Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012 og bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 100 som nyt nummer:

»100 a. 5-IT (1-(1H-indol-5-yl)propan-2-amin).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. september 2012

Astrid Krag

/ Lars Petersen