Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Vejledende referenceværdier for vandløbsrestaureringsindsatser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering

I medfør af § 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 553 af 1. juni 2011, fastsættes:

Indhold og definitioner

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører kriterier for vurdering og indstilling af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, der ved forbedring af de fysiske forhold i vandløb bidrager til at genoprette gydepladser og passager for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og at sikre en god økologisk tilstand i vandløbet.

Stk. 2. Ved vandløbsrestaurering forstås i denne bekendtgørelse udlægning af sten og gydegrus, herunder bearbejdning af brinker og profil, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer, herunder etablering af faunapassager.

Stk. 3. Ved indsats forstås i denne bekendtgørelse en indsats vedr. vandløbsrestaurering, der fremgår af en statslig vandplan. Ved projekt forstås i denne bekendtgørelse en ansøgning, der omfatter en eller flere indsatser.

Stk. 4. Ved vejledende referenceværdier forstås erfaringstal for en gennemsnitlig omkostning pr. m vandløb ved vandløbsrestaurering, jf. stk. 2. De vejledende referenceværdier anvendes som udgangspunkt for en vurdering af omkostningseffektiviteten, jf. § 5, stk. 1, nr. 3. Naturstyrelsen bemyndiges til at justere de vejledende referenceværdier på baggrund af nye erfaringstal. Nye vejledende referenceværdier offentliggøres på www.vandprojekter.dk.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter alene kommunale projekter vedrørende vandløbsstrækninger, hvor den statslige vandplan prioriterer et indsatsbehov ved vandløbsrestaurering.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alene kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, hvortil der søges om tilskud efter NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Vurdering og indstilling af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering

§ 3. Naturstyrelsen modtager ansøgninger om tilskud til forundersøgelser forud for gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering og ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering fra NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. På baggrund af en vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelser forud for gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, jf. § 4, og af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, jf. § 5 og § 6, sender Naturstyrelsen en indstilling til NaturErhvervstyrelsen.

§ 4. Ved Naturstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelser forud for gennemførelse af et kommunalt projekt vedrørende vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier:

1) Forundersøgelsen er omkostningseffektiv, jf. de vejledende referenceværdier i bilag 1 til bekendtgørelsen.

2) Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om projektet vil opfylde de i § 5, stk. 1 og stk. 2, nævnte kriterier.

Stk. 2. Naturstyrelsen indstiller ansøgninger om tilskud til forundersøgelser, der opfylder de i stk. 1 nævnte kriterier, til et tilsagn om tilskud. Ansøgninger, der ikke opfylder stk. 1, kan indstilles til et afslag.

§ 5. Ved Naturstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedr. gennemførelse af vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier:

1) Projektet vedrører en eller flere indsatser, der er omfattet af en statslig vandplan.

2) Projektet medfører forbedret passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og gydeforhold for fisk og/eller forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

3) Indsatserne i projektet er omkostningseffektive, jf. de vejledende referenceværdier i bilag 1.

4) Den enkelte ansøgning skal som hovedregel bestå af indsatser, der er koordineret for hele vandløb eller vandløbssystemer.

5) Ved åbning af rørlagte offentlige vandløb skal det åbne vandløb anlægges med samme regulativmæssige dimension som det eksisterende vandløb opstrøms og nedstrøms den åbnede strækning. Hvis der er fastlagt dimensioner for private vandløb, skal disse overholdes.

6) Ved åbning af rørlagte vandløbsstrækninger må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5.

7) Faldet på stenstryg, der anlægges i forbindelse med fjernelse af spærringer, skal tilpasses de lokale fiskebestande og den lokale fauna og må ikke overstige 10 ‰.

8) Et projekt vedrørende vandløbsrestaurering må ikke medføre skade på de arter eller naturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for eller være i modstrid med Natura 2000-planen for området, og må ikke medføre skade på dyre og plantearter, omfattet af bilag 3 og bilag 5 til lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2. Kriterierne i stk. 1, nr. 5 – 7, kan fraviges under henvisning til konkrete naturmæssige, landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold.

Stk. 3. Naturstyrelsen indstiller ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende gennemførelse af vandløbsrestaurering, der opfylder kriterierne i stk. 1, til et tilsagn om tilskud, jf. dog § 6. Ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne, kan indstilles til et afslag.

§ 6. Hvis de afsatte tilskudsmidler ikke er tilstrækkelige til, at der kan meddeles tilsagn til alle ansøgninger, der opfylder kriterierne i § 5, indstiller Naturstyrelsen ansøgningerne til et tilsagn om tilskud efter følgende prioriteringskriterier:

1) Omkostningseffektivitet.

2) Muligheden for, at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden for projektområdet under hensyn til miljøpåvirkningen.

3) Vandløb omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget.

4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet.

Stk. 2. Der gives point for hvert kriterium. Kriteriet i stk. 1, nr. 1, indgår i afvejningen med 40 %. Kriterierne i stk. 1, nr. 2 – 4, indgår i afvejningen med hver 20 %.

Stk. 3. Naturstyrelsen indstiller ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedr. gennemførelse af vandløbsrestaurering, der prioriteres på baggrund af stk. 1, til et tilsagn. Ansøgninger, der ikke kan prioriteres, kan indstilles til et afslag.

§ 7. Ansøgningsskema vedr. tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering m.v. kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Tilskud til erstatning for tab som følge af vandløbsrestaurering

§ 8. I sager vedrørende restaurering af vandløb, der har opnået projekttilskud efter NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, kan Naturstyrelsen give tilsagn om tilskud til erstatning efter bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2012.

Miljøministeriet, den 30. oktober 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Vejledende referenceværdier for vandløbsrestaureringsindsatser

Bilaget beskriver de vejledende referenceværdier for vandløbsrestaurering, dvs. hvad det typisk vil koste at gennemføre de forskellige indsatser omkostningseffektivt. Referenceværdierne er gennemsnitsværdier. Ved vurderingen af den enkelte indsats tages der udgangspunkt i referenceværdierne,

Udlægning af sten og gydegrus

Tabellen viser hvad det må koste at udlægge gydegrus og sten pr. meter vandløb i forskellige størrelsesklasser af vandløb fordelt på hhv. forundersøgelse og realiseringsprojekt.
Normalt ikke over
Kr./km
Type 1 vandløb – op til 2 meters bredde
 
Forundersøgelse
4.000
Gennemførelse
16.000
Type 2 vandløb – større end 2 meters bredde og op til 10 meters bredde
 
Forundersøgelse
6.000
Gennemførelse
34.000
Type 3 vandløb – større end 10 meters bredde
 
Forundersøgelse
8.000
Gennemførelse
72.000
   

Inden for vandløbstyperne vil omkostningseffektiviteten yderligere blive vurderet i forhold til vandløbets størrelse.

Fjernelse af spærringer

Tabellen viser hvad det må koste at fjerne en fysisk spærring i vandløbet fordelt på hhv. forundersøgelse og realiseringsprojekt. Referenceværdien er angivet som pris pr. km vandløbsstrækning opstrøms, som der åbnes op for ved fjernelse af spærringen.
Normalt ikke over
Kr./km
opstrøms strækning
Forundersøgelse
3.000
Gennemførelse
21.000

Genåbning af rørlagte strækninger

Tabellen viser hvad det må koste at åbne rørlagte strækninger af vandløb fordelt på hhv. forundersøgelse og realiseringsprojekt. Referenceværdien er angivet som pris pr. km vandløbsstrækning opstrøms som der åbnes op for ved fjernelse af den rørlagte strækning.
Normalt ikke over
Kr./km opstrøms strækning
Forundersøgelse
3.000
Gennemførelse
30.000