Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kompetence og organisation
Kapitel 2 Sagsbehandling
Kapitel 3 Årsberetning m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

I medfør af § 1, stk. 5, og § 9 i lov nr. 546 af 18. juni 2012 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd fastsættes:

Kapitel 1

Kompetence og organisation

§ 1. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager vedrørende overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, der enten er begået i Danmark eller vedrører

1) en dansk privat eller offentlig virksomhed, jf. stk. 2, eller virksomhedens forretningsforbindelser, jf. stk. 4,

2) danske statslige eller regionale myndigheder eller myndighedernes forretningsforbindelser, jf. stk. 4, eller

3) danske private eller offentlige organisationer, jf. stk. 3, eller organisationernes forretningsforbindelser, jf. stk. 4.

Stk. 2. Ved en dansk privat eller offentlig virksomhed forstås en virksomhed, der er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 3. Ved danske private eller offentlige organisationer forstås private eller offentlige organisationer, der er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 4. Ved en forretningsforbindelse forstås forretningspartnere, enheder i forsyningskæden og andre ikkeoffentlige eller offentlige enheder, som kan forbindes direkte med virksomhedens, myndighedens eller organisationens forretningsmæssige aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser.

§ 2. Institutionen består af 1 formand, 1 medlem efter indstilling fra LO, 1 medlem efter indstilling fra DI, 1 medlem efter indstilling fra 92-gruppen og 1 sagkyndigt medlem.

Stk. 2. Formanden og det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af en relevant samfundsvidenskabelig eller juridisk baggrund, viden om Corporate Social Responsibility (CSR) og viden om anerkendte internationale retningslinjer på området. Formanden skal desuden så vidt muligt have erfaring med mægling, virksomhedserfaring, herunder fra det globale erhvervsliv, og personlig integritet.

Stk. 3. Hver organisationsrepræsentant skal have kvalifikationer, der gør den pågældende egnet til at varetage sagsbehandlingen i mæglings- og klageinstitutionen, herunder besidde viden om CSR og viden om et eller flere af de områder, som mæglings- og klageinstitutionens sager vedrører.

Kapitel 2

Sagsbehandling

Generelt

§ 3. Klager til institutionen skal indgives skriftligt og må ikke være anonyme.

Stk. 2. Ethvert af mæglings- og klageinstitutionens medlemmer kan endvidere anmode om, at institutionen tager en sag op af egen drift.

§ 4. Formanden kan bestemme, om en sag på et givent trin i sagsbehandlingen skal forhandles mundtligt eller behandles skriftligt.

Stk. 2. Skal en sag forhandles mundtligt, underrettes klageren, den indklagede, og eventuelle bisiddere, repræsentanter og særlige sagkyndige om tid og sted for den mundtlige forhandling.

Stk. 3. Formanden bestemmer formen for den mundtlige forhandling, herunder i hvilken rækkefølge de mødende skal have ordet, og hvornår forhandlingerne er afsluttet.

Stk. 4. Offentligheden eller andre end de, der er nævnt i stk. 2, har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre der blandt klager og indklagede er enighed om det, og formanden tillader det.

Stk. 5. Når en sag på et givent trin i sagsbehandlingen behandles skriftligt, kan der træffes beslutning på grundlag af skriftlig afstemning med henblik på at lette sagsbehandlingen.

§ 5. Formanden kan under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed udpege en eller flere særlige sagkyndige, der kan deltage uden stemmeret ved mæglings- og klageinstitutionens behandling af sagen.

Stk. 2. Formanden udpeger en eller flere bisiddere, hvis det er nødvendigt for at varetage partens interesse på tilstrækkelig vis. Mæglings- og klageinstitutionen udvælger og betaler den pågældende bisidder.

Stk. 3. Tager mæglings- og klageinstitutionen en sag op af egen drift, kan formanden efter høring af den eventuelt krænkede udpege en repræsentant for den eventuelt krænkede part. Mæglings- og klageinstitutionen betaler den pågældende repræsentant.

§ 6. Mæglings- og klageinstitutionen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. De anliggender, der behandles i mæglings- og klageinstitutionen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden forhindret i at deltage i behandling på grund af inhabilitet, er det sagkyndige medlems stemme i tilfælde af stemmelighed afgørende.

§ 7. Mæglings- og klageinstitutionen kan i den konkrete sag fastsætte tidsfrister med henblik på sagens oplysning, herunder fra sagens parter.

§ 8. Mæglings- og klageinstitutionens beslutninger, der afslutter sagsbehandlingen, og udtalelser skal være begrundede.

Stk. 2. Er beslutningen ikke truffet i enighed, skal beslutningen og udtalelsen indeholde mindretallets opfattelse.

