Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ledningsejerregistret
Kapitel 2 Indberetningspligt til ledningsejerregistret
Kapitel 3 Forespørgsel i ledningsejerregistret
Kapitel 4 Fremsendelse af ledningsoplysninger
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

I medfør af § 4, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, § 9, stk. 2 og 5, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, og § 14, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Ledningsejerregistret

§ 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fører et register over ejere af ledninger, der er nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium. Ledningsejerregistrets formål er at stille oplysninger til rådighed for myndigheder, virksomheder og privatpersoner om, hvem der ejer ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium, og at sikre, at nærmere information om disse ledninger kan fremsendes til graveaktører.

Stk. 2. Den daglige administration af ledningsejerregistret varetages af sekretariatet for ledningsejerregistret (LER-sekretariatet), jf. lovbekendtgørelse om registrering af ledningsejere, § 13, stk. 1.

Kapitel 2

Indberetningspligt til ledningsejerregistret

§ 2. Ejere af ledninger, som er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere, har pligt til at foretage indberetning til ledningsejerregistret efter reglerne i dette kapitel.

§ 3. De af Forsvarsministeriet ejede ledninger, som er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, er ikke omfattet af indberetningspligten.

Stk. 2. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger ejet af andre end Forsvarsministeriet, når ledningerne er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 3. Ledningsejere skal indberette de i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger for ledninger, som lejes af Forsvarsministeriet, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning efter stk. 2 eller stk. 3 eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

§ 4. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Justitsministeriet har rådighed over, og for ledninger beliggende på ejendomme, som disse myndigheder har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og rigspolitichefen kan påbyde ledningsejere at undlade indberetning eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller rigspolitichefen i stedet for påbud i medfør af stk. 1, 2. pkt., anmode Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at slette indberettede oplysninger i ledningsejerregistret, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og rigspolitichefen skal samtidig med anmodningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give meddelelse til ledningsejeren herom.

§ 5. Ved ejendomme og ledninger, som de i § 3 og § 4 nævnte myndigheder har rådighed over, forstås ejendomme og ledninger, der enten ejes eller lejes af disse myndigheder.

§ 6. Ledningsejere skal til ledningsejerregistret indberette oplysninger om:

1) ledningsejerens navn og eventuelt CVR-nummer,

2) ledningsejerens postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse, telefon- og telefaxnummer,

3) ledningsejerens interesseområde, jf. § 7, og

4) forsyningens art.

§ 7. Ledningsejere skal angive et eller flere geografisk afgrænsede interesseområder, som omfatter den pågældende ledningsejers nedgravede ledninger. Et interesseområde skal fastlægges i en afstand af mindst 1 meter fra ledningen på begge sider af denne.

§ 8. Indberetning til ledningsejerregistret skal ske via internettet. Indberetning skal følge anvisningerne på ledningsejerregistrets hjemmeside på internettet samt følge de angivne formater.

Stk. 2. Ved indberetning via internettet skal ledningsejeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der indberetter til ledningsejerregistret, modtager, når de indberettede oplysninger er godkendt og frigivet i registret, en kvittering som bevis for, at der er foretaget indberetning til registret.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1 kan enten foretages af ledningsejeren selv eller med bistand fra LER-sekretariatet, jf. lov om registrering af ledningsejere, § 13, stk. 1, eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

§ 9. Oplysninger, som er indberettet til ledningsejerregistret, kan anvendes i overensstemmelse med registrets formål, jf. § 1 og § 2 i lov om registrering af ledningsejere.

Frister for indberetning og pligt til ajourføring

§ 10. Ledningsejere skal foretage indberetning, således at de i § 6 nævnte oplysninger er registreret i ledningsejerregistret senest den 1. september 2005, eller senest 14 dage efter, at ledningsejeren er blevet omfattet af indberetningspligten.

§ 11. Ledningsejere har pligt til at ajourføre de til ledningsejerregistret indberettede oplysninger. Ledningsejere skal ajourføre oplysningerne snarest muligt og senest 14 dage efter, at der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der konstateres fejl i en indberettet oplysning.

Kapitel 3

Forespørgsel i ledningsejerregistret

§ 12. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, det vil sige fysiske arbejder, som kan beskadige ledninger nedgravet i jord eller ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden, herunder skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd, skal efter lov om registrering af ledningsejere, § 9, stk. 1, indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Undtaget fra at forespørge i ledningsejerregistret er enhver graveaktør, der udfører gravearbejde:

1) på arealer uden for veje, der ejes af graveaktøren selv, når graveaktøren har kendskab til ledningers placering på arealet, eller

2) på arealer udenfor offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, når der ikke graves dybere end 40 cm under terræn.

Stk. 3. Forespørgsel i ledningsejerregistret skal, ved følgende gravearbejder, ske før graveaktørens første gravearbejde på arealet, mens graveaktørens efterfølgende gravearbejder ikke kræver yderligere forespørgsler:

1) Gravearbejder, som graveaktøren foretager som led i udnyttelsen af en råstoftilladelse til at grave på arealet, der er udlagt til råstofefterforskning og råstofindvinding.

2) Gravearbejde på begravelsespladser, der ejes af graveaktøren.

§ 13. Graveaktører, der i medfør af § 12, er forpligtet til at forespørge i ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen registrere følgende oplysninger:

1) navn og CVR-nummer,

2) postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte graveaktør,

3) gravearbejdets art,

4) den planlagte geografiske udstrækning af gravearbejdet, og

5) det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

Stk. 2. Graveaktører, der frivilligt forespørger i ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen registrere følgende oplysninger:

1) navn og CPR nummer,

2) postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse og telefonnummer for den i nr. 1 nævnte graveaktør,

3) gravearbejdets art,

4) den planlagte geografiske udstrækning af gravearbejdet, og

5) det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

Generelle bestemmelser om forespørgsel, betalingsbestemmelser, mv.

§ 14. Forespørgsel i ledningsejerregistret skal ske via internettet og skal følge anvisningerne på ledningsejerregistrets hjemmeside.

Stk. 2. Ved forespørgsel via internettet skal forespørgeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der foretager forespørgsel i ledningsejerregistret, modtager en kvittering for forespørgslen.

Stk. 4. Forespørgsel efter stk. 1 kan enten foretages af forespørgeren selv eller med bistand fra LER-sekretariatet eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

§ 15. Ved forespørgsel i ledningsejerregistret betaler den part, der i medfør af bekendtgørelsens § 12 har pligt til at forespørge, eller den part, der forespørger frivilligt i medfør af lovens § 9, stk. 4, et gebyr på 0,03 kr. (2013-niveau) pr. påbegyndt kvadratmeter, der omfattes af forespørgslen, jf. dog stk. 5 og § 16.

Stk. 2. Gebyret for forespørgsler i ledningsejerregistret kan maksimalt udgøre 100.000 kr. (2013-niveau) pr. kalenderår pr. forespørger.

Stk. 3. En forespørgsel skal som minimum vedrøre 1 kvadratmeter.

Stk. 4. Gebyret betales kvartalsvis bagud. Overskrides betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr på 75 kr. (2008-niveau) pr. erindringsskrivelse vedrørende betaling efter stk. 1.

Stk. 5. Der kan gebyrfrit forespørges på 10 m2 per kalenderår.

Stk. 6. Gebyret for forespørgsler i ledningsejerregistret, der samlet udgør under 100 kr. pr. kalenderår pr. forespørger, faktureres ikke.

Stk. 7. Beløbene i stk. 1-2 og 4 reguleres hvert år den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i oktober måned året før det år, som reguleringen vedrører. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, afrundes til nærmeste ørebeløb, og det beløb, der er nævnt i stk. 2, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000, mens det beløb, der er nævnt i stk. 4, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 8. Fakturaer fremsendes digitalt enten som elektronisk postforsendelse eller på anden digital vis.

Stk. 9. Fakturaer kan undtagelsesvist fremsendes som papirfakturaer efter forudgående godkendelse af Ledningsejerregistrets sekretariat.

Stk. 10. Enhver, der forespørger på Ledningsejerregistret, er forpligtet til heri at registrere en elektronisk postadresse til modtagelse af elektronisk fremsendte fakturaer.

§ 16. Forespørgsel i ledningsejerregistret kan foretages gebyrfrit, når oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med:

1) forskning eller statistiske opgaver, eller

2) offentlige myndigheders forvaltningsmæssige opgaver, herunder planlægning eller sagsbehandling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, der er omfattet af bestemmelsen i § 12, stk. 1, skal uanset stk. 1, nr. 2, i nærværende paragraf betale gebyr i overensstemmelse med § 15.

Kapitel 4

Fremsendelse af ledningsoplysninger

§ 17. En af § 2 omfattet ledningsejer, som via ledningsejerregistret modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, skal snarest muligt og senest 5 hverdage efter, at forespørgslen er modtaget, fremsende de nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning på stedet. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage ved beregning af fristen.

Stk. 2. Fremsendelse af ledningsoplysninger kan ske ved, at ledningsejeren fremsender et link til en digital tjeneste, hvor forespørgeren kan hente de rekvirerede ledningsoplysninger, som specifikt vedrører den aktuelle forespørgsel.

Stk. 3. De udleverede ledningsoplysninger skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart anvendelige ved gravearbejdet.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) overtræder § 2, § 3, stk. 2-3, § 4, stk. 1, 1. pkt., §§ 6-7, §§ 10-13 og § 17, eller

2) undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 straffes graveaktører ikke for at undlade at forespørge i medfør af § 12, stk. 1, når gravearbejdet sker i forbindelse med uopsættelige reparationsarbejder, og der snarest muligt foretages en forespørgsel, hvori det anføres, at gravearbejdet allerede har fundet sted på grund af uopsættelige reparationsarbejder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 278 af 31. marts 2011 om registrering af ledningsejere.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 25. oktober 2012

P.M.V.
Christian Lützen

/ Henrik Ravn Lager