Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2012)

Ministeren for sundhed og forebyggelse: (Astrid Krag):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)

(Lovforslag nr. L 30)

Regeringen ønsker at sikre patienter i sygehusvæsenet ret til hurtig udredning og behandling til tiden. På baggrund af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« og aftalen om regionernes økonomi for 2013 foreslår regeringen følgende ændringer af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

Der indføres en ret for patienter til udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage. Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionsrådet inden for samme frist opstille en plan for det videre udredningsforløb.

Der indføres en differentiering af patienternes ret til udvidet frit sygehusvalg på private aftalesygehuse, således at retten indtræder ved 2 måneders ventetid ved mindre alvorlige sygdomme, og ved 1 måneds ventetid ved alvorlige sygdomme. Det sikrer, at de mest syge patienter kan prioriteres først, samtidig med at sygehusene får større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlinger.

Der foreslås en forskudt ikrafttræden af lovforslagets delelement vedrørende udredning inden for 30 dage, således at regionerne får mulighed for at opbygge diagnostisk kapacitet i sygehusvæsenet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.