Sagsforløb 2012/1 BF 7
Den fulde tekst

Fremsat den 4. oktober 2012 af Brian Mikkelsen (KF), Lars Barfoed (KF) og Mike Legarth (KF).

Forslag til folketingsbeslutning

om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der bevarer og udvider boligjobordningen efter 2012, så tilskuddet svarer til det, som gives i henhold til de svenske ROT- og RUT-avdrag.

Bemærkninger til forslaget

For at hjælpe travle danskere til en lettere hverdag og for at skaffe flere danskere arbejde indførte VK-regeringen i 2011 boligjobordningen, som betyder, at ejere, lejere eller andelshavere af en bolig kan få tilskud til servicearbejde (rengøring og børnepasning) og renoveringsarbejde i deres bolig. For enkeltpersoner er fradraget for lønudgifter 15.000 kr., og et par kan således fratrække op til 30.000 kr.

Det er en ordning, der ikke alene har været en stor hjælp for de mange tusinde danskere, der har købt de pågældende ydelser, men som også har skabt job og givet ekstra penge til statskassen, ved at der nu svares moms og skat af opgaver, der tidligere blev udført sort. Derfor er det beklageligt, at regeringen har bebudet en ophævelse af ordningen. Og den energirenoveringsordning, der var tænkt som en slags erstatning herfor, planlægges nu heller ikke realiseret af regeringen.

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at boligjobordningen ikke alene bør bevares, men også forbedres, da et væsentligt økonomisk tilskud til forbedringer af boligen øger den økonomiske aktivitet i samfundet, skaber arbejdspladser, øger skatte- og momsindbetalinger, eliminerer sort arbejde, fjerner folk fra offentlig forsørgelse og har potentiale til at skabe betydelige klima- og miljømæssige forbedringer i form af øget energieffektivitet, nye byggematerialer m.m.

I Sverige findes en ordning, ROT- og RUT-avdragene, som ligner boligjobordningen, og som giver en reduktion i skattebetalingen på op mod 50.000 svenske kroner pr. person som kompensation for halvdelen af lønudgifterne til boligforbedringer og hjemmeservice. Netto svarer det til næsten ti gange så stort et tilskud som i den danske ordning. Ordningen er gennemført efter fakturamodellen, hvor halvdelen af arbejdslønnen betales direkte af staten, hvilket er en mere attraktiv og smidig fremgangsmåde. Undersøgelser har vist, at den svenske ordning ud over at være en økonomisk gevinst for brugerne har haft mange positive effekter for samfundet i form af øgede skatteindbetalinger, en mindre offentlig forsørgerbyrde, flere nye virksomheder og et mere negativt syn på sort arbejde.1

Forslagsstillerne vil med dette forslag forpligte regeringen til at fremsætte lovforslag om bevarelse og udbygning af boligjobordningen, så den omfatter både boligforbedringer og hjemmeservice, så tilskuddet bringes op på maksimalt 40.000 kr. pr. person, hvilket stort set svarer til tilskuddet i Sverige med kursregulering, og så ordningen ligeledes kommer til at fungere efter fakturamodellen.

Forslaget finansieres ved øgede skatte- og momsindbetalinger som følge af, at sort arbejde gøres hvidt og det offentlige forbrug gøres lavere.

Skriftlig fremsættelse

Brian Mikkelsen: (KF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse af og udvidelse af boligjobordningen.

(Beslutningsforslag nr. B 7)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Officielle noter

1 http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2011/RUT%20och%20ROT%20jan%202011.pdf

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/63/42/1482ff84. pdf

http://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db8000109148/rapport201101. pdf