Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2012)

Justitsministeren: (Morten Bødskov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner samt ændring af rentesatsen i visse formueretlige love)

(Lovforslag nr. L 14)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Direktivet – der er en omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner – gælder ikke for forbrugerforhold.

Lovforslaget er i al væsentlighed udformet i overensstemmelse med anbefalingerne og lovudkastet, som Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner har fremlagt i betænkning nr. 1535/2012.

Med lovforslaget lægges der bl.a. op til, at tillægget til den lovbestemte morarentesats forhøjes med ét procentpoint fra 7 pct. til 8 pct. Denne ændring vil gælde for hele rentelovens område, dvs. også i forbrugerforhold.

Det foreslås endvidere, at der indføres en ret for fordringshaver til at kræve et fast kompensationsbeløb i tilfælde af forsinket betaling. Retten til et fast kompensationsbeløb ved forsinket betaling vil ikke finde anvendelse i forbrugerforhold.

Herudover foreslås en regel om, at fordringshavers ret til at kræve kompensation for inddrivelsesomkostninger samt fordringshavers ret til morarente ikke kan udelukkes ved aftale.

Lovforslaget indeholder endvidere regler om betalingsfrister. Det foreslås således, at en aftale om, at betalingsfristen mellem to erhvervsdrivende overskrider 60 dage, kræver fordringshavers udtrykkelige godkendelse. Endvidere forslås det, at den aftalte betalingsfrist for offentlige myndigheder begrænses til – som udgangspunkt – højst 30 dage. Herudover foreslås der en bemyndigelse til justitsministeren til at forlænge den almindelige betalingsfrist for visse offentlige myndigheder i op til 60 dage. Endelig foreslås der indført mulighed for, at der kan indgås aftale om ratevis betaling i henhold til en betalingsplan, som er udtrykkeligt godkendt af fordringshaver.

Udover ændringerne i renteloven indeholder lovforslaget en ændring af erstatningsansvarsloven og forsikringsaftaleloven, således at renten efter disse love som hidtil kommer til at svare til den almindelige morarentesats efter renteloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.