Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. august 2012 i sag 77.2011

A

v/forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

(nu under tvangsopløsning)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine B. Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, TEKNIQ, og forbundssekretær Søren Schytte, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 23. maj 1991, og indklagede, B, blev den 10. september 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS’er med uddannelsesperiode fra den 13. september 2010 til den 20. juli 2011. Ved et tillæg til uddannelsesaftalen, modtaget i EVU den 2. februar 2011, blev uddannelsesaftalen forlænget til den 20. januar 2012, ligesom der blev tilføjet specialet energispecialist.

Denne sag drejer sig om elevens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, efterbetaling af løn mv. samt godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 1. november 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om betaling af 71.011,51 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker, samt at indklagede tilpligtes til klager at betale sædvanlig godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven.

Kravet er opgjort som manglende løn for ugerne 34-39 med 20.890,20 kr., efterbetaling af løn, herunder overtidstillæg og Særlig Opsparing samt manglende hensættelse til Særlig Opsparing med 2.962,58 kr. og feriepenge med 17.158,73 kr. samt erstatning for ophævelse af uddannelsesaftale med 30.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. august 2012, hvor B ikke gav møde. Det er oplyst, at virksomheden nu er under tvangsopløsning.

Sagsfremstilling

A har ikke indgået aftale om overenskomst. I punkt 8 i uddannelsesaftalen er alene angivet den løn, der blev aftalt på tidspunktet for uddannelsesaftalens indgåelse.

Ved brev af 14. september 2011 til B rejste Rør- og Blikkenslagernes Fagforening v/N1 på vegne af A krav om betaling løn for ugerne 34/35 i 2011 tillige med tilgodehavende løn, hensættelse til særlig opsparingskonto, tillæg på overarbejde og feriepenge heraf med i alt 9.903,39 kr. med anmodning om, at forholdene blev bragt i orden inden 3 hverdage.

Af mail af 20. september 2011 fra N1 til B fremgår bl.a.:

»Tak for en behagelig og konstruktiv samtale.

Jeg skal lige for en god ordens skyld bede dig om at bekræfte min opfattelse af din og virksomhedens situation.

Jeg har fået forståelsen af at I desværre ikke er i stand til at udbetale det manglende tilgodehavende som forlangt af brev, og I heller ikke påregner at udbetale løn for ugerne 36/37-2011 med forfald torsdag d. 22/9. Ligeledes er du af den overbevisning at indtil virksomhedens situation er afklaret vil I ikke være i stand til at beskæftige A med uddannelsesrelevant arbejde.«

B svarede herpå i mail af 21. september 2011:

»I forlængelse af vores samtale bekræfter jeg, at vi desværre ikke kan udbetale løn til A.

Vi er ligeledes usikker på om vi kan beskæftige A fremover, indtil virksomhedens situation er afklaret.«

A ophævede med virkning fra den 30. september 2011 ensidigt uddannelsesaftalen på grund af bristede forudsætninger.

Sagen blev behandlet på møde i Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen den 29. september 2011, hvor virksomheden ikke gav møde.

Forklaringer

Klager har i Tvistighedsnævnet nærmere redegjort for baggrunden for sit krav og opgørelsen heraf og har herunder oplyst, at han ikke har modtaget feriepenge eller løn under ferie.

Procedure

Klager har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at kravene på efterbetaling af løn er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, som er VVS-overenskomsten, og at virksomheden herudover er forpligtet til at betale godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen med 30.000 kr. samt godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven, idet punkt 8 i uddannelsesaftalen ikke er udfyldt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Uddannelsesaftalen er ophævet ensidigt af eleven som følge af, at virksomheden ikke har kunnet betale skyldig løn til eleven og heller ikke har kunnet tilbyde eleven relevant arbejde. Herefter og efter Tvistighedsnævnets faste praksis tilkommer der A en godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen som påstået.

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte klagers opgørelse af efterbetalingskravet i henhold til den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, og tager også dette krav til følge.

Tre medlemmer udtaler:

B har ikke udfyldt punkt 8 i uddannelsesaftalen og har dermed ikke opfyldt sin pligt til at give A oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsen end lønnen, herunder hvilken kollektiv overenskomst der er gældende for uddannelsesområdet. En sådan mangel ved uddannelsesaftalen øger i betydelig grad risikoen for, at A mister væsentlige rettigheder, herunder at aflønningen af A ikke sker korrekt, og der er da også ved denne sag rejst og givet medhold i et ikke ubetydeligt efterbetalingskrav.

Under disse omstændigheder finder vi, at godtgørelsen i henhold til ansættelsesbevisloven passende kan fastsættes til 10.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at der foreligger en mangel ved uddannelsesaftalen, men finder ikke, at manglen har haft væsentlig betydning for den nu opståede tvist. Herefter finder vi, at der ikke bør gives en godtgørelse eller i hvert fald en meget mindre godtgørelse end fastsat af nævnets flertal.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale i alt 81.011,51 kr. til A med renter som påstået.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 81.011,51 kr. til A med tillæg af sædvanlig procesrente af 71.011,51 kr. fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.