Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
31998L0048
 
32009R0219
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)2)

(Ændring af bilag 2 om pantetikettens udseende)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer foretages følgende ændring:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. november 2012.

§ 3

Stk. 1. Producenter og importører kan til og med den 1. januar 2013 markedsføre engangsemballager, som er mærket med en pantetiket, der overholder de hidtil gældende regler i bilag 2.

Stk. 2. Distributører, butikker, returmodtagere, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende, som inden den 1. januar 2013 har købt eller fået leveret engangsemballager mærket med en pantetiket, kan til og med den 1. februar 2013 markedsføre disse emballager, selvom de er mærket i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i bilag 2.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S udbetaler pant for engangsemballager, som overholder de hidtil gældende regler i bilag 2.

Miljøministeriet, den 31. oktober 2012

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 2

Mærkning af engangsemballager

Dette bilag fastsætter kravene til mærkning af engangsemballager til drikkevarer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. §§ 19-21.

1. Pantmærke og pantkode

1.1. Pantmærket og pantkoden

Pantmærket består af følgende elementer, jf. figur 1:

1) Et logo, bestående af to pile, der symboliserer, at engangsemballagen indgår i et pant- og retursystem med henblik på genanvendelse.

2) Et bogstav, der angiver, hvilken pant, som skal betales for den pågældende engangsemballage. Panten udgør følgende:

a) Gruppe A: Pant på 1,00 kr.

b) Gruppe B: Pant på 1,50 kr.

c) Gruppe C: Pant på 3,00 kr.

3) Ordet »Pant«, som gør det tydeligt over for forbrugeren og returmodtageren, at der er tale om en pantbelagt emballage.

Pantkoden består af 5 sorte prikker, jf. figur 1. Dansk Retursystem A/S kan ændre pantkodens udseende efter forudgående godkendelse fra Miljøstyrelsen.

1.2. Pantmærkets og pantkodens størrelse, farve og placering på hvid baggrund

Ved mærkning af engangsemballager i mærkningskategori 1 og 2 (primær mærkning) skal pantmærke og pantkode trykkes, så der er tilstrækkelig kontrast mellem baggrunden og selve pantmærket og pantkoden, jf. figur 2. Dansk Retursystem A/S sender på anmodning fra producenten og importøren information om tryktolerancer for pantmærket og pantkoden.

Følgende gælder for trykning af pantmærket og pantkoden

1) pantmærkets logo, tekst og pantkode skal trykkes med sort farve,

2) skrifttypen på selve pantmærket skal være Helvetica Rounded Bold,

3) skriftens punktstørrelse skal være minimum 6 punkt (ordet »Pant) og minimum 8 punkt (bogstav »A«, »B« eller »C«),

4) det samlede grafiske billede af pantmærket og pantkoden skal være på 14,8 mm bred og 15,4 mm høj,

5) pantkodens 5 prikker skal hver især have en radius på 1,2 mm. Der skal være 0,7 mm mellem hver prik,

6) pilelogoet/pantmærket skal være 11 mm bred,

7) afstanden fra pilelogoet/pantmærket til pantkoden skal være 3 mm, og

8) pantmærket og pantkoden må ikke præges eller profileres på engangsemballagen, idet der skal være tale om et fladt tryk.

Følgende gælder for pantmærkets og pantkodens baggrund

1) pantmærket og pantkoden skal trykkes på en hvid baggrund (hvid lyszone),

2) den hvide baggrund (hvide lyszone), som omgiver pantmærket og pantkoden, skal være 19,4 mm høj og 18,8 mm bred,

3) afstanden mellem den ydre kant på den hvide baggrund (hvid lyszone), som omgiver pantmærket og pantkoden, og ind til pantmærket og pantkoden skal være mindst 2 mm,

4) den hvide baggrund (hvide lyszone), som omgiver pantmærket og pantkoden, kan være rektangulær eller følge konturerne rundt om pantmærket og pantkoden med respekt af en afstand på 2 mm, og

5) den hvide baggrund (hvid lyszone) må ikke indeholde andre figurer m.v. end pantmærket og pantkoden.

2. EAN-stregkode og GTIN

EAN-stregkoder og GTIN, som indgår i mærkningen, skal for alle mærkningskategorier leve op til de til enhver tid gældende GS1-standarder. Der henvises i øvrigt til GSI-Håndbogen 2000, udgivet af GS1-Danmark, med eventuelle senere ændringer.

Følgende gælder for rekvirering af EAN-stregkode og GTIN:

1) Mærkningskategori 1-3: Producenten og importøren rekvirerer de nødvendige GTIN hos GS1-organisationen i producenten og importørens hjemland forud for tilmelding af engangsemballagen til Dansk Retursystem A/S.

2) Mærkningskategori 4: Dansk Retursystem A/S tildeler engangsemballagen en unik dansk EAN-stregkode og et unikt dansk GTIN, ved tilmelding engangsemballagen.

3) Lovliggørelsesmærkning: Dansk Retursystem A/S tildeler emballagen en specifikt udvalgt EAN-stregkode med et GTIN, der alene er godkendt til det danske marked, særligt til lovliggørelsesformål.

Krav til EAN-stregkoden:

1) Ved placering af EAN-stregkoden i tilknytning til pantmærke og pantkode skal GTIN-12-systemets krav til størrelsen på stregkodens lyszone overholdes.

2) Mærkningskategori 1 og 2: EAN-stregkoden (GTIN-13, GTIN-8, GTIN-12) skal være fremstillet i overensstemmelse med GS1-standarden for størrelse 1.0 på dåser og størrelse 0.8 på primære etiketter på engangsflasker af plast og glas.

3) Mærkningskategori 3: Ingen krav til størrelsen af EAN-stregkoden.

4) Mærkningskategori 4: Dansk Retursystem A/S sikrer, at EAN-stregkoden på pantetiketten har en størrelse 0,9 uanset materialetype. EAN-stregkoden og GTIN på pantetiketten skal svare til den EAN-stregkode og det GTIN, som produkt- og emballagetypen er tilmeldt med efter § 10.

Ændring af EAN-stregkode og GTIN:

Hvis producenter og importører ønsker at overgå fra at anvende primær mærkning til at anvende sekundær mærkning eller omvendt eller ønsker at skifte mærkningskategori, jf. § 21, stk. 2, gælder følgende

1) ændringer til og fra mærkningskategori 2 og 4 kræver ny EAN-stregkode og GTIN,

2) ændring mellem mærkningskategori 1 og 3 kræver ingen ændring af EAN-stregkode og GTIN.

3. Pantetiketter

3.1. Pantetiketter

Ved mærkning af en engangsemballage med en selvklæbende pantetiket, skal pantetikettens materialespecifikation og angivelsen af pantgruppe svare til den emballagetype, som mærkes.

Følgende gælder for pantetikettens materialespecifikation:

Materialespecifikationen er angivet som plast og bogstavet P, glas og bogstavet G, alu og bogstavet A eller stål og bogstavet S.

Ordene plast, glas, alu eller stål er skrevet lodret og er placeret i etikettens øverste venstre hjørne.

Bogstaverne (P, G, A eller S) er skrevet vandret og er placeret øverst på etiketten.

Dansk Retursystem A/S fremstiller følgende typer pantetiketter til mærkning af engangsemballager, jf. figur 1, 5, 6 og 7:

1) Pantetiket til mærkningskategori 3 med en materialespecifikation, et pantmærke og en pantkode.

2) Pantetiket til mærkningskategori 4 med en materialespecifikation, et pantmærke, en pantkode samt en EAN-stregkode og GTIN, der er godkendt alene til det danske marked.

3) Pantetiket til lovliggørelse efter lovens § 111 a, stk. 3. Pantetiketten består af en materialespecifikation, et pantmærke, en pantkode samt en EAN-stregkode og GTIN udvalgt af Dansk Retursystem A/S til lovliggørelse. Pantetiketten adskiller sig fra den almindelige pantetiket ved, at der er tilføjet to bjælker og en prik på lovliggørelsespantetiketten.

Krav til pantetikettens materiale, farve og størrelse

1) pantetiketten trykkes på papir eller plastfolie,

2) pantetiketten er selvklæbende,

3) pantetikettens farve og opbygning skal sikre størst mulig sikkerhed for, at den ikke kan kopieres, og

4) pantetiketten er maksimalt 60 mm høj og 33 mm bred.

4. Mærkningskategori 1

4.1. Krav til mærkningskategori 1

Mærkning af engangsemballager i mærkningskategori 1, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, og figur 3, består af en direkte påtrykning på emballagen eller på dennes primære etiket (primær mærkning) med

1) pantmærke,

2) pantkode, og

3) EAN-stregkode og GTIN, der benyttes globalt.

4.2. Placering af mærkningen

Mærkningen i mærkningskategori 1 skal placeres på engangsemballagen på følgende måde

1) pantmærke og pantkode skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må pantmærkets overkant højst placeres 180 mm fra emballagens bund,

2) pantmærket skal placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op,

3) EAN-stregkoden skal placeres lodret på emballagen, så stregerne i EAN-stregkoden står parallelt med emballagens bund (ladder),

4) EAN-stregkoden skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af pantmærke og pantkode,

5) EAN-stregkodens overkant må højst placeres 180 mm fra emballagens bund, og

6) pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN må ikke placeres på en let aftagelig etiket (»peel-off etiket«), på multipakemballage, gaveæske eller på transportemballage m.v.

5. Mærkningskategori 2

5.1. Krav til mærkningskategori 2

Mærkning af engangsemballager i mærkningskategori 2, jf. § 21, stk. 1, nr. 1, og figur 4, består af en direkte påtrykning på emballagen eller på dennes primære etiket (primær mærkning) med

1) pantmærke,

2) pantkode, og

3) unik EAN-stregkode og GTIN, der er godkendt alene til salg på det danske marked og som svarer til den EAN-stregkode og GTIN, som produkt- og emballagetypen er tilmeldt med efter § 10.

5.2. Placering af mærkningen

Mærkningen i mærkningskategori 2 skal placeres på engangsemballagen på følgende måde

1) pantmærke og pantkode skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må pantmærkets overkant højst placeres 180 mm fra emballagens bund,

2) pantmærket skal placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op,

3) EAN-stregkoden skal placeres lodret på emballagen, så stregerne i EAN-stregkoden står parallelt med emballagens bund (ladder),

4) EAN-stregkoden skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af pantmærke og pantkode,

5) EAN-stregkodens overkant må højst placeres 180 mm fra emballagens bund, og

6) pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN må ikke placeres på en let aftagelig etiket (»peel-off etiket«), på multipakemballage, gaveæske eller på transportemballage m.v.

6. Mærkningskategori 3

6.1. Krav til mærkningskategori 3

Mærkning af engangsemballager i mærkningskategori 3, jf. § 21 stk. 1, nr. 2, og figur 5, (sekundær mærkning) består af

1) en selvklæbende pantetiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og

2) en EAN-stregkode og GTIN, som anvendes globalt, og som er påtrykt direkte på engangsemballagen eller dennes primære etiket.

Mærkningskategori 3 kan anvendes hvis

1) den EAN-stregkode og GTIN, som anvendes globalt, og som er trykt direkte på engangsemballagen eller dennes primære etiket, kan aflæses elektronisk i butikkernes returautomater. Dansk Retursystem A/S udarbejder en instruks om krav til EAN-stregkodens læsbarhed. Instruksen godkendes af Miljøstyrelsen.

6.2. Placering af pantetiketten

Mærkningen i mærkningskategori 3 skal placeres på engangsemballagen på følgende måde

1) pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må pantetikettens overkant højst placeres 180 mm fra emballagens bund,

2) pantmærket skal placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op,

3) pantetiketten skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af EAN-stregkoden, og

4) pantetiketten må ikke placeres på en let aftagelig etiket (»peel-off etiket«), på multipakemballage, gaveæske eller på transportemballage m.v.

7. Mærkningskategori 4

7.1. Krav til mærkningskategori 4

Mærkning af engangsemballager i mærkningskategori 4, jf. § 21, stk. 1, nr. 2, og figur 6 (sekundær mærkning) består af en selvklæbende pantetiket med

1) pantmærke,

2) pantkode,

3) materialespecifikation, og

4) unik EAN-stregkode og GTIN, som er godkendt alene til det danske marked og som svarer til den EAN-stregkode og det GTIN, som produkt- og emballagetypen er tilmeldt med efter § 10.

Mærkningskategori 4 kan anvendes hvis

1) EAN-stregkode eller GTIN er ikke trykt direkte på engangsemballagen eller på dennes primære etiket, eller

2) EAN-stregkode og GTIN, som er trykt direkte på engangsemballagen eller på dennes primære etiket, ikke overholder kravene i afsnit 2.

