Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.

I medfør af § 39 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, § 37 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. juli 2012 og § 1, stk. 1, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) certifikatpapir: papir, som er forsynet med nummer og vandmærke

2) side 2-papir: papir med baggrundstryk af Fødevarestyrelsens logo og de engelske navne for ministeriet og styrelsen (side 2-papir bruges, hvis eksportcertifikatet fylder mere end 1 side)

3) eksportcertifikat: et certifikat udstedt af Fødevarestyrelsen.

Område

§ 2. Virksomheder, der eksporter fødevarer, levende dyr, animalske produkter (herunder avlsmateriale og biprodukter) samt foder, skal, ved krav fra tredjelandet om et eksportcertifikat, ledsage eksporten af et sådant på certifikatpapir og evt. side 2-papir. Papiret skal rekvireres hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Forsendelser af fødevarer, levende dyr, animalske produkter (herunder avlsmateriale og biprodukter) samt foder, der udføres til samhandelslande, skal ligeledes ledsages af et certifikat udstedt på certifikatpapir og evt. side 2-papir, når det fremgår af oplysninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller i øvrigt er på anmodning fra samhandelslandets myndigheder.

§ 3. Fødevarestyrelsen stiller certifikatpapir til rådighed for virksomhederne mod underskrift på en særlig blanket.

§ 4. Virksomheden må udelukkende anvende certifikatpapir til eksportcertifikater.

§ 5. Virksomheden skal følge en egenkontrolprocedure, som dokumenterer anvendelsen af det udleverede certifikatpapir, herunder:

1) at det udleverede certifikatpapir udelukkende anvendes til eksportcertifikater,

2) at kopi af anvendte ark certifikatpapir til enhver tid er til rådighed for Fødevarestyrelsens kontrol,

3) at kasserede ark af certifikatpapiret opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark,

4) at ubenyttede ark af certifikatpapiret beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri, herunder at certifikatpapiret opbevares under lås, når det ikke benyttes,

5) at bortkomst af ubenyttede ark af certifikatpapiret øjeblikkelig vil blive meldt til Fødevarestyrelsen, og

6) at overflødige ark af certifikatpapiret tilbageleveres til Fødevarestyrelsen.

Straf

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 2, § 4 eller § 5 i denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2013.

Fødevarestyrelsen, den 28. januar 2013

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele