Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven

(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009 og senest ved § 1 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 4, 3. pkt., affattes således:

»Godtgørelsen skal dog medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis lønmodtageren ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få godtgørelsen.«

2. I § 9 A, stk. 7, 4. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »25.000 kr.«

3. I § 9 A, stk. 8, 2. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »25.000 kr.«

4. I § 16, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »vægtafgiftsloven«: », med tillæg af 50 pct«.

5. § 16, stk. 4, 5. pkt., affattes således:

»For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen.«

6. I § 33, stk. 7, udgår »§ 33 A eller«.

7. § 33 A ophæves.

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1565 af 21. december 2010, § 5 i lov nr. 254 af 30. marts 2011, § 1 i lov nr. 398 af 9. maj 2012 og § 5 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 5 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., affattes således:

»Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.«

2. § 2, stk. 9, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»En fysisk eller juridisk person, der ikke har hjemting her i landet, medmindre indkomsten optjenes af en person, der opholder sig her i landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode.«

3. I § 48 F, stk. 3, ændres »stk. 2 og 5« til: »stk. 2-4«.

4. I § 48 F, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 3« til: »§ 7, stk. 5«.

5. § 48 F, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter til stk. 7.

6. I § 62 D, stk. 1, udgår »i ligningslovens § 33 A eller«.

§ 3

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 554 af 1. juni 2011, § 9 i lov nr. 599 af 14. juni 2011 og § 9 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, 4. pkt., udgår »i henhold til bestemmelsen i ligningslovens § 33 A eller«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for alle aftaler, der indgås eller ændres fra og med lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, har virkning fra og med indkomståret 2013. § 1, nr. 2 og 3, finder dog ikke anvendelse for indkomstår, der påbegyndes inden lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 1, nr. 4 og 5, har virkning fra og med den 1. januar 2013.

Stk. 5. § 1, nr. 6 og 7, § 2, nr. 5 og 6, og § 3, nr. 1, har virkning fra tidspunktet for lovens ikrafttræden. For personer, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden har taget ophold uden for riget, der kvalificerer til anvendelse af ligningslovens § 33 A, kan de hidtil gældende regler anvendes indtil udgangen af 2013, medmindre ophold uden for riget afbrydes i videre omfang end nævnt i ligningslovens § 33 A, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 6. § 2, nr. 1, har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med lovens ikrafttræden. For aftaler om arbejdsudleje, der er indgået før lovens ikrafttræden, finder kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, som affattet ved § 2, nr. 1, anvendelse fra og med den 1. oktober 2013.

Stk. 7. Ved opgørelsen af den samlede periode efter § 2, nr. 2, medregnes alene opholdsdage efter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringerne af ligningslovens § 9, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 1, af ligningslovens § 9 A som affattet ved § 1, nr. 2 og 3, af ligningslovens § 16, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 4 og 5, og af ophævelsen af ligningslovens § 33 A, jf. § 1, nr. 7.

Stk. 9. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 8 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen