Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kontrol med særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.

(Til Kødkontrollen, fødevareafdelinger og veterinærafdelinger)

I henhold til Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.

Baggrund og anvendelse

§ 1. For at øge sikkerheden for ægtheden af danske eksportcertifikater m.m. skal de certifikater, der er omhandlet i § 1 i Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v. (herefter "bekendtgørelsen") være forsynet med et vandmærke i certifikatets første side.

Stk. 2. De efterfølgende sider i certifikatet skal udskrives på papir med baggrundstryk af Fødevarestyrelsens logo og de engelske navne for ministeriet og styrelsen.

Stk. 3. Det er afgørende for certifikaternes troværdighed, at virksomheden kan dokumentere, at papir med vandmærke udelukkende anvendes til formål anvist af Fødevarestyrelsen. Til sikring heraf er hvert ark vandmærkepapir forsynet med et fortløbende nummer.

Rekvisition af certifikatpapiret

§ 2. Kødkontrollen, fødevareafdelingerne og veterinærafdelingerne kan rekvirere vandmærkepapir og papir beregnet til efterfølgende sider fra Fødevarestyrelsens betjentfunktion. Rekvisitionsblanketterne findes på Fødevarestyrelsens intranet. Rekvisitionsblanketten indsendes udfyldt og underskrevet i scannet version til Fødevarestyrelsen, Glostrups betjentfunktion, e-mail: betjent@fvst.dk

Udlevering af certifikatpapiret

§ 3. Kødkontrollen, fødevareafdelingerne og veterinærafdelingerne må ikke udlevere flere ark certifikatpapir end til ca. 1 måneds forbrug. Da der er stor forskel på, hvor mange certifikater den enkelte virksomhed skriver ud, skal udleveringen i hvert tilfælde tilpasses den enkelte virksomhed.

Kontrol med certifikatpapiret

§ 4. Certifikatpapiret opbevares i aflåst skab og stilles til rådighed for virksomheder mod underskrift på en særlig blanket. Blanketten findes på www.fvst.dk. Underskrevne blanketter skal opbevares i tre år.

Stk. 2. Kødkontrollen, fødevareafdelingerne og veterinærafdelingerne skal mindst en gang årligt kontrollere virksomhedens egenkontrol vedrørende anvendelsen af certifikatpapiret, herunder de vilkår som fremgår af bekendtgørelsens § 5.

Stk. 3. Kødkontrollen, fødevareafdelingen og veterinærafdelingen skal ved gennemgang af kopier af udstedte eksportcertifikater sikre sig, at virksomheden udelukkende anvender det udleverede certifikatpapir til det, de er beregnet til, jf. bekendtgørelsens § 4.

Misbrug af certifikatpapiret

§ 5. I tilfælde af formodet eller konstateret misbrug af certifikatpapir skal Kødkontrollen, fødevareafdelingen eller veterinærafdelingen straks inddrage virksomhedens restbeholdning af certifikatpapir. Kødkontrollen, fødevareafdelingen eller veterinærafdelingen skal orientere International Handel, Fødevarestyrelsen, Glostrup om forholdet og om de tiltag, forholdet giver anledning til.

Fødevarestyrelsen, den 8. februar 2013

Tina Lund Lodahl

/ Jan Thiele