Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Vedtægternes indhold
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) skal fastsætte vedtægter om skolens/kursets styrelse og om fremgangsmåden ved skolens/kursets nedlæggelse, jf. § 2, stk. 2, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 2. Skolens/kursets bestyrelse har ansvaret for skolens/kursets vedtægter. Vedtægterne må ikke stride mod lovgivningen, herunder lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne og lovgivningen, skal skolen/kurset følge lovgivningen.

Stk. 3. Ved skolens/kursets oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne for at være gyldige godkendes af børne- og undervisningsministeren.

Stk. 4. Det er en betingelse for børne- og undervisningsministerens godkendelse af de i stk. 3 nævnte vedtægter, at vedtægterne

1) er indsendt i original til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

2) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

3) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og

4) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift.

Stk. 5. Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens/kursets hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens/kursets hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, jf. stk. 3, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå.

Kapitel 2

Vedtægternes indhold

§ 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om følgende forhold:

1) Skolens/kursets navn, adresse og oprettelsesår, jf. § 3.

2) Skolens/kursets organisering og drift, jf. § 4.

3) Skolens/kursets formål, jf. § 5.

4) Skolens/kursets bestyrelse, jf. §§ 6-7.

5) Skolens/kursets rektor og øvrige personale, jf. § 8.

6) Skolens/kursets eventuelle skolekreds og eventuelle generalforsamling, jf. §§ 9-10.

7) Forældrenes og de ansattes indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokoller, jf. § 11.

8) Tegningsret, jf. § 12.

9) Ændring af skolens/kursets vedtægter, jf. § 13.

10) Nedlæggelse af skolen/kurset, jf. § 14.

Skolens/kursets navn, adresse og oprettelsesår

§ 3. Vedtægterne skal angive skolens/kursets navn, adresse og oprettelsesår.

Skolens/kursets organisering og drift

§ 4. Det skal fremgå af vedtægterne,

1) at skolen/kurset er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution,

2) at skolens/kursets drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge/kursuspenge for eleverne) efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser),

3) at skolens/kursets midler alene må komme skolens/kursets skolevirksomhed/kursusvirksomhed og undervisningsvirksomhed til gode,

4) at et eventuelt overskud ved skolens/kursets drift tilfalder skolen/kurset,

5) at bidrag til skolen/kurset ikke giver bidragyderen ret til nogen del af skolens/kursets formue eller til udbytte af nogen art, og

6) at anbringelse af likvide midler skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og ikke må anbringes på konti m.v., som andre end skolen/kurset har rådighed over.

Skolens/kursets formål

§ 5 . Det skal fremgå af vedtægterne, at skolens/kursets formål er at give undervisning i henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) henholdsvis lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Skolen/kurset kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af formålsbestemmelsen.

Bestyrelsens opgaver m.v.

§ 6. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om de forhold vedrørende bestyrelsens opgaver og varetagelse heraf, som er opregnet i stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen

1) varetager den overordnede ledelse af skolen/kurset,

2) har ansvaret for skolens/kursets økonomi og drift,

3) ansætter skolens/kursets rektor efter godkendelse af børne- og undervisningsministeren, jf. dog § 10, stk. 3, nr. 1, og § 10, stk. 5, nr. 1,

4) afskediger skolens/kursets rektor, jf. jf. dog § 10, stk. 3, nr. 1, og § 10, stk. 5, nr. 1,

5) ansætter og afskediger skolens/kursets øvrige personale, jf. dog stk. 4,

6) fastsætter størrelsen af skolepengene/kursuspengene, jf. dog § 10, stk. 4, nr. 1, og § 10, stk. 5, nr. 2,

7) træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jf. dog § 10, stk. 4, nr. 2, og § 10, stk. 5, nr.3,

8) træffer beslutning om ændring af skolens/kursets vedtægter, jf. dog § 10, stk. 4, nr. 3, og § 10, stk. 5, nr. 5,

9) træffer beslutning om skolens/kursets nedlæggelse, jf. dog § 10, stk. 3, nr. 5, § 10 stk. 4, nr. 4, og § 10, stk. 5, nr. 4,

10) er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som underkastes betryggende revision efter de gældende regler af en revisor valgt af bestyrelsen,

11) i øvrigt træffer beslutning om ethvert spørgsmål om skolen/kurset, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 10 om beføjelser tillagt generalforsamlingen,

12) skal føre protokol over sine beslutninger og indføre konstateret inhabilitet i protokollen og

13) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens/kursets vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 3. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsens medlemmer

1) ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet er undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem,

2) ikke hæfter personligt for skolens/kursets gæld,

3) ikke kan modtage honorar eller lignende betaling af skolens/kursets midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, jf. dog stk. 5, og

4) er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Der kan i vedtægterne optages en bestemmelse om, at bestyrelsen kan overdrage skolens/kursets rektor sin ret til at ansætte og afskedige skolens/kursets øvrige personale.

