Den fulde tekst
L 21
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 4/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 4/10 12 Tillæg A
1.beh 26/10 12 FF
Betænkning 21/11 12 Tillæg B
2.beh 29/11 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 29/11 12 Tillæg H
3.beh 6/12 12 FF
Lovf som vedt 6/12 12 Tillæg C
Lov nr 1149 af 11. december 2012
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Torben Hansen (S), Morten Marinus (DF), Lone Loklindt (RV), Eigil Andersen (SF), Laura Lindahl (LA).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre, at der skabes et bedre vidensgrundlag til at vurdere risiko for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg og dermed give ejere af fast ejendom viden om, hvor udsat deres ejendom kan forventes at være ved oversvømmelser. Med loven bemyndiges miljøministeren til at fastsætte rammerne for spildevandsforsyningsselskabers pligt til at udarbejde og udlevere oversvømmelseskort og oplysninger til kommunalbestyrelserne vedrørende risiko for oversvømmelser. Den øgede viden skal give kommunerne bedre forudsætninger for at træffe beslutning om forebyggende tiltag til at hindre oversvømmelser.
Afstemning:
Vedtaget
96 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget