Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2012)

Økonomi- og indenrigsministeren: (Margrethe Vestager):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven (Delegation af opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort m.v. i forbindelse med arbejdet i et International Citizen Service, ændring og præcisering af reglerne for bopælsregistrering af børn, ændring af reglerne for videregivelse af oplysninger fra CPR til visse pensions- og forsikringsselskaber m.v.)

(Lovforslag nr. L 4)

Primo 2011 blev der i hver af de 4 store byer etableret et International Citizen Service (ICS) med det formål at skabe én indgang til offentlig vejledning og service for udenlandske arbejdstagere og deres familie.

Med lovforslaget ønsker regeringen at efterkomme et kommunalt ønske om, at kommunerne i de 4 ICS kan samarbejde om varetagelsen af opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR med henblik på at skabe de bedste rammer for den service, der i et ICS kan ydes udenlandske arbejdstagere og deres familier. Det foreslås endvidere med samme formål for øje, at en kommune i et ICS kan samarbejde om udstedelse af sundhedskort og EU-sygesikringskort m.v. Der foreslås således tilvejebragt den nødvendige lovhjemmel til, at en kommune kan overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR og udstedelse af sundhedskort m.v. til en anden kommune i et ICS for personer, der betjenes i et ICS.

Ved lovforslaget gennemføres endvidere visse mindre ændringer af CPR-loven. Det drejer sig om udvidelse af kommunernes muligheder for at udsende anmodninger om logiværtserklæringer i bopælssager, ændring og præcisering af reglerne om bopælsregistrering af børn, ændring af reglerne om videregivelse af oplysninger fra CPR til visse pensions- og forsikringsselskaber m.fl., indførelse af mulighed for i CPR at registrere en kontaktperson i forbindelse med et dødsboskifte samt en regulering af de beløb, kommunerne kan opkræve for videregivelse af enkeltoplysninger fra CPR m.v.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.