Stk. 5. Der kan i vedtægterne optages bestemmelse om, at skolen/kurset kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i tjenesterejseaftalen, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000.

Bestyrelsens sammensætning, funktionsmåde, funktionsperiode m.v.

§ 7. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om de forhold vedrørende bestyrelsens sammensætning, funktionsmåde, funktionsperiode m.v., som er opregnet i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne,

1) nøjagtig hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have, idet antallet dog skal være mindst 5,

2) nøjagtig hvor mange suppleanter til de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer der skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen, idet antallet dog skal være mindst 1,

3) hvem bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt udpeges eller vælges af,

4) hvor længe bestyrelsens eller de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode varer, idet funktionsperioden dog højst kan være 4 år,

5) at bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige,

6) at et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark, jf. dog stk. 8,

7) at bestyrelsen så vidt muligt bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd,

8) om medarbejdere på skolen/kurset kan være medlem af bestyrelsen, jf. stk. 5 og 6,

9) at medarbejdere på skolen/kurset kun kan deltage i valg af bestyrelsen, jf. dog stk. 5 og 6, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen,

10) at elevrådet/kursistrådet udpeger en myndig repræsentant til bestyrelsen, og om den pågældende skal have stemmeret,

11) at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af § 4, stk. 3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) eller af vedtægterne,

12) at et medlems udtræden i funktionsperioden indebærer, at suppleanten indtræder for resten af funktionsperioden, eller at der, hvis en suppleant ikke kan indtræde, hurtigst muligt skal udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden,

13) at et bestyrelsesmedlem ikke kan afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 7,

14) at bestyrelsen konstituerer sig selv, og at formanden vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer,

15) at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede,

16) at bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, idet vedtægterne dog kan foreskrive kvalificeret flertal for nærmere angivne beslutninger, og

17) med hvilket flertal bestyrelsen træffer beslutning i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3. Hvis den private gymnasieskole har en grundskoleafdeling, skal det fremgå af vedtægterne:

a) nøjagtig hvor mange af bestyrelsens medlemmer der vælges af og blandt forældrene til elever ved grundskoleafdelingen, idet antallet dog skal være mindst 2, eller

b) nøjagtig hvor mange bestyrelsesmedlemmer der vælges af og blandt forældrene til elever ved grundskoleafdelingen, idet antallet dog skal være mindst 1, og nøjagtig hvor mange bestyrelsesmedlemmer der vælges af og blandt forældrene til elever ved gymnasieafdelingen, idet antallet dog skal være mindst 1, eller

c) nøjagtig hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal vælges af og blandt forældrene til eleverne på skolen, idet antallet dog skal være mindst 2.

Stk. 4. Hvis den private gymnasieskole har en grundskoleafdeling, jf. stk. 3, skal de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 3, litra a, b og c, ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i funktionsperioden mod forældrenes ønske.

Stk. 5. Består bestyrelsen af 5 medlemmer, kan der i skolens/kursets vedtægt optages en bestemmelse om,

1) at 1 af de 5 medlemmer vælges af og blandt skolens/kursets medarbejdere, rektor fraregnet, eller

2) at repræsentanter for medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og at bestyrelsen kan beslutte, at de pågældende ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 6. Består bestyrelsen af mere end 5 medlemmer, kan der i skolens/kursets vedtægt optages en bestemmelse om,

1) at 1 eller 2 af medlemmerne vælges af og blandt skolens/kursets medarbejdere, skolelederen fraregnet, eller

2) at repræsentanter for medarbejderne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret, og at bestyrelsen kan beslutte, at de pågældende ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 13, kan der i skolens/kursets vedtægter optages bestemmelse om, at bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrene eller af skolens/kursets generalforsamling eller skolekreds kan afsættes af det vælgende organ. Hvis der i skolens/kursets vedtægter er en sådan bestemmelse, skal det fremgå af vedtægterne, at dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, og at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 6, kan der i skolens/kursets vedtægter optages bestemmelse om, at personer tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig skal kunne sidde i bestyrelsen på lige fod med personer, der er registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Skolens/kursets rektor og øvrige personale

§ 8. Det skal fremgå af vedtægterne, at rektor har den daglige ledelse af skolen/kurset, og at rektor er ansvarlig for skolens/kursets virksomhed over for bestyrelsen. Rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf’s fagrække og er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, at skolens/kursets øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Skolekreds

§ 9. Hvis skolen/kurset har en skolekreds, skal det fremgå af vedtægterne, hvilken kreds af personer skolekredsen består af.

Generalforsamling

§ 10. Hvis skolen/kurset har en generalforsamling, skal vedtægterne indeholde

1) en bestemmelse om, at generalforsamlingen består af forældrene, eller

2) en bestemmelse om, at generalforsamlingen består af de personer, som er forældre til elever på skolen eller er medlem af skolens/kursets skolekreds.

Stk. 2. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om,

1) hvornår og med hvilket varsel der skal indkaldes til generalforsamling, og

2) at indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

Stk. 3. Vedtægterne kan højst tillægge generalforsamlingen kompetence til at træffe beslutning om

1) ansættelse og afskedigelse af skolens/kursets rektor efter bestyrelsens indstilling, jf. dog § 6, stk. 2, nr. 3 og 4,

2) valg af bestyrelsesmedlemmerne,

3) godkendelse af skolens/kursets værdigrundlag,

4) fastsættelse af kontingent for skolekredsen og

5) nedlæggelse af skolen/kurset uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen/kurset.

Stk. 4. Vedtægterne kan højst tildele generalforsamlingen og bestyrelsen fælles kompetence til at træffe beslutning om

1) skolepengenes/kursuspengenes størrelse,

2) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,

3) vedtægtsændringer og

4) skolens/kursets nedlæggelse.

Stk. 5. Det kan fastsættes i vedtægterne, at bestyrelsen skal høre generalforsamlingen, inden den træffer bestemte beslutninger, f.eks. beslutning om

1) ansættelse og afskedigelse af skolens/kursets rektor,

2) skolepengene/kursuspengenes størrelse,

3) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,

4) nedlæggelse af skolen/kurset og

5) vedtægtsændringer.

Forældrenes og de ansattes indblik i budgetter, regnskaber og revisionsprotokoller

§ 11. Det skal fremgå af vedtægterne, at ansatte ved skolen/kurset og forældre til umyndige elever efter anmodning har ret til at få indblik i revisionsprotokoller og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, jf. § 6, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen kan udstrække retten efter stk. 1 til også at omfatte andre personer.

Tegningsret

§ 12. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolen/kurset udadtil forpligtes enten af bestyrelsens formand og skolens/kursets rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at tegningsretten efter stk. 1 ikke kan delegeres.

Ændring af skolens vedtægter

§ 13. Det skal fremgå af vedtægterne, at vedtægtsændringer ikke gælder, medmindre de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og

4) er offentliggjort på skolens/kursets hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Nedlæggelse af skolen/kurset

§ 14. Det skal fremgå af vedtægterne, at skolen/kurset skal nedlægges, hvis den/det ophører med at drive skole/kursusvirksomhed i henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).

Stk. 2. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen, når den har truffet beslutning om skolens/kursets nedlæggelse, skal

1) orientere forældrene herom umiddelbart efter, at beslutningen er truffet, og

2) orientere Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, herom, hvilket skal ske omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens/kursets virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Hvis den private gymnasieskole har en grundskoleafdeling, skal bestyrelsen også orientere de kommuner, hvor eleverne i friskoleafdelingen er hjemmehørende, om skolens nedlæggelse.

Stk. 4. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen i forbindelse med skolens/kursets nedlæggelse har ansvaret for,

1) at skolens/kursets aktiver bevares,

2) at den økonomiske opgørelse i anledning af nedlæggelsen foretages efter gældende regler, og

3) at skolens/kursets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne, jf. stk. 5.

Stk. 5. Det skal fremgå af vedtægterne, at eventuelle overskydende midler ved skolens/kursets nedlæggelse med børne- og undervisningsministerens godkendelse skal anvendes til skole/kursusvirksomhed, der støttes i henhold til loven.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. november 2012, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 847 af 9. august 2004 om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne ophæves.

Stk. 3. Skoler/kurser, hvis vedtægter er godkendt af børne- og undervisningsministeren inden den 1. august 2012, skal inden den 1. januar 2013 offentliggøre de godkendte vedtægter på institutionens hjemmeside på internettet sammen med datoen for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab af vedtægterne, børne- og undervisningsministerens godkendelse af vedtægterne og offentliggørelsen på hjemmesiden.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på vedtægtsbestemmelser godkendt før den 1. august 2012 om anvendelse af overskydende midler ved nedlæggelse af en institution.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 8. november 2012

P.M.V.
Per Hansen
Direktør

/ Pia Thomsen

Omtryksnote
  • 13-11-2012:
  • Bekendtgørelse nr. 1043 af 8. november 2012 er omtrykt den 13. november 2012 på grund af fejl. Bekendtgørelsens underskriftsted er rettet fra »Ministeriet for Børn og Undervisning« til: »Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen«.