7.2. Placering af pantetiketten

Mærkningen i mærkningskategori 4 skal placeres på engangsemballagen på følgende måde

1) pantetiketten skal dække mindst 3 streger i engangsemballagens oprindelige EAN-stregkode. Er det ikke muligt, skal den oprindelige EAN-stregkode gøres ulæselig ved at overstrege 3 hele streger,

2) pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må pantetikettens overkant højst placeres 180 mm fra emballagens bund,

3) pantetiketten skal placeres, så teksten læses vandret og stregerne i EAN-stregkoden står parallelt med emballagens bund (ladder), når emballagen står op,

4) pantetiketten skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af EAN-stregkoden, og

5) pantetiketten må ikke placeres på en let aftagelig etiket (»peel-off etiket«), på multipakemballage, gaveæske eller på transportemballage m.v.

8. Krav til lovliggørelsesmærkning

8.1. Krav til lovliggørelsespantetiket

Mærkning af emballager med lovliggørelsespantetiket, jf. § 27 og figur 7, består af en selvklæbende pantetiket med

1) pantmærke med særligt kendetegn i form af to bjælker og en prik,

2) pantkode,

3) materialespecifikation,

4) EAN-stregkode og GTIN, som er godkendt alene til det danske marked, og som specifikt er udvalgt af Dansk Retursystem A/S til lovliggørelsesformål.

8.2. Placering af pantetiketten

Mærkningen skal placeres på engangsemballagen på følgende måde

1) pantetiketten skal dække mindst 3 streger i engangsemballagens oprindelige EAN-stregkode. Er det ikke muligt, skal den oprindelige EAN-stregkode gøres ulæselig ved at overstrege 3 hele streger,

2) pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må pantetikettens overkant højst placeres 180 mm fra emballagens bund,

3) pantetiketten skal placeres, så teksten læses vandret og stregerne i EAN-stregkoden står parallelt med emballagens bund (ladder), når emballagen står op, og

4) pantetiketten må ikke placeres på en let aftagelig etiket (»peel-off etiket«), på multipak emballage eller på transportemballage m.v.

Figur 1

Pantetiketter med materialespecifikation

331316715618672776 Size: (655 X 713)

Figur 2

Pantmærkets grafiske opbygning

11722194471777942962 Size: (655 X 704)

Figur 3

Mærkningskategori 1

264901030550475806 Size: (566 X 700)

Mærkning direkte på engangsemballagen eller dennes primære etiket med:

1) Pantmærke.

2) Pantkode.

3) EAN-stregkode og GTIN, der benyttes globalt.

Figur 4

Mærkningskategori 2

1777058628307910575 Size: (566 X 700)

Mærkning direkte på engangsemballagen eller dennes primære etiket med:

1) Pantmærke.

2) Pantkode.

3) EAN-stregkode og GTIN, der alene er godkendt til det danske marked.

Figur 5

Mærkningskategori 3

487043348676343579 Size: (570 X 700)

Mærkning med selvklæbende pantetiket på en engangsemballage, som har påtrykte EAN-stregkode og GTIN, der benyttes globalt, direkte på emballagen eller dennes primære etiket, med:

1) Pantmærke.

2) Pantkode.

3) Materialespecifikation.

Figur 6

Mærkningskategori 4

9182647452012500452 Size: (570 X 700)

Mærkning med selvklæbende pantetiket på engangsemballagen med:

1) Pantmærke.

2) Pantkode.

3) Materialespecifikation.

4) EAN-stregkode og GTIN, der alene er godkendt til det danske marked.

Figur 7

Lovliggørelsespantetiket

20359811271081523960 Size: (570 X 700)

Mærkning med selvklæbende pantetiket på engangsemballagen med:

1) Pantmærke.

2) Pantkode.

3) Materialespecifikation.

4) Særlig kendetegn i form af to bjælker og en prik.

5) EAN-stregkode og GTIN specifikt til lovliggørelsesformål.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 219/2009/EF af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109.

2) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (informationsproceduredirektivet), EF-Tidende 1998, nr. L 204, side 37, som senest ændret ved Rådets direktiv 98/48/EF, EF-Tidende 1998, nr. L 217, side 18.