Den fulde tekst
L 18
Forslag til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 4/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 4/10 12 Tillæg A
1.beh 11/10 12 FF
Betænkning 21/11 12 Tillæg B
2.beh 29/11 12 FF
3.beh 6/12 12 FF
Lovf som vedt 6/12 12 Tillæg C
Lov nr 1225 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven gives miljøministeren hjemmel til at indføre regler til administrationen af en række EU-forordninger, der har det fælles ma°l at bekæmpe ulovlig skovhugst og den dertilhørende handel med træ og træprodukter. I forordningerne søges handel med ulovligt fældet træ og træprodukter bekæmpet bl.a. ved et forbud mod at sælge ulovligt fældet træ og træprodukter i EU, ved at forpligte virksomheder til at udvise fornøden omhu for, at træet stammer fra lovligt skovbrug, ved at styrke muligheden for at spore træets oprindelse og vej gennem forhandlerled samt ved et krav om licens fra en godkendt myndighed om lovligheden.
Loven bemyndiger miljøministeren til at fastsætte nærmere regler om administration, tilsyn, sanktioner og eventuel gebyropkrævning til at sikre efterlevelse af forordningerne. Loven træder i kraft 1. januar 2013, så de administrative bestemmelser kan træde i kraft senest med tømmerforordningen den 3. marts 2013.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget