Den fulde tekst
L 12
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Revision af reglerne om forkyndelse m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 9/10 12 FF
Betænkning 15/11 12 Tillæg B
2.beh 22/11 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/11 12 Tillæg H
3.beh 29/11 12 FF
Lovf som vedt 29/11 12 Tillæg C
Lov nr 1242 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at revidere retsplejelovens bestemmelser om forkyndelse bl.a. i lyset af erfaringerne med reglernes anvendelse i praksis siden den seneste større ændring af reglerne i 1972. Der indføres bl.a. regler om telefonforkyndelse samt en mere enkel form for digital forkyndelse. Desuden får også andre myndigheder end domstolene mulighed for at foretage digital forkyndelse uden samtykke.
For at forhindre, at tiltalte og vidner udebliver fra retsmøder, får retterne og politiet mulighed for at sende sms-påmindelser og påmindelser pr. e-mail til personer, der skal møde i retten. Med loven indføres desuden regler i retsplejeloven om forkyndelse for juridiske personer (selskaber m.v.), og der åbnes op for, at forkyndelse efter omstændighederne kan ske for ledelsen eller personalet på en institution eller et hospital, hvor den pågældende er bosat eller midlertidigt opholder sig.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013, dog fastsætter justitsministeren tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget