Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Vedtægternes indhold
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december 2011, som ændret ved lov nr. 271 af 27. marts 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. En fri grundskole skal fastsætte vedtægter om skolens styrelse og om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse, jf. § 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v..

Stk. 2. Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægter. Vedtægterne må ikke stride mod lovgivningen, herunder friskoleloven. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne og lovgivningen skal skolen følge lovgivningen.

Stk. 3. Ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne for at være gyldige godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 4. Det er en betingelse for børne- og undervisningsministerens godkendelse af de i stk. 3 nævnte vedtægter, at vedtægterne

1) er indsendt i original til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

2) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

3) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og

4) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.

Stk. 5. Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, jf. stk. 3, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå.

Kapitel 2

Vedtægternes indhold

§ 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om følgende forhold:

1) Skolens navn, adresse og oprettelsesår, jf. § 3.

2) Skolens organisering og drift, jf. § 4.

3) Skolens formål, jf. § 5.

4) Skolens bestyrelse, jf. § 6 og 7.

5) Skolens leder og øvrige personale, jf. § 8.

6) Skolens forældrekreds, eventuelle skolekreds og eventuelle generalforsamling, jf. §§ 9-11.

7) Forældrekredsens og de ansattes indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokoller, jf. § 12.

8) Tegningsret, jf. 13.

9) Ændring af skolens vedtægter, jf. § 14.

10) Nedlæggelse af skolen, jf. § 15.

Skolens navn, adresse og oprettelsesår

§ 3. Vedtægterne skal angive skolens navn, adresse og oprettelsesår.

Skolens organisering og drift

§ 4. Det skal fremgå af vedtægterne,

1) at skolen er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution,

2) at skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge for eleverne) efter friskoleloven,

3) at skolens midler alene må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode,

4) at et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen,

5) at bidrag til skolen ikke giver bidragyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, og

6) at anbringelse af likvide midler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne herom i friskoleloven og ikke må anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Skolens formål

§ 5. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven. Skolen kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen.

Bestyrelsens opgaver m.v.

§ 6. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om de forhold vedrørende bestyrelsens opgaver og varetagelse heraf, som er opregnet i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen

1) varetager den overordnede ledelse af skolen,

2) har ansvaret for skolens økonomi og drift,

3) ansætter og afskediger skolens leder og øvrige personale, jf. dog stk. 4, og § 11, stk. 3, nr. 1, og § 11 stk. 5, nr.1,

4) fastsætter størrelsen af skolepengene, jf. dog § 11, stk. 4, nr. 1, og § 11, stk. 5, nr. 2,

5) træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jf. dog § 11, stk. 4, nr. 2, og § 11, stk. 5, nr. 3,

6) træffer beslutning om ændring af skolens vedtægter, jf. dog § 11, stk. 4, nr. 3, og § 11, stk. 5, nr. 5,

7) træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. dog § 11, stk. 3, nr. 5, § 11, stk. 4, nr. 4, og § 11, stk. 5, nr. 4,

8) fastsætter størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen, hvis skolen har en sådan,

9) er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som underkastes betryggende revision efter de gældende regler af en revisor valgt af bestyrelsen,

10) i øvrigt træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 11 om beføjelser tillagt generalforsamlingen,

11) skal føre protokol over sine beslutninger og indføre konstateret inhabilitet i protokollen og

12) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsens medlemmer

1) ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet er undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem,

2) ikke hæfter personligt for skolens gæld,

3) ikke kan modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, jf. dog stk. 5, og

4) er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Der kan i vedtægterne optages en bestemmelse om, at bestyrelsen kan overdrage skolens leder sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

Stk. 5. Der kan i vedtægterne optages bestemmelse om, at skolen kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i tjenesterejseaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000.

Bestyrelsens sammensætning, funktionsmåde, funktionsperiode m.v.

§ 7. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om de forhold vedrørende bestyrelsens sammensætning, funktionsmåde, funktionsperiode m.v., som er opregnet i stk. 2.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne,

1) nøjagtig hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have, idet antallet dog skal være mindst 5,

2) nøjagtig hvor mange af bestyrelsens medlemmer der skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen, idet antallet dog skal være mindst 2,

3) nøjagtig hvor mange suppleanter til de i nr. 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer der skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen, idet antallet dog skal være mindst 1,

4) hvem bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt udpeges eller vælges af,

5) hvor længe bestyrelsens eller de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode varer, idet funktionsperioden dog højst kan være 4 år,

6) at bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige,

7) at et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark, jf. dog stk. 6,

8) at bestyrelsen så vidt muligt bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd,

9) om medarbejdere på skolen kan være medlem af bestyrelsen, jf. stk. 3 og 4,

10) at medarbejdere på skolen kun kan deltage i valg af bestyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen,

11) at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens § 5 eller af vedtægterne,

12) at et medlems udtræden i funktionsperioden indebærer, at suppleanten indtræder for resten af funktionsperioden, eller at der, hvis en suppleant ikke kan indtræde, hurtigst muligt skal udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden,

13) at de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 2, nr. 2 og 3, ikke skal udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i funktionsperioden mod forældrenes ønske,

14) at et bestyrelsesmedlem ikke kan afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 5,

15) at bestyrelsen konstituerer sig selv, og at formanden vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer,

16) at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede,

17) at bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, idet vedtægterne dog kan foreskrive kvalificeret flertal for nærmere angivne beslutninger, og

18) med hvilket flertal bestyrelsen træffer beslutning i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3. Består bestyrelsen af 5 medlemmer, kan der i skolens vedtægt optages en bestemmelse om,

1) at 1 af de 5 medlemmer vælges af og blandt skolens medarbejdere, skolelederen fraregnet, eller

2) at repræsentanter for medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og at bestyrelsen kan beslutte, at de pågældende ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 4. Består bestyrelsen af mere end 5 medlemmer, kan der i skolens vedtægt optages en bestemmelse om,

1) at 1 eller 2 af medlemmerne vælges af og blandt skolens medarbejdere, skolelederen fraregnet, eller

2) at repræsentanter for medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og at bestyrelsen kan beslutte, at de pågældende ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 14, kan der i skolens vedtægter optages bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen eller af skolens generalforsamling eller skolekreds kan afsættes af det vælgende organ. Hvis der i skolens vedtægter er en sådan bestemmelse, skal det fremgå af vedtægterne, at dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, og at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 7, kan der i skolens vedtægter optages bestemmelse om, at personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig skal kunne sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Skolens leder og øvrige personale

§ 8. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, at skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Skolens forældrekreds og forældrenes rettigheder

§ 9. Det skal fremgå af vedtægterne, at

1) forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen,

2) forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven, og

3) skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har skolen en kostafdeling, skal det fremgå af vedtægterne, at adgangen til at anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, jf. stk. 1, nr. 3, ikke gælder elever optaget i kostafdelingen. I sådanne tilfælde finder stk. 1, nr. 2, anvendelse.

Skolekreds

§ 10. Hvis skolen har en skolekreds, skal det fremgå af vedtægterne, hvilken kreds af personer skolekredsen består af.

Generalforsamling

§ 11. Hvis skolen har en generalforsamling, skal vedtægterne indeholde

1) en bestemmelse om, at generalforsamlingen består af forældrekredsen, eller

2) en bestemmelse om, at generalforsamlingen består af de personer, som er medlem af forældrekredsen og skolekredsen.

Stk. 2. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om,

1) hvornår og med hvilket varsel der skal indkaldes til generalforsamling, og

2) at indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

Stk. 3. Vedtægterne kan højst tillægge generalforsamlingen kompetence til at træffe beslutning om

1) ansættelse og afskedigelse af skolens leder efter bestyrelsens indstilling,

2) valg af bestyrelsesmedlemmer,

3) godkendelse af skolens værdigrundlag,

4) fastsættelse af kontingent for skolekredsen og

5) nedlæggelse af skolen uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen.

Stk. 4. Vedtægterne kan højst tildele generalforsamlingen og bestyrelsen fælles kompetence til at træffe beslutning om

1) skolepengenes størrelse,

2) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,

3) vedtægtsændringer og

4) skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Det kan fastsættes i vedtægterne, at bestyrelsen skal høre generalforsamlingen, inden den træffer bestemte beslutninger, f.eks. beslutning om

1) ansættelse og afskedigelse af skolens leder,

2) skolepengenes størrelse,

3) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,

4) nedlæggelse af skolen og

5) vedtægtsændringer.

Forældrekredsens og de ansattes indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokoller

§ 12. Det skal fremgå af vedtægterne, at medlemmer af forældrekredsen og ansatte ved skolen efter anmodning har ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, jf. § 6, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen kan udstrække retten efter stk. 1 til også at omfatte andre personer.

Tegningsret

§ 13. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolen udadtil forpligtes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at tegningsretten efter stk. 1 ikke kan delegeres.

Ændring af skolens vedtægter

§ 14. Det skal fremgå af vedtægterne, at vedtægtsændringer ikke gælder, medmindre de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Nedlæggelse af skolen

§ 15. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolen skal nedlægges, hvis den ophører med at drive skole i henhold til friskoleloven.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen, når den har truffet beslutning om skolens nedlæggelse, skal

1) orientere forældrekredsen herom umiddelbart efter, at beslutningen er truffet,

2) orientere de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, herom, og

3) orientere Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, herom, hvilket skal ske omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen i forbindelse med skolens nedlæggelse har ansvaret for,

1) at skolens aktiver bevares,

2) at den økonomiske opgørelse i anledning af nedlæggelsen foretages efter gældende regler, og

3) at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, jf. stk. 4.

Stk. 4. Det skal fremgå af vedtægterne, at eventuelle overskydende midler ved skolens nedlæggelse med børne- og undervisningsministerens godkendelse skal anvendes til skolevirksomhed, der støttes i henhold til loven.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2012, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 182 af 22. marts 2004 om vedtægter for friskoler og privat grundskoler m.v. ophæves.

Stk. 3. Skoler, hvis vedtægter er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, skal inden den 1. januar 2013 offentliggøre de godkendte vedtægter på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoen for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab af vedtægterne, børne- og undervisningsministerens godkendelse af vedtægterne og offentliggørelsen på hjemmesiden.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på vedtægtsbestemmelser godkendt før den 1. august 2012 om anvendelse af overskydende midler ved nedlæggelse af en institution.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 8. oktober 2012

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Pia Thomsen