Stk. 3. Hvis én eller begge parter har haft en bisidder, skal dette fremgå af beslutningen og udtalelsen, ligesom det skal fremgå, om en tredjepart har repræsenteret en af parterne.

Stk. 4. Mæglings- og klageinstitutionens udtalelser offentliggøres på institutionens hjemmeside i højst 5 år fra datoen for offentliggørelse af udtalelsen, eller indtil parterne har efterlevet mæglingsresultatet eller imødekommet institutionens henstillinger, jf. § 13 stk. 7, og § 14, stk. 4. Parterne orienteres forud for offentliggørelsen.

§ 9. Mæglings- og klageinstitutionen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af institutionens hverv.

Indledende vurdering

§ 10. Når en klage er indbragt for mæglings- og klageinstitutionen, foretages en indledende vurdering af sagen.

Stk. 2. Efter en indledende vurdering af sagen, kan institutionen eller formanden på institutionens vegne afvise klager af formelle grunde, herunder fordi klagen ikke er indgivet skriftligt, er indgivet for sent, jf. § 6 i lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, eller ikke er omfattet af institutionens kompetence. Klager kan desuden afvises, hvis der ikke foreligger en saglig begrundelse og rimelig dokumentation for den påståede overtrædelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Stk. 3. Det påhviler ikke mæglings- og klageinstitutionen at sikre sagens oplysning på dette trin i sagsbehandlingen.

Stk. 4. Afviser mæglings- og klageinstitutionen sagen, meddeler institutionen parterne dette.

Mulighed for at løse sagen parterne imellem

§ 11. Afvises sagen ikke efter en indledende vurdering, jf. § 10, opfordrer mæglings- og klageinstitutionen parterne til selv at finde en løsning og dermed afslutte sagen.

Stk. 2. Mæglings- og klageinstitutionen har ikke pligt til at sikre sagens oplysning på dette trin i sagsbehandlingen.

Stk. 3. Mæglings- og klageinstitutionen skal have modtaget underretning om, at der er fundet en løsning, og om sagen dermed er afsluttet, senest 2 måneder efter, at institutionen har opfordret parterne til selv at finde en løsning, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Mæglings- og klageinstitutionen kan fastsætte en anden tidsfrist end den i stk. 3 angivne, hvis særlige grunde taler herfor.

Forundersøgelse af sagen

§ 12. Mæglings- og klageinstitutionen foretager en forundersøgelse af sagen, hvis parterne ikke selv finder en løsning og dermed afslutter sagen, eller fristen, jf. § 11, stk. 3 og 4, er overskredet uden, at mæglings- og klageinstitutionen modtager underretning.

Stk. 2. Mæglings- og klageinstitutionen har pligt til at sikre sagens oplysning i nødvendigt omfang for at kunne fastslå, hvorvidt sagen skal behandles videre af institutionen eller skal afvises.

Stk. 3. Mæglings- og klageinstitutionen træffer beslutning om, hvorvidt sagen skal afvises, om der kan tilbydes mægling, jf. § 13, eller om mæglings- og klageinstitutionen foretager en undersøgelse af sagen, jf. § 14. Parterne høres, inden institutionen træffer beslutning herom.

Stk. 4. Ved afvisning offentliggør institutionen en kort udtalelse, der begrunder, hvorfor sagen afvises, dog uden at nævne parternes navne. Institutionens udtalelser ved afvisning er tilgængelige på institutionens hjemmeside, indtil institutionens årsberetning er offentliggjort, jf. § 17.

Mægling

§ 13. Mæglings- og klageinstitutionen kan tilbyde parterne mægling på baggrund af en forundersøgelse af sagen, jf. § 12. Mæglingen kræver begge parters samtykke.

Stk. 2. Har begge parter givet samtykke til mæglingen, offentliggør mæglings- og klageinstitutionen en udtalelse om, at parterne har bedt mæglings- og klageinstitutionen om at mægle i sagen. Det skal fremgå af udtalelsen, at der ikke er taget stilling til, om der foreligger en overtrædelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Stk. 3. Mæglings- og klageinstitutionen har ingen pligt til at oplyse sagen yderligere under mæglingsforløbet.

Stk. 4. Formanden har det overordnede ansvar for mæglingen, herunder for at sikre, at mæglingsresultaterne er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Som udgangspunkt fungerer formanden som mægler. Hvis institutionen mægler i flere sager på én gang, formanden er inhabil, eller andre særlige forhold gør sig gældende, kan formanden overdrage mæglingen i en konkret sag til et andet medlem af mæglings- og klageinstitutionen.

Stk. 5. Mæglingsforløbet er afsluttet, når der foreligger et mæglingsresultat, som er tiltrådt af begge parter og godkendt af formanden, eller mægleren træffer beslutning om, at mæglingsforløbet er afsluttet uden resultat.

Stk. 6. Løses sagen ved mægling, offentliggør mæglings- og klageinstitutionen en udtalelse med en kort beskrivelse af sagen og mæglingsresultatet. Det skal fremgå af institutionens udtalelse, hvordan mæglingsresultatet er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Parterne høres forud for offentliggørelse af udtalelsen.

Stk. 7. Mæglings- og klageinstitutionen følger op på, om eventuelle aftaler i mæglingsresultatet er efterkommet 1 år efter sagens afslutning og udtaler sig på ny ved enten at tilkendegive, at parterne har levet op til eventuelle aftaler i mæglingsresultatet eller ved at tilkendegive, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis parterne har efterlevet mæglingsresultatet, slettes udtalelsen fra institutionens hjemmeside, og parterne orienteres herom. Hvis parterne ikke har efterlevet mæglingsresultatet, forbliver udtalelsen på hjemmesiden i højst 5 år fra datoen for offentliggørelse af udtalelsen. Mæglings- og klageinstitutionen kan endvidere foranledige udtalelsen slettet fra institutionens hjemmeside, hvis der ikke længere er grundlag for offentliggørelse. Mæglings- og klageinstitutionen foretager årligt en opfølgning på udtalelsen.

Mæglings- og klageinstitutionens undersøgelse

§ 14. Mæglings- og klageinstitutionen foretager en egentlig undersøgelse af sagen, hvis

1) mæglings- og klageinstitutionen ikke tilbyder mægling,

2) parterne ikke samtykker til mægling i sagen,

3) det efter et mæglingsforsøg ikke lykkes parterne at finde en løsning, eller

4) der er tale om grove overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Stk. 2. Mæglings- og klageinstitutionen kan anmode sagens parter om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Mæglings- og klageinstitutionen eller formanden på institutionens vegne kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Mæglings- og klageinstitutionen eller en af institutionen hertil udpeget tredjemand kan foretage eftersyn på det sted, hvor den påståede overtrædelse sker eller er sket.

Stk. 3. På baggrund af mæglings- og klageinstitutionens undersøgelse offentliggør mæglings- og klageinstitutionen en udtalelse om sagen med eventuelle henstillinger til, hvordan OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder kan efterleves. Parterne høres forud for offentliggørelse af udtalelsen og orienteres i god tid forud for offentliggørelsen.

Stk. 4. Mæglings- og klageinstitutionen følger op på, om eventuelle henstillinger i udtalelsen er efterkommet 1 år efter, at udtalelsen er offentliggjort, og udtaler sig på ny ved enten at tilkendegive, at parterne har levet op til mæglings- og klageinstitutionens henstillinger eller ved at tilkendegive, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis parterne har imødekommet henstillingerne, slettes udtalelsen fra institutionens hjemmeside, og parterne orienteres herom. Hvis parterne ikke har imødekommet henstillingerne, forbliver udtalelsen på hjemmesiden i højst 5 år fra datoen for offentliggørelse af udtalelsen. Mæglings- og klageinstitutionen kan endvidere foranledige udtalelsen slettet fra institutionens hjemmeside, hvis der ikke længere er grundlag for offentliggørelse. Mæglings- og klageinstitutionen foretager årligt en opfølgning på udtalelsen.

Mæglings- og klageinstitutionen tager sager op af egen drift

§ 15. Har mæglings- og klageinstitutionen taget en sag op af egen drift, skal institutionen oplyse sagen på alle trin i sagsbehandlingen i det omfang, der er nødvendigt for at kunne afslutte et givent trin i sagsbehandlingen.

Stk. 2. I øvrigt gælder reglerne i denne bekendtgørelse med de nødvendige tilpasninger.

Genoptagelse

§ 16. Mæglings- og klageinstitutionen kan beslutte, at en sag, som institutionen har behandlet, og hvor sagsbehandlingen er afsluttet, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder hvis der er fremkommet nye faktiske oplysninger, der er af væsentlig betydning for sagens udfald. Tilsvarende gælder med de nødvendige tilpasninger, hvis der er sket væsentlige processuelle fejl i sagsbehandlingen.

Stk. 2. I øvrigt gælder reglerne i denne bekendtgørelse med de nødvendige tilpasninger.

Kapitel 3

Årsberetning m.v.

§ 17. Mæglings- og klageinstitutionen udarbejder en årlig beretning om institutionens virke. Beretningen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Efter årsberetningens offentliggørelse tager formanden initiativ til at drøfte beretningen med Rådet for Samfundsansvar samt med OECD’s investeringskomité med henblik på at forbedre institutionens arbejde.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 2012.

Erhvervsstyrelsen, den 18. september 2012

Victor Kjær

/ Marie Voldby