) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for en ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt., udgør halvdelen af dennes indtægt op til 204.300 kr.

5) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for pensionstillæg efter § 29, stk. 7, udgør 65.300 kr. for enlige og 131.000 kr. for gifte og samlevende.

6) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt tillæg og helbredstillæg efter § 29, stk. 8, udgør 18.800 kr. for enlige og 37.200 kr. for gifte og samlevende.

7) Formuegrænsen for tildeling af helbredstillæg efter § 14 a udgør 78.900 kr.

8) Førtidspension efter § 16 udgør for enlige 208.176 kr. årligt og for gifte og samlevende 176.952 kr. årligt.

9) Fradragsbeløbet i den opgjorte indtægt for ægtefælle eller samlever, som ikke modtager social pension, jf. § 32 a, stk. 4, udgør 176.952 kr.

10) Fradragsbeløbet i det samlede indtægtsgrundlag for førtidspension efter § 32 a, stk. 7, udgør 70.900 kr. for enlige og 112.400 kr. for gifte eller samlevende.

11) For en ægtefælle eller samlever, der er pensionist, kan der maksimalt indgå 348.500 kr. i indtægtsgrundlaget. For en ægtefælle eller samlever, der ikke er pensionist, kan der maksimalt indgå 230.500 kr. i indtægtsgrundlaget.

12) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 31, stk. 4, udgør 1/40 af grundbeløbet.

13) Minimumsbeløb for udbetalt pension efter § 32 c, stk. 2, udgør 1/40 af førtidspensionen.

14) Bidraget til den supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33 b, udgør 5.760 kr. årligt.«

2. I § 49, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »jf. lov om en satsreguleringsprocent«: »og jf. § 49 a«.

3. § 49, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»De beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres dog første gang den 1. januar 2014.«

4. Efter § 49 indsættes i kapitel 7:

»Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2016-2023

§ 49 a. Ved den årlige regulering, jf. § 49, stk. 3, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 49, stk. 1, nr. 1, 3 og 8.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

§ 49 b. Pensionstillæg, jf. § 49, stk. 1, nr. 3, forhøjes hver 1. januar i perioden 2016-2023 med et kompensationstillæg. Kompensationstillægget udgør et beløb, der svarer til den mindre samlede stigning af grundbeløbet og pensionstillægget i det pågældende år som følge af fradraget af en procentsats, jf. § 49 a.«

5. I § 72 d, stk. 1, ændres »10.000 kr.« til: »15.900 kr.«

6. I § 72 d, stk. 8, 2. pkt., ændres »den 1. januar 2009« til: »den 1. januar 2014«.

§ 8

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »jf. lov om en satsreguleringsprocent«: »og jf. § 48 a«.

2. Efter § 48 indsættes i kapitel 7:

»Bestemmelser om beløb og regulering for årene 2016-2023

§ 48 a. Ved den årlige regulering, jf. § 48, stk. 3, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 2, ved reguleringen af de beløb, der er nævnt i § 48, stk. 1, nr. 1, 3 og 9.

Stk. 2. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Ikrafttræden

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringerne af § 72 d, stk. 1, i lov om social pension som affattet ved § 7, nr. 5.

Stk. 3. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 2 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup