Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. september 2012 i sag 83.2011

A

v/Faglig sekretær Brian Holgersen, 3F Byggegruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine B. Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 5. april 1993, og indklagede, B, blev den 15. januar 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 18. januar 2010 til den 22. marts 2013.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn.

A har ved sin organisation, 3F Byggegruppen, ved klageskrift modtaget den 5. december 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om betaling af 111.496,27 kr.

Kravet vedrører løn og feriepenge fra den 25. oktober til den 22. december 2010 og fra et tidspunkt i maj 2011 til udgangen af uge 48 2011. Kravet er opgjort som den samlede lærlingeløn for 2010 og 2011 fratrukket udbetalt løn i henhold til lønregisteret. I tidligere opgørelser har kravet været opgjort til 68.511,12 kr. i manglende løn og feriepenge for 2010 og 2011 indtil den 23. september 2011 og 33.197,05 kr. i løn og feriepenge for uge 39 til 48 i 2011, eller i alt 101.708,17 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 20. august 2012. Efter forhandlingen blev sagen udsat på forligsforhandlinger, som dog ikke har været mulige at gennemføre, hvorfor klager har anmodet Tvistighedsnævnet om at afsige kendelse i sagen. Samtidig med denne anmodning har klager fremsendt anmodning om, at lønkravet tillægges feriegodtgørelse.

Sagsfremstilling

A har som elev hos B udført arbejde i sine forældres virksomhed i oktober til december 2010. På grund af en tvist mellem hans forældre og virksomheden om betaling af fakturaer for denne periode, opstod der et løntilgodehavende for A, hvilket tilgodehavende blev behandlet på et møde den 22. juni 2011 i det lokale uddannelsesudvalg, Træfagenes Byggeuddannelse. I mødet deltog udover B, A og hans mor, N1, tillige Brian Holgersen fra 3F samt formanden og næstformanden for fagkomiteen. Af referatet fra dette møde fremgår bl.a.:

»Konklusion af samtalerne blev:

Eleven fortsætter i uddannelsesaftalen, udstationeret hos Faderen N2, i op til 3 måneder, inden den tid skulle A gerne have fundet en anden lærerplads.

Eleven afleverer alle ugesedler, også for perioden okt-nov-dec 2010, hvor han har været udlånt til faderen. – Disse ugesedler – afstedkommer en faktura til faderens virksomhed, holdt i lavt niveau – nettoløn + ca 50 %, som dækker omkostningerne til eleven. Når dette beløb er indbetalt, udbetales restancelønnen.

Ugesedler der ikke er indleveret – indleveres alle inden 24.6.2011, og efterfølgende senest den 24 i måneden, så længe aftaleforholdet varer.

Der har været uoverensstemmelser med løntrin – dette er redegjort for i bilag fra 3F af den 4 juni 2011. – disse efterbetales (kr. 2.385,38) og løntrin reguleres til korrekt trin. Vejledning udleveret.

Der restere ferieafholdelse af ferieåret 1.5.2010 – 30.4.2011, dette blev optalt til 14 dage afholdt til d.d. 22.6.2011 – disse efterbetales med 14x7,4x77,10kr = 6.275,94.

Der er afholdt 14 feriedage siden 1. maj 2011, optalt og registreret – til og med 22.6.2011.

Så snart eleven har fået ny lærerplads, kontaktes N3, for udarbejdelse af ny aftale og annullering af gammel aftale, gensidig ophævelse.«

Af brev af 13. oktober 2011 fra B til N4 fremgår bl.a., at der for perioden 25. oktober 2010 til den 22. december 2010 og 20. juni til 22. juni 2011 er udstedt faktura nr. 830, for perioden 24. juli til den 19. august 2011 er udstedt faktura nr. 846, at der for perioden 22. august til 19. september 2011 er udstedt faktura nr. 864, og at fakturaerne ikke er betalt, hvorfor der under henvisning til aftalen af 4. juni 2011 ikke er udbetalt løn til A vedrørende disse timer.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han startede som elev hos B i januar 2010 efter aftale med B. På et tidspunkt havde virksomheden ikke ret meget at lave, og det blev derfor aftalt, at han skulle arbejde for sine forældre fra oktober 2010 til januar 2011. Han forventede fortsat at blive aflønnet af B. Andet fik han ikke at vide. De første ugesedler tog lidt tid at få sendt afsted, men efter de første to til tre uger sendte han ugesedler til tiden. Han fik dog ikke sin løn i denne periode og rykkede telefonisk herfor uden held. Til sidst blev det dog for meget. Han kom tilbage til B i januar 2011 og arbejdede for ham indtil juni 2010. En aften fik han en sms om, at han skulle møde et bestemt sted næste morgen kl. 5 for at tage til København. Han svarede, at han syntes at det var lidt sent at varsle det. B skrev imidlertid til ham, at så kunne han bare blive væk. Han svarede, at det ikke havde været hans hensigt ikke at møde op, men at han i givet fald gerne ville holde 14 dages ferie, som han havde til gode. B skrev tilbage, at han så kunne bruge ferien på at finde en anden læreplads. Han har ikke udført arbejde for virksomheden siden dette tidspunkt. Han har aldrig modtaget nogen ophævelse af uddannelsesaftalen. Han begyndte et nyt uddannelsesforhold den 1. december 2011. De perioder, hvor han har arbejdet i forældrenes virksomhed, har talt med i hans uddannelse.

B har forklaret bl.a., at den oprindelige uddannelsesaftale efter hans opfattelse var gældende, indtil der blev indgået aftalen i det faglige udvalg. Det var oprindeligt aftalt med A’s far, at i de tre måneder i 2010, hvor A var udlånt til at arbejde for sine forældre eller deres virksomhed, skulle A’s far selv betale A løn. A afleverede i overensstemmelse med denne aftale ikke ugesedler for denne periode. A arbejdede igen for hans virksomhed fra januar 2011. En søndag aften i maj måned meldte A fra til en opgave i København næste dag. Han tolkede A’s sms som om, at han ikke længere ville arbejde for ham. Det var 14 dage til tre uger før afholdelsen af mødet i det lokale uddannelsesudvalg den 22.juni 2011. Hans virksomhed udbetalte A løn for perioderne fra januar til september 2010 og igen fra januar 2011 til udeblivelsen i 2011. Efter forligsmødet betalte han A de i aftalen nævnte beløb vedrørende løntrin og restferiedage for det ferieår, der udløb den 30. april 2011. Efter den indgåede aftale skulle A være udstationeret hos sine forældre i op til tre måneder. Fik A en anden uddannelsesaftale inden for denne periode, skulle uddannelsesaftalen med B ophøre. Under alle omstændigheder var man enige om, at aftaleforholdet mellem A og B ophørte senest 3 måneder efter mødets afholdelse. Hans betaling af såvel restancelønnen for oktober til december 2010 som den fremtidige løn indtil senest den 22. september 2011 var betinget af, at forældrene betalte de fakturaer, som han sendte til dem. De betalte da også den første faktura, han sendte, og som dækkede lønnen fra mæglingsmødet og en måned frem.

Procedure

Klager har anført, at den uddannelsesaftale, der blev indgået med virkning fra den 1. januar 2010 forpligter virksomheden til at betale løn til eleven, så længe uddannelsesforholdet løber. Klager er enig i indklagedes forståelse af den indgåede aftale af 22. juni 2011, men denne aftale er i strid med erhvervsuddannelsesloven og er derfor ikke bindende for eleven.

Indklagede har anført, at det efter indholdet af aftalen af 22. juni 2011 var en betingelse for virksomhedens forpligtelse til at betale løn til eleven, at forældrene betalte de fakturaer, som skulle dække virksomhedens omkostninger ved lønnen. I det omfang forældrene ikke har betalt disse fakturaer, er han i henhold til den indgåede aftale ikke forpligtet til at betale eleven lønnen. Under alle omstændigheder kan han højst blive forpligtet til at betale løn ind til 3 måneder efter mæglingsmødet den 22. juni 2011.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet kan ikke tage stilling til krav, som ikke er fremsat senest samtidig med sagens forhandling i nævnet. Klagerens yderligere krav på feriegodtgørelse, som blev fremsat samtidig med anmodning om kendelse i sagen, er derfor ikke behandlet af nævnet under denne sag.

Tre medlemmer udtaler:

Efter den uddannelsesaftale, som parterne indgik den 15. januar 2010, var A ansat som elev hos B fra den 18. januar 2010 til den 22. marts 2013. Virksomheden er i henhold til denne uddannelsesaftale, der samtidig udgør det retlige grundlag for ansættelsesforholdet mellem virksomheden og eleven, som arbejdsgiver forpligtet til bl.a. at sørge for, at eleven får udbetalt mindst den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2. Vi finder efter denne bestemmelse og efter reglerne om uddannelsesaftaler i øvrigt, herunder bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 48, stk. 4, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 99, hvoraf det fremgår, at den virksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen, også i tilfælde af udstationering er ansvarlig for elevens samlede praktikuddannelse, at virksomheden ikke ved aftale, ej heller med eleven, kan frigøre sig fra pligten til at betale løn til eleven, herunder ved som i denne sag at betinge lønudbetalingen af, at elevens forældre betaler de af virksomheden udstedte fakturaer.

Vi finder på denne baggrund, at B hæfter for betaling af løn til A, så længe uddannelsesaftalen er i kraft.

Vi lægger efter indholdet af aftalen af 22. juni 2011 sammenholdt med forklaringen fra B, som ikke er imødegået af klager, til grund, at det på mødet den 22. juni 2011 blev aftalt, at uddannelsesaftalen skulle anses for gensidigt ophævet, når A fandt et andet uddannelsessted, dog senest 3 måneder efter aftalens indgåelse. Herefter finder vi ikke grundlag for at udstrække virksomhedens forpligtelse til at betale løn længere end til den 21. september 2011.

Vedrørende størrelsen af lønkravet er det ikke på baggrund af klagerens endelige påstand muligt at opgøre det præcise krav pr. 21. september 2011, hvorfor dette må fastsættes skønsmæssigt.

Vi stemmer på denne baggrund for at tage klagerens krav på efterbetaling af løn til følge med 68.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Efter indholdet af den aftale, som blev indgået mellem parterne på mødet i ”Fagkomiteen” den 22. juni 2011 var betaling af lønnen til A for oktober til december måned 2010 og fremover indtil den 21. september 2011 betinget af, at de fakturaer, der var og blev udstedt til hans forældres virksomhed, blev betalt. Aftalen blev indgået på et møde, hvor eleven, der var myndig, var repræsenteret af 3F og bistået af sin mor, og eleven må antages at have kunnet overskue konsekvenserne heraf. Aftalen adskiller sig således ikke væsentlig fra ethvert andet forlig, hvor en elev giver afkald på løn, herunder ved at indgå aftale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen.

På den baggrund finder vi, at aftalen af 22. juni 2011 skal lægges til grund efter sit indhold, og at eleven herefter ikke har krav på yderligere løn mv., hvorfor vi stemmer for at frifinde virksomheden for kravet herom.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 68.000 kr. i yderligere løn til A.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 68.000 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.