Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. august 2012 i sag 70.2011

A og B

v/forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

C

Nu under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine B. Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, TEKNIQ, og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 11. maj 1986, og indklagede C, blev den 17. maj 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes på VVS-uddannelsen, VVS-og energispecialist, med uddannelsesperiode fra den 26. april 2010 til den 25. oktober 2013.

Mellem klageren, B, født den 12. juli 1986, og indklagede, C, blev den 1. juli 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes på VVS-uddannelsen, VVS-og energispecialist, med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2010 til den 12. oktober 2012.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A og B har ved deres organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 14. oktober 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af i alt 60.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra forfaldsdato til betaling sker.

Beløbet er opgjort som 30.000 kr. til hver af de to elever for mistet uddannelsesgode.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. august 2012, hvor C ikke gav møde. Det er oplyst, at virksomheden er under konkurs, og at kurator ikke har ønsket at give møde for nævnet.

Sagsfremstilling

Der er i sagen fremlagt to udaterede og uunderskrevne blanketter vedrørende ophævelse af A’s og B’s uddannelsesaftaler, begge med angivelse af, at uddannelsesaftalen ophæves ensidigt af virksomheden på grund af afvikling af firmaet.

Af virksomhedens brev af 13. april 2011 til A fremgår bl.a.:

»Iht. vores møde mandag d. 11 april 2011 samt min efterfølgende samtale med din uddannelses vejleder N1 informere jeg hermed om at du frem til afslutningen af den nuværende skoleperiode vil modtage løn fra C herefter er du fritstillet.«

I mail af 8. juni 2011 skrev uddannelses- og erhvervsvejleder N1 til virksomheden bl.a.:

»Ja så nærmer det afslutningen på skoleopholdet for A og B. Skal jeg sende ophævelsespapirer til dig? med slut d. 17.06.

Jeg har desværre endnu ikke fundet andre lærepladser, selvom der har været forsøgt flere steder. Der er dog stadig muligheder, som jeg arbejder videre med i den kommende periode. …«

C svarede herpå ved mail af 11. juni 2011, hvoraf fremgår bl.a.:

»Opsigelses papire kan du sende til mig men opsigelsen er gældende fra d. 11/4-2011 iht. telefonsamtale med efterfølgende mail d. 13. …«

C har i brev af 19. august 2011 til EVU i anledning af en indkaldelse af 28. juli 2011 til lærlingemøde skrevet bl.a.:

»Da C er under afvikling/Lukning og ikke længere beskæftiger lønmodtagere samt det faktum at de i deres skrivelses omtalte lærlinge A og B bliv informeret og fritstillet en uge efter at lukningen af C var en uforudset realitet pga. undertegnets sygdom (der er krav om at informationen til lærlingene skal videregives senneste 1 mrd. Efter en part har kendskab til fakta) er vi ikke enige med Blik og rørarbejderforbundet krav.

I erhvervsuddannelseslovens § 61 stk. 2 er der mulighed for at ophæve uddannelsesaftalen hvis en forudsætning af indgåelsen brister og da undertegnet ved indgåelsen af aftalen ikke kunne vide at stress og sygdom ville tvinge mig til at afvikle min virksomhed må der her være tale om en væsentlig forudsætning der ikke længere er til stede og således er der kun en mulighed nemlig at ophæve uddannelses aftalen med ovennævnte lærlinge på en så god og fornuft måde så muligt.

Vi har bestridt os og forsøgt på at finde nye pladser til A og B men pga. afmatningen i VVS branchen har det været umuligt at kunne dette.

Som beskrevet i det faglige udvalgs: Uddannelsesforhold for lærlinge 2010-2012 punkt 26 stk. 36 kan en arbejdsgiver ved firmalukning blive bedt om erstatning på max 3. mrd. Løn eller til lærlingene får en ny uddannelses aftale, for at hjælpe A og B så meget så muligt har vi allerede udbetalt 3 mrd. Løn til dem nemlig fra den skriftlige og mundlige opsigelse d. 11. april 2011 og frem til d. 11. juli 2011.

Jeg finder derfor ikke at blik og rørarbejderforbudet kan gøre krav gældende.«

Der foreligger ikke oplysning om, hvornår virksomheden lukkede eller blev erklæret konkurs.

Retsgrundlag

Af VVS-overenskomstens § 26, punkt 36, fremgår:

»Ved firmalukning, konkurs eller arbejdsgiverens død er arbejdsgiveren eller boets kurator pligtig til at udfolde bestræbelser for, at lærlingens uddannelse kan videreføres hos en anden lærermester. Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre erstatningspligt for arbejdsgiveren eller boet.

Lønmodtagernes Garantifonds praksis i forbindelse med firmakonkurs bevirker, at lærlinge normalt får en erstatning svarende til max. 3 måneders løn eller indtil ny uddannelsesaftalen indgås.«

Forklaringer

A og B har samstemmende forklaret, at de kun har modtaget løn indtil udløbet af skoleopholdet den 17. juni 2011. De har ikke udført arbejde for virksomheden efter skoleopholdet.

Procedure

Klagerne har til støtte for deres påstand anført, at der efter Tvistighedsnævnets faste praksis ydes en godtgørelse på 30.000 kr. for tab af uddannelsesgode, når virksomheden ensidigt ophæver uddannelsesaftalen, uden at dette kan tilregnes elevens forhold. Der er ikke grundlag for i denne sag at fravige denne praksis.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Fire medlemmer udtaler:

Der foreligger ingen skriftlige ophævelser af uddannelsesaftalerne, som er underskrevet af virksomheden. Det fremgår af de afgivne forklaringer, at eleverne var på skole og modtog løn under skoleopholdet, indtil dette afsluttedes den 17. juni 2011. Vi finder på denne baggrund, at uddannelsesforholdene - uanset den varsling om fritstillelse, som eleverne modtog ved samtaler og brev af 13. april 2011 - først kan anses for ophævet af virksomheden med virkning fra den 17. juni 2011.

Efter erhvervsuddannelseslovens §§ 60, 61 og 65 sammenholdt med Tvistighedsnævnets faste praksis tilkommer der som udgangspunkt en elev en godtgørelse på 30.000 kr. i en situation som den foreliggende, hvor en uddannelsesaftale ophæves som følge af forhold, der ikke kan tilregnes eleven. Det forhold, at virksomhedens afvikling var begrundet i ejerens sygdom, giver i den foreliggende sag ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Vi finder heller ikke, at omtalen af Lønmodtagernes Garantifonds praksis i forbindelse med virksomhedskonkurs i VVS-overenskomstens § 26, pkt. 36, kan begrunde tilkendelse af et lavere beløb.

Herefter stemmer vi for at tage elevernes krav på betaling af i alt 60.000 kr. til følge.

Et medlem udtaler:

Jeg lægger på baggrund af den foreliggende korrespondance, herunder C’s brev af 19. august 2011, til grund, at eleverne den 11. april 2011 blev orienteret om, at C måtte lukke, at denne lukning var begrundet i sygdom hos virksomhedens indehaver, og at eleverne modtog løn indtil den 11. juli 2011. På denne baggrund finder jeg ikke, at eleverne har krav på yderligere erstatning end de beløb på 3 måneders løn, som virksomheden udbetalte til dem i medfør af overenskomstens § 26, punkt 36.

Jeg stemmer derfor for at tage C’s frifindelsespåstand til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at C skal betale i alt 60.000 kr. til A og B med renter som påstået.

T h i b e s t e m m e s

C skal inden 14 dage betale i alt 60.000 kr. til A og B med tillæg af sædvanlig procesrente fra forfaldsdato, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.