Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2012 om kørekort foretages følgende ændringer:

1. Efter § 65 indsættes i kapitel 6:

»Udstedelse af kørekort i forbindelse med frakendelse af retten til at virke som kørelærer

§ 65 a. Personer, der har måttet aflevere deres kørekort til politiet i medfør af færdselslovens § 66 a, stk. 4, 1. pkt., kan ansøge om at få udstedt et nyt kørekort med angivelse af de kategorier, som vedkommende har ret til at føre.

Stk. 2. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

Stk. 3. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3 og 5, samt § 5 finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 106 ændres »tre hverdage« til: »fem hverdage«, og efter »sygdom« indsættes: », eller at øvelseskørsel ikke har kunnet gennemføres inden for de sidste to hverdage inden den teoretiske eller praktiske prøve, og dette skyldes vejrliget«.

3. I § 107 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af færdselslovens § 66 a, stk. 4, 1. pkt., betales det i færdselslovens § 124 e, stk. 3, jf. stk. 4, fastsatte beløb.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Justitsministeriet, den 26. september 2012

Morten Bødskov

/ Christian Hesthaven