Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00273

Resumé

Klagerne – to personer – klagede over en række artikler om boligforhold i Sjællandske.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlige interesse eller skadevoldende hensigt. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1-A.3.

På en række punkter vedrørende boligforholdene har parterne afgivet modstridende forklaringer. Nævnet har ikke mulighed for at tage stilling til, hvilke forklaringer, der er de rigtige. Klagerne har til de beskrevne forhold i ejendommene fået lejlighed til at kommentere disse, og deres kommentarer er løbende bragt til artiklerne samt i indlægget den 5. maj 2012. Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt klagerne i en telefonsamtale med Sjællandske har videregivet informationer, som burde have været gengivet i avisen. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af Sjællandske for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere. I relation til spørgsmålet om en eventuel forekomst af skimmelsvamp har nævnet lagt vægt på, at det af artiklerne fremgår, at der ikke er foretaget undersøgelser for skimmelsvamp, og udtaler ikke kritik af avisen for ikke at undersøge for en eventuel forekomst.

Begrebet ”bolighaj” anvendes almindeligvis om en person, der ved at udnytte eller omgå gældende regler skaffer sig store indtægter ved udlejning af ejendomme. Pressenævnet finder, at det af artiklerne fremgår på hvilket grundlag, Sjællandske har gengivet og anvendt udsagnet ”bolighaj” om navnlig [Klager 2]. Nævnet udtaler ikke kritik.

På baggrund af klagernes referat af en telefonsamtale, hvor [Klager 2] angiveligt udtalte, at lejeren og dennes tidligere ægtefælle hadede ham, finder nævnet heller ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er dækning for forsideoverskriften ”Bolighaj: Folk hader mig”.

Nævnet udtaler heller ikke i øvrigt kritik af Sjællandske.

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget til Pressenævnet over artikler bragt i Sjællandske den 2., 3. og 5. maj 2012, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Sjællandske bragte den 2. – 5. maj 2012 en række artikler om boligforholdene i nogle lejeboliger i Jomfrustræde, Vesterbro og i Strandgade i Præstø.

Sjællandske bragte den 2. maj 2012 i 1. sektion på side 14 artiklen ”Bolighaj lader lejer bo uden vand i flere uger” med underoverskriften ”PRÆSTØ: Arkitekt og boligudlejer [Klager 2] har igen ladet en af sine lejere i stikken. [Lejer A] bor i et faldefærdigt [Klager]-hus i Jomfrustræde i Præstø, hvor hverken varme eller vand virker”.

Af artiklen fremgår det, at lejer [Lejer A] den 12. april 2012 ringede til de daværende ejere af ejendommen, [Klager 1] og [Klager 2], fordi vandet fossede ud. Det viste sig, at et vandrør i den ubeboede nabolejlighed var sprunget læk.

Varmen i lejligheden fungerede ifølge lejeren heller ikke. Da udlejeren ikke ville betale for udbedringen, afdrager [Lejer A] ved at betale 110 kroner ekstra månedligt. Ifølge Lejernes Landsorganisation var det ikke lovligt og har på vegne af lejeren krævet, der sker tilbagebetaling. Ifølge avisen kalder [Lejer A] udlejer ”en bolighaj”.

Artiklen fortsætter:

”Skimmelsvamp

Nu er [Lejer A] midlertidigt flyttet over til sin ven [Person C], der bor i nærheden. Hun kan ikke holde ud at være i Jomfrustræde længere.

Hun har efterfølgende fået det meget bedre fysisk.

Hun er ikke længere så træt, har ikke hovedpine, og næsen er holdt op med at løbe.

- Jeg tror, det er fordi, der er skimmelsvamp. Det var der også, da den tidligere lejer boede der, fortæller hun.

Da hun flyttede ind, fik hun at vide, at hun ikke måtte stille noget op ad væggen på 1. sal, da det skulle gøres noget ved skimmelsvampen. Der skete bare aldrig noget. Og det er aldrig blevet undersøgt, om der rent faktisk er skimmel.

…”

Til artiklen var blandt andet bragt et billede af [Lejer A] stående i en baggård.

På samme side bragte Sjællandske artiklen ”Tavshedens strategi” med underoverskriften ”PRÆSTØ: Hos LLO i Næstved kender de kun alt for godt makkerparret [Klager 2] og [Klager 1]. Her må de ofte prøve at hjælpe lejere, der er kommet på kant med de to”.

I artiklen fortæller [Lejer A], at hun har henvendt sig til Lejernes Landsorganisation, der forgæves havde henvendt sig til [Klager 1] og [Klager 2], der dog ikke besvarede henvendelsen.

På side 15 bragte Sjællandske artiklen ”Ejendom ved at synke i knæ” med underoverskriften ”PRÆSTØ: Jomfrustræde [husnummer] er fra 1825 og har set bedre dage”. Af artiklen fremgår bl.a. følgende:

”Det værste er dog et stykke af taget og gavlen, der ser ud til at kunne falde ned, hvert øjeblik det skal være.

Sjællandske har vist et billede af huset til byggesagsbehandler Christian Nordsmark, Vordingborg Kommune, og han er noget chokeret.

- Det ser ikke godt ud.

Jeg vil straks tage kontakt til ejeren, siger han.

Vurderes det til at være til fare for beboere og forbipasserende, bliver det til en sag for politiet og brandmyndighederne.

Ifølge ejeren [Klager 2] så kan man ikke undgå sætningsskader i de gamle huse i Præstø. De kan ikke tåle den tunge trafik.

Derfor vil der opstå nye skader, kort efter de gamle er blevet repareret. Det er det, der er sket med Jomfrustræde [Husnummer], mener han.”

Til artiklen var indsat billeder af ejendommen på Jomfrustræde.

På samme side var bragt artiklen ”Økonomisk presset bolighaj afviser alt” med underoverskriften ”PRÆSTØ: Arkitekt og udlejer [Klager 2] mener, at han bliver forfulgt, og at han er udsat for en ubehagelig smædekampagne, men han erkender, at økonomien har haft det bedre”.

I artiklen forklarer [Klager 2], hvordan han har opfattet de forskellige situationer beskrevet i avisen, herunder problemerne i [Lejer A]s lejlighed, henvendelsen fra Lejernes Landsorganisation og reparation af tagkonstruktionen i Strandgade.

Til artiklen var blandt andet bragt et billede af en skorsten med følgende billedtekst:

”I marts beskrev Sjællandske, hvordan det dryssede ned fra taget på Strandvejen med sten og puds. Som det ses på dette billede, der er fra den 26. april, er skorstenen endnu ikke lavet”.

Den 3. maj 2012 bragte Sjællandske på side 19 artiklen ”Ung mor er endt i kløerne på bolighaj” vedrørende en ejendom beliggende Vesterbro [Husnummer], hvor den 24-årige [Lejer B] boede med sine to døtre.

[Lejer B] beskriver i artiklen, at indeklimaet i lejligheden er dårligt. Hun er overbevist om, at der er skimmelsvamp i lejligheden, ligesom der er hul i loftet, hvor regnvand løber ned i køkkenet.

Artiklen slutter med følgende:

”Sjællandske har talt med [Klager 2], men han har valgt ikke, at deltage i denne artikel, da han er ved at færdiggøre en erklæring om sagen.”

Der var bragt tre billeder af henholdsvis [Lejer B]s køkkenloft, bagtrappe og nedløbsrør i baggården.

Den 5. maj 2012 bragte Sjællandske forsidehenvisningen ”Bolighaj: Folk hader mig” med underoverskriften ”PRÆSTØ: De to ejendomsmatadorer [Klager 2] og [Klager 1] kaster nu håndklædet i ringen. De har besluttet sig for at afhænde deres ejendomsimperium efter den seneste tids medieomtale. Ejendommene bliver overdraget til en ny administrator hurtigst muligt, og parret flytter skuffet fra Præstø og Vordingborg Kommune”.

På side 20 i avisen bragte avisen artiklen ”Bolighajer gør klar til at forlade Præstø” med underoverskriften ”De seneste dages polemik om boligudlejerparret [Klager 2] og [Klager 1] har nu fået de to til at sige stop”. Af artiklen fremgår det, at parret havde besluttet at fraflytte Vordingborg Kommune og overlade administrationen af deres ejendomme til andre, indtil bygningerne kan sælges.

På samme side bragte Sjællandske artiklen ”Bolighaj får påbud om at udbedre huse straks” med underoverskriften ”Udlejer [Klager 2] har fået tilsendt et brev af Vordingborg Kommune, der pålægger ham at udbedre skaderne i Jomfrustræde [husnummer] og Vesterbro [husnummer]”.

Af artiklen fremgår det, at kommunen havde pålagt ejeren inden 14 dage at reparere hjørnet af Jomfrustræde og Adelgade, fordi der var nedstyrtningsfare.

Af artiklen fremgår videre:

”Lappe løsninger

Taget skal laves, huller lappes [på Vesterbro [husnummer]], ellers falder hammeren også her. Det er med fed skrift blevet indskærpet overfor udlejeren, at det skal ske nu eller inden 14 dage.

- Så må vi se, om skimmelsvampen forsvinder, siger Peter Vergo.

Han erkender, at der ikke er lavet en undersøgelse, der rent faktisk viser, at der er skimmel, men han mener, at sandsynligheden er ret stor, fordi der har været vand i tagkonstruktionen gennem længere tid.

- Det er en ret dyr undersøgelse, og det er normalt ikke noget, vi har budget til, siger han.

Ifølge [Klager 2] havde de endnu ikke torsdag modtaget brevet. Han havde haft travlt med at reparere sine ejendomme og havde ikke været på kontoret hele dagen.”

Til artiklen var bragt et billede af hjørnet på ejendommen og et billede af køkkenloftet på adressen Vesterbro 1.

Nederst på siden bragte Sjællandske indlægget ”Vi afvikler og fraflytter Vordingborg” skrevet af [Klager 1] og [Klager 2]. I indlægget gør klagerne opmærksom på, at lejerne i flere tilfælde ikke har betalt husleje og efterladt lejemålene ”i totalt kaos”.

Af indlægget fremgår følgende:

DEBAT: Ingen af de mangler, der i ”Sjællandske” er udråbt som uhyrligheder, er mangler, der ikke kan udbedres med en enkelt opringning eller få dages udbedring. Dette er med øjeblikkelig virkning sat i værk. Vi har samtidig bedt et eksternt administrationsfirma varetage den daglige administration af vores ejendomme.

Vandskader – bortset fra i sidste omgang omtalte hjørneejendom – har ikke kunne konstateres. Hvor bliver vandet så af? – Vi taler om store mængder og de flyder ikke ud i jorden.

Til dette har vi ikke fået megen hjælp fra Vordingborg Forsyning – ud over en afdragsordning.

Et af de ulækreste eksempler er den lejer, der har brugt sin gårdhave og 1. sal til hundegård med hundeefterladenskaber overalt.

En lejer i den meget omtalte ejendom havde ikke betalt elregning, hvorfor vandrørene sprængte.

I september måned 2011 søgte vi om udsættelse af samme lejer på grund af manglende huslejebetaling. Den ansøgte fogedudsætning kom 6 måneder efter at huslejeindbetalinger var ophørt. Dette har været vores hverdag i flere tilfælde.

SVAR: Sjællandske har over nogle dage beskrevet de store problemer, som nogle navngivne lejere har haft med, at [Klager 2] som udlejer ikke levede op til sine forpligtelser. [Klager 2] har haft lejlighed til at kommentere lejernes udtalelser – og Sjællandske må konstatere, at [Klager 2] ikke har påvist fejlagtige oplysninger i artiklerne. Det er heller ikke tilfældet i ovenstående – der nærmest bekræfter, at [Klager 2] har haft mere end almindeligt svært ved at leve op til sine forpligtelser som udlejer, så det har været fuldt berettiget, at Sjællandske har bragt forholdene frem i offentligheden.

Arne Jacobsen, red.chef

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager 1] og [Klager 2]s synspunkter

[Klager 1] og [Klager 2] har til ejerforholdene i ejendommene oplyst, at Ejendomsselskabet af 1.6.1991 A/S (tidl. [Klager 2] A/S med binavnene Præstø Boligudlejning A/S og [Klager 2] Arkitektkontor A/S) ejede ejendommene. Selskabet er nu under konkursbehandling. Klagen indgives på vegne af klagerne personligt.

Klagerne har anført, at artiklerne er misvisende og stærkt fordrejede, ligesom der er tale om en overtrædelse af straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser.

Sjællandskes betegnelse af dem som ”bolighajer” er et stærkt ord og har været ødelæggende for deres rygte og forretning. Artiklerne er den direkte årsag til hærværk på ejendommen og voldstrusler. I Spademanns Leksikon forklares ordet ”bolighaj” som:

”[…] et sprogbillede for en rovfiskeagtig person, der udlejer til ublu priser til stakkels fattige mennesker, der ikke har andet valg end at betale ved kasse ét, hvis de vil have tag over hovedet.”

Sjællandskes lokalredaktør har som forhenværende formand for Museumsvæsenet et ønske om at miskreditere [Klager 2] som nuværende formand. Der er tale om en personlig hetz mod ægteparret. [Klager 1] og [Klager 2] har personligt gjort sig anstrengelser for at udbedre forholdene i de forskellige lejemål. Det er at føre spot til den finansielle skade, der har ramt klagerne og mange andre.

Der er i artiklerne flere faktisk forkerte oplysninger om lejernes boligforhold og forholdet lejerne og udlejer imellem. Klagerne har over for Pressenævnet i det væsentlige gentaget deres synspunkter fra indlægget ”Vi afvikler og fraflytter Vordingborg” og fremlagt billeder af ejendommene ved overtagelse og de efterfølgende restaurerede huse.

Til forholdet omtalt i artiklen ”Bolighaj lader lejer bo uden vand” har klagerne navnlig anført, at lejeren fortalte, at hun flyttede midlertidigt ