Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

§ 1

I bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv., jf. bekendtgørelse nr. 504 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 3, § 2, stk. 2-5, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2-8, § 14, stk. 2 og 3, § 15, stk. 5 og 6, § 17, stk. 2, og § 20, stk. 2, i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011, som ændret ved lov nr. 481 af 30. maj 2012 og lov nr. 590 af 18. juni 2012, fastsættes:«

2. I overskriften til kapitel 15 udgår »til privat brug«.

3. I § 85, stk. 1, 1. pkt., og § 86, stk. 1, indsættes efter »Mærket«: »efter § 84«.

4. Efter § 86 indsættes i kapitel 15:

»§ 86 a. Der skal på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen (virksomhedens navn). Er der en registreret bruger af vare- og lastbilen, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn efter 1. eller 2. pkt., kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1,

1) skal være synlige og letlæselige,

2) skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- og lastbilen,

3) skal stå på venstre og højre side af vare- og lastbilen,

4) må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- og lastbilen, og

5) kan fastgøres på vare- og lastbilen med selvklæbende plastfolie.

Stk. 3. CVR-nummer skal anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal som »CVR« efterfulgt på linje eller nedenunder af CVR-nummerets 8 cifre. På vare- og lastbiler skal virksomhedsnavn anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. På vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons, der opfylder kravet i bekendtgørelse om godskørsel om mærkning af navnet på den registrerede bruger, skal alene anføres CVR-nummer efter denne bekendtgørelse.«

5. I § 117, stk. 1 og 2, udgår »forsætligt eller groft uagtsomt«.

6. I § 117, stk. 3, ændres »§ 72, stk. 1 og 4« til: »§ 72, stk. 1 og 3«, og »§ 85« ændres til: »§ 86, § 86 a«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft den 15. oktober 2012.

Skatteministeriet, den 5. oktober 2012

Thor Möger Pedersen

/ Per Hvas