Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Om fartøjer med et dimensionstal på 20 og derover
Kapitel 3 Fartøjer med et dimensionstal under 20
Kapitel 4 Om fartøjer som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads
Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

I medfør af § 4, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012 og § 4, stk. 2, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 2, i anordning nr. 608 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning og efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Besætningsfastsættelsen gælder for passagersejlads i indenrigsfart med op til 12 passagerer i erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer med en længde under 15 meter og et dimensionstal under 100, der er omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, samt i erhvervsfartøjer, der har et dimensionstal under 20.

Stk. 2. Besætningsfastsættelsen finder endvidere anvendelse på træfartøjer af primitiv konstruktion, herunder vikingeskibe, og fartøjer, der ikke fremdrives ved mekaniske midler.

Stk. 3. Besætningsfastsættelsen gælder for sejlads, der sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Kapitel 2

Om fartøjer med et dimensionstal på 20 og derover

§ 2. I fartøjer, som er omfattet af § 1, skal besætningen være på mindst 2 personer, når dimentionstallet er 20 eller derover, jf. dog § 7.

Stk. 2. Når fartøjet benyttes ved samsejlads med et andet erhvervsfartøj eller under forhold, hvor besætning og passagerer ved egen hjælp kan redde sig i land, kan besætningen bestå af en person.

§ 3. Føreren af et erhvervsfartøj, der er omfattet af § 1, skal som minimum være i besiddelse af sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe.

Stk. 2. Sønæringsbeviset omtalt i stk. 1 kan erstattes af et særligt sønæringsbevis med begrænsede rettigheder1) udstedt af Søfartsstyrelsen på baggrund af dokumentation for bestået teoretisk duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskibe, og

1) sejladserfaring i lignende fartøj i mindst 3 måneder, gennemført instruktion i ombordværende brandudstyr og gennemført grundlæggende søsikkerhedskursus på en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesinstitution, eller

2) bestået praktisk prøve omfattende manøvrering og motorbetjening om bord i fartøjet hos en af Søfartsstyrelsen godkendt person, gennemført instruktion i ombordværende brandudstyr og gennemført grundlæggende søsikkerhedskursus på en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesinstitution.

Stk. 3. Foruden det i stk. 1 eller 2 omtalte sønæringsbevis skal føreren være i besiddelse af

1) et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS minimum ROC, hvis det pågældende fartøj er udstyret med radio. Hvis fartøjet udelukkende er udrustet med et mobilt VHF-radioanlæg, da SRC

2) et gyldigt bevis som sygdomsbehandler til den ombordværende skibsmedicinkiste, jf. bekendtgørelse nr. 1550 af 17. december 2007 om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser). Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus på mellemniveau indeholdende genoplivning som beskrevet af Dansk Førstehjælpsråd

3) et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområdet for tjenesten om bord og være skikket til udkig.

Stk. 4. Føreren skal endvidere være myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 5. For sejlbåde kan den i stk. 2 nævnte duelighedsprøve erstattes af en bestået yachtskippereksamen af 3. grad eller højere.

Stk. 6. Føreren af et grønlandsk fiskefartøj, som nævnt i § 1, skal være i besiddelse af gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe eller opfylde stk. 1 eller 2, jf. dog stk. 9.

Stk. 7. Føreren af et fartøj med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover skal udover at opfylde 2 have bestået den i stk. 2, nr. 2, praktiske prøve omfattende manøvrering og motorbetjening, hvis vedkommende ikke er i besiddelse af gyldigt duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe eller bevis som bedstemand i fiskeskibe eller højere.

Stk. 8. Hvis fartøjet har en fremdrivningseffekt på 100 eller derover, men under 750 kW, skal der være en person om bord, der er i besiddelse af duelighedsbevis i motorpasning. Denne person kan samtidig være ansat til anden tjeneste om bord. For fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover kan Søfartsstyrelsen tillade, at gennemført oplærings- og træningsprogram i drift, vedligehold og sikkerhed vedrørende fartøjets motor(er) ækvivalerer duelighedsprøve i motorpasning.

Stk. 9. Føreren af fartøjer hjemmehørende i Grønland skal ikke opfylde stk. 3, nr. 4, om sundhedsbevis. Grønlands Selvstyre kan i stedet fastsætte regler om lægeundersøgelser m.v.

§ 4. Det andet besætningsmedlem i erhvervsfartøjer2), jf. § 1, skal være:

1) instrueret om bord i betjening af fartøjets redningsmuligheder og brandslukningsudstyr,

2) instrueret i manøvrering af fartøjet,

3) i besiddelse af sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der ikke indeholder begrænsninger i arbejdsområde for tjenesten om bord og være skikket til udkig og

4) myndig.

Stk. 2. Besætningsmedlemmer i fartøjer hjemmehørende i Grønland skal ikke opfylde stk. 1, nr. 3, om sundhedsbevis. Grønlands Selvstyre kan i stedet fastsætte regler om lægeundersøgelser m.v.

§ 5. Søfartsstyrelsen kan godkende personer til at foretage praktiske prøver, jf. § 3, stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Godkendelse kan gives til personer, der

1) er uddannet navigatør på et niveau, der samlet set har et kvalifikationsniveau, der ligger højere end det faglige niveau for den praktiske prøve,

2) har relevant uddannelseserfaring,

3) har deltaget i en eller flere praktisk prøver,

4) overfor en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen har demonstreret, at vedkommende er kvalificeret til at varetage praktisk prøver, og

5) har en gyldig ansvarsforsikring, der dækker deltagelse i praktiske prøver til søs.

Stk. 3. Personer, der udfører praktiske prøver, skal følge retningslinjer udstedt af Søfartsstyrelsen for afholdelse af prøver og i mindst et år opbevare dokumentation for afholdte prøver, som skal udleveres til Søfartsstyrelsen efter anmodning.

Kapitel 3

Fartøjer med et dimensionstal under 20

§ 6. I erhvervsfartøjer3) med et dimensionstal under 20 skal besætningen være på mindst 1 person, jf. dog stk. 2. Føreren af fartøjet skal som minimum:

1) have relevant sejladserfaring og ud fra en vurdering af sikkerheden ved anvendelse af det pågældende fartøj har opnået fornødent kendskab til følgende emner:

a) Søvejsregler,

b) Navigation for relevant sejladsområde,

c) Forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler, herunder have gennemført praktisk træning og brug af fartøjets brandslukningsudstyr,

d) Skibes stabilitet,

e) Søsikkerhed,

f) Beskyttelse af havmiljøet og

g) Mindre skibes maskineri.

2) være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS minimum ROC, hvis der er krav om radio i det pågældende fartøj. Hvis fartøjet udelukkende er udrustet med et mobilt VHF-radioanlæg, da SRC.

3) være i besiddelse af bevis som sygdomsbehandler, jf. bekendtgørelse nr. 1550 af 17. december 2007 om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser), hvis der er krav om skibsmedicinkiste i det pågældende fartøj. Hvis der ikke er krav om skibsmedicinkiste om bord i det pågældende fartøj, skal føreren have gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus på mellemniveau indeholdende genoplivning som beskrevet af Dansk Førstehjælpsråd.

4) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Stk. 2. Ved samsejlads med tre eller flere erhvervsfartøjer skal mindst to personer ialt på de fartøjer, der er i samsejlads, opfylde stk. 1.

Stk. 3. Hvis fartøjet har en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover, men under 750 kW, skal besætningen være på mindst 2 personer. Fartøjets fører skal opfylde § 3 og det andet besætningsmedlem skal opfylde § 4. Desuden skal der være en person om bord, der har bestået duelighedsprøve i motorpasning eller have gennemgået en typespecifik instruktion og oplæring i anvendelse af den pågældende motor. Denne person kan samtidig være ansat til anden tjeneste om bord.

Stk. 4. Det andet besætningsmedlem i erhvervsfartøjer, jf. § 6, stk. 3, skal være:

1) instrueret om bord i betjening af fartøjets redningsmidler og brandslukningsudstyr,

2) instrueret i manøvrering af fartøjet,

3) myndig.

Kapitel 4

Om fartøjer som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads

§ 7. I fartøjer, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i sejlads, skal besætningen være på mindst 1 person, jf. dog stk. 2. Føreren af fartøjet skal af reder være udpeget som kvalificeret instruktør og minimum have kvalifikationer, der svarer til det niveau, som oplæringen vedrører.

Stk. 2. Ved samsejlads med tre eller flere erhvervsfartøjer skal mindst to personer i alt på de fartøjer, der er i samsejlads, opfylde stk. 1.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4 og 6-7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Besætningsfastsættelse nr. 1 for lastskibe med en bruttotonnage under 20 og for fiskeskibe med en længde under 15 meter, der befordrer indtil 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 12130 af 10. august 2001, ophæves.

§ 10. For erhvervsfartøjer hjemmehørende i Grønland kan personer, der ikke opfylder betingelserne i §§ 3 eller 6, men som ved bekendtgørelsens ikrafttræden kan dokumentere at have været fører af et fartøj, som omfattet af disse bestemmelser i mindst 1 år inden for de sidste 5 år, indtil 1. august 2014 fortsætte som fører af det pågældende erhvervsfartøj.

Søfartsstyrelsen, den 28. september 2012

Per Sønderstrup

/ Benny Gade Matsumoto-Hansen

Officielle noter

1) Se www.sikkersejlads.dk om yderligere vejledning om ansøgning om særligt sønæringsbevis.

2) Uddannelseskrav til fiskere og uddannelses- og beviskrav til førere af fiskeskibe med længde under 15 meter fremgår af gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

3) Uddannelseskrav til fiskere og uddannelses- og beviskrav til førere af fiskeskibe med længde under 15 meter fremgår af gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.