Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om registrering af køretøjer

I medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 482 af 30. maj 2012 om ændring af lov om registrering af køretøjer bestemmes:

§ 1. § 1, nr. 2, i lov nr. 482 af 30. maj 2012 om ændring af lov om registrering af køretøjer træder i kraft den 29. oktober 2012 for så vidt angår ophævelsen af § 8, stk. 1, nr. 4, i lov om registrering af køretøjer.

§ 2. § 12 i lov om registrering af køretøjer, som affattet ved § 1, nr. 5, i lov nr. 482 af 30. maj 2012, træder i kraft den 29. oktober 2012.

Skatteministeriet, den 15. oktober 2012

Thor Möger Pedersen

/ Lene Skov Henningsen