Den fulde tekst
L 14
Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 23/10 12 FF
Betænkning 29/11 12 Tillæg B
2.beh 4/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 4/12 12 Tillæg H
3.beh 11/12 12 FF
Lovf som vedt 11/12 12 Tillæg C
Lov nr 1244 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Stine Brix (EL), Leif Mikkelsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Direktivet gælder ikke for forbrugerforhold.
Med loven forhøjes tillægget til den lovbestemte morarentesats med 1 procentpoint fra 7 pct. til 8 pct. Denne ændring vil gælde for hele rentelovens område, dvs. også i forbrugerforhold. Der indføres endvidere en ret for fordringshaver til at kræve et fast kompensationsbeløb i tilfælde af forsinket betaling. Herudover indføres en regel om, at fordringshavers ret til at kræve kompensation for inddrivelsesomkostninger samt fordringshavers ret til morarente ikke kan udelukkes ved aftale.
Loven indeholder endvidere regler om betalingsfrister. I lovforslaget som fremsat blev foreslået, at en aftale om, at betalingsfristen mellem to erhvervsdrivende overskrider 60 dage, ville kræve fordringshavers udtrykkelige godkendelse, men under lovforslagets behandling stillede udvalget ændringsforslag om at ændre betalingsfristen til 30 dage. Endelig ændres erstatningsansvarsloven og forsikringsaftaleloven, således at renten efter disse love som hidtil kommer til at svare til den almindelige morarentesats efter renteloven.
Loven træder i kraft den 1. marts 2013.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget