Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne1)

(Varmebehandling af frosne hindbær)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1483 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 230 af 12. marts 2010, bekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1008 af 26. oktober 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmidler, EU-Tidende 1996, L 21, side 42, som ændret ved Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004, EU-Tidende 2004, L 15, side 25, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF, som berigtiget den 2. juni 2004, EU-Tidende 2004, L 195, side 12. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, L 87, side 109, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2012 af 11. januar 2012, EU-Tidende 2012, L 8, side 29, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 739/2011 af 27. juli 2011, EU-Tidende 2011, L 196, side 3, Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, EU-Tidende 2005, L 338, side 1, som berigtiget den 10. oktober 2006, EU-Tidende 2006, L 278, side 32, og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1086/2011 af 27. oktober 2011, EU-Tidende 2011, L 281, side 7, samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til disse forordninger. Desuden er visse bestemmelser medtaget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007 L 2004, side 29, og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 563/2012 af 27. juni 2012, EU-Tidende 2012, L 168, side 24, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, EU-tidende 2001, L 147, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 189/2011 af 25. februar 2011, EU-tidende 2011, L 53, side 56. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48 EF.«

2. I § 24, stk. 1, indsættes efter »75 °C«: », jf. dog stk. 3.«

3. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Frosne hindbær, der indgår som ingrediens i fødevarer, der ikke efterfølgende varmebehandles, skal varmebehandles i mindst 1 minut ved 100 °C eller underkastes en anden behandling med tilsvarende effekt.«

4. I § 24 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis en fødevare, hvori frosne hindbær indgår som ingrediens, ikke kan fremstilles under iagttagelse af kravet i § 24, stk. 3, uden at det medfører en væsentlig ændring af fødevarens karakteristika, kan Fødevarestyrelsen dispensere fra dette krav, såfremt virksomheden kan dokumentere, at hindbærrene er produceret under forhold, som giver tilsvarende fødevaresikkerhed. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen.«

5. I § 46, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 24, stk. 1«: », 3 og 4.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2012.

Fødevarestyrelsen, den 28. september 2012

Hanne Larsen

/ Rikke Karlsson

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48 EF.