Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

(Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at den påtagne forpligtelse også opfylder de i stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke, i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af § 16 E.«

2. Efter § 16 D indsættes:

»§ 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 19. august 2011, som ændret ved § 6 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 12 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, § 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 5 i lov nr. 557 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld til selskaber m.v., hvori den skattepligtige eller dennes nærtstående som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, direkte eller indirekte ejer eller på noget tidspunkt siden påtagelsen af gælden har ejet aktier, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gevinst på gæld, hvor gælden tidligere har været til et selskab omfattet af 1. pkt., og hvor debitor var insolvent ved overdragelsen fra selskabet. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvor det långivende selskab er et pengeinstitut og personen direkte og indirekte højst ejer eller har ejet 5 pct. af aktiekapitalen. 1. og 2. pkt. gælder ikke, i det omfang den påtagne forpligtelse er omfattet af ligningslovens § 16 E.«

2. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på gæld, der er omfattet af § 21, stk. 2.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 8 i lov nr. 118 af 7. februar 2012 og § 3 i lov nr. 557 af 18. juni 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., udgår »og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet«.

2. I § 7 A, stk. 2, nr. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Er den, der udbetaler eller godskriver beløbet, ikke staten, en region eller en kommune, gælder 1. pkt. dog kun, hvis der ikke efter momsloven skal betales moms af beløbet.«

3. § 7 A, stk. 2, nr. 8, affattes således:

»8) Tilskud og de udgifter, tilskuddet skal dække, når tilskuddet er ydet af staten, en region eller en kommune.«

4. I § 7 A indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Den, indberetningen vedrører, skal meddele den indberetningspligtige de oplysninger, som er nødvendige, for at den indberetningspligtige kan foretage indberetningen.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 4.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

5. I § 8 K, stk. 1, indsættes efter »§ 8 H,«: »§ 8 O,«.

6. I § 8 N ændres to steder »§§ 8 P-8 R« til: »§§ 8 O-8 R«.

7. Efter § 8 N indsættes:

»§ 8 O. Indberetningspligtige efter §§ 8 P eller 8 Q skal til told- og skatteforvaltningen indberette oplysninger om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter §§ 8 P eller 8 Q, og som er tilskrevet eller opkrævet i kvartalet til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal.

Stk. 2. Indberetningen skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der er omfattet af indberetningen, og om fremgangsmåde m.v. for indberetningen. Når særlige forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe indberetningspligten.«

8. I § 8 R, stk. 1, indsættes efter »omfattet af«: »§ 8 O,«.

9. I § 8 R, stk. 3, ændres to steder »som nævnt i« til: »omfattet af § 8 O og«.

10. I § 9, stk. 1, og § 14, stk. 2, indsættes efter »§ 8 L,«: »§ 8 O, stk. 1,«.

§ 4

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 590 af 18. juni 2012 og senest ved § 5 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 52 affattes således:

»§ 52. Hvor der ifølge foranstående bestemmelser skal tages hensyn til den skattepligtiges forventede indkomstforhold og forventet skat efter ejendomsværdiskatteloven, fastsættes disse, for så vidt andet ikke følger af bestemmelserne i §§ 53 og 54, i overensstemmelse med de oplysninger om den skattepligtiges indkomstforhold, som følger af

1) årsopgørelsen for det andet indkomstår forud for det indkomstår, forskudsopgørelsen vedrører,

2) ændringer af forskudsopgørelsen for indkomståret forud for det indkomstår, forskudsopgørelsen vedrører,

3) løbende oplysninger fra indberetningspligtige efter skattekontrolloven for året forud for det indkomstår, forskudsopgørelsen vedrører, og

4) oplysninger fra indkomstregisteret og andre registre, som told- og skatteforvaltningen modtager oplysninger fra, for året forud for det indkomstår, som forskudsopgørelsen vedrører.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1, nr. 1-4, skal foreligge senest den 1. september i året forud for indkomståret, for at de kan indgå i grundlaget for fastsættelsen af forskudsskatten, jf. dog § 53, stk. 2. De seneste ændringer af oplysningerne lægges til grund. Oplysningerne omfattet af stk. 1, nr. 2, lægges dog til grund, uanset om der er senere ændringer af oplysninger omfattet af stk. 1, nr. 1, 3 eller 4.

Stk. 3. Må det antages, at den skattepligtige skal betale skat efter ejendomsværdiskatteloven, fastsættes denne under hensyn til den forventede ejendomsværdiskat.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om forskudsregistreringen efter stk. 1-3 og fastsætte regler om, hvilke nærmere oplysninger som efter stk. 1, nr. 3 og 4, skal indgå i grundlaget for fastsættelsen af forskudsskatten, og om underretning af den skattepligtige om disse oplysninger.

Stk. 5. Er der ikke tidligere foretaget en skatteansættelse eller fastsat et grundlag for forskudsskatten for den skattepligtige, skal denne over for told- og skatteforvaltningen redegøre for sine forventede indkomstforhold m.v. Det beror på et skøn fra told- og skatteforvaltningen, i hvilket omfang oplysningerne i redegørelsen skal lægges til grund for fastsættelsen af forskudsskatten. Skatteministeren kan give nærmere regler om redegørelsens form og fastsætte en frist for dens indgivelse. Indgives redegørelsen ikke rettidigt, kan den søges fremtvunget ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.«

2. § 53 affattes således:

»§ 53. Antager den skattepligtige, at vedkommendes indkomstforhold i indkomståret vil afvige væsentligt fra grundlaget for forskudsskatten som fastsat efter § 52, stk. 1-4, kan den skattepligtige anmode told- og skatteforvaltningen om, at grundlaget fastsættes under hensyn hertil. I det omfang told- og skatteforvaltningen finder den skattepligtiges oplysninger i anmodningen tilstrækkelig sandsynliggjort, lægges anmodningen til grund ved fastsættelsen af forskudsskatten.

Stk. 2. I øvrigt kan told- og skatteforvaltningen fastsætte grundlaget for forskudsskatten efter anslåede forventede indkomstforhold m.v., når forvaltningen efter foreliggende oplysninger finder nærliggende grund til at antage, at den skattepligtiges indkomstforhold i indkomståret vil afvige fra grundlaget efter § 52, stk. 1-4. Den skattepligtige underrettes samtidig med modtagelsen af forskudsopgørelsen om baggrunden for afvigelsen af grundlaget. Har den skattepligtige forinden modtaget underretning om forskudsskatten efter de regler, som skatteministeren kan fastsætte efter § 52, stk. 4, finder stk. 5 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I løbet af den periode, hvori skattekortene, bikortene og skattebilletterne skal benyttes, kan den skattepligtige under de betingelser, som er nævnt i stk. 1, anmode told- og skatteforvaltningen om at få grundlaget for forskudsskatten ændret med virkning for den fremtidige skattebetaling. I løbet af den nævnte periode kan told- og skatteforvaltningen tilsvarende under de betingelser, som er nævnt i stk. 2, ændre grundlaget for forskudsskatten efter § 52 eller stk. 2, hvis ændringen overstiger en fastsat grænse, jf. stk. 4.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, at ændring efter stk. 3, 2. pkt., kan ske, hvis ændringen overstiger visse grænser.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen skal underrette den skattepligtige om en påtænkt ændring af grundlaget for forskudsskatten og om baggrunden herfor. Den skattepligtige skal samtidig underrettes om, at ændringen vil blive gennemført som varslet, medmindre den pågældende over for told- og skatteforvaltningen fremkommer med en begrundet udtalelse imod ændringen inden for en nærmere angivet frist, der ikke uden den pågældendes samtykke kan være mindre end 15 dage regnet fra dateringen af underretningen. Har den skattepligtige ikke udtalt sig inden fristens udløb, gennemføres ændringen som varslet uden yderligere underretning.

Stk. 6. Til brug ved afgørelser efter stk. 2 og stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen afkræve den skattepligtige en redegørelse efter tilsvarende regler som anført i § 52, stk. 5.«

3. I § 54 ændres »§ 52, stk. 1,« til: »§ 52, stk. 1-3,«.

4. § 54 A ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 3, nr. 1-4, træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 3, nr. 5-10.

Stk. 4. § 1, nr. 1, har virkning for betalingsforpligtelser, der påtages fra og med den 14. august 2012.

Stk. 5. § 1, nr. 2, har virkning for lån, der ydes, for sikkerheder, der stilles, og for midler, der stilles til rådighed, fra og med den 14. august 2012.

Stk. 6. § 2 har virkning for gæld, der påtages fra og med den 14. august 2012.

Stk. 7. Forslag til ændring af forskudsopgørelsen, som told- og skatteforvaltningen agter at gennemføre, jf. kildeskattelovens § 53, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., således som bestemmelserne er affattet ved lovens § 4, nr. 2, og en eventuelt senere gennemført ændring af opgørelsen udsendes i årene 2013 og 2014 digitalt til de skattepligtige, som for det seneste indkomstår har valgt at modtage årsopgørelsen m.v. digitalt. Det gælder dog ikke, hvis den skattepligtige senest 7 dage før udsendelsesdatoen har meddelt SKAT, at henvendelser fra SKAT ønskes modtaget i papirudgave.

Stk. 8. Ved opgørelsen af kommunernes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 og 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012 og 2013, der følger af ændringerne af ligningslovens § 2, stk. 5, jf. lovens § 1, nr. 1, af ligningslovens § 16 E, jf. lovens § 1, nr. 2, af kursgevinstlovens § 21, stk. 2, jf. lovens § 2, nr. 1, af kildeskattelovens § 52, jf. lovens § 4, nr. 1, af kildeskattelovens § 53, jf. lovens § 4, nr. 2, og af kildeskattelovens § 54, jf. lovens § 4, nr. 3.

Stk. 9. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 8 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2012, der foreligger pr. 1. maj 2014, og de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen