Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2012)

Erhvervs- og vækstministeren: (Ole Sohn):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

(Lovforslag nr. L 16)

Formålet med lovforslaget er, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og det offentlige skal foregå digitalt på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Det følger af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, at al relevant skriftlig kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, og at virksomhederne fra 2012 eller snarest derefter, når den nødvendige lovgivning og de effektive løsninger er på plads, kan indberette digitalt til offentlige myndigheder.

Årsagen til at digital kommunikation ikke blot skal være et tilbud, men obligatorisk, skyldes et ønske om at fremme hurtigere kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, hurtig og effektiv service fra myndighederne og en optimering af arbejdsgangene hos både virksomhederne og myndighederne.

Der er tale om en samlelov, der foretager ændringer i 67 erhvervsrettede love på Erhvervs- og Vækstministeriets område. Desuden foretages der ændringer i en enkelt lov på Økonomi- og Indenrigsministeriets område, nemlig i lov om Danmarks Statistik.

Der indføres hjemmel til obligatorisk digital kommunikation på de enkelte sagsområder således, at erhvervs- og vækstministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation, herunder bl.a. regler om brug af særlige systemer og formater. Tilsvarende skabes der mulighed for, at økonomi- og indenrigsministeren efter forhandling med styrelsen for Danmarks Statistik kan fastsætte regler om digital indberetning til Danmarks Statistik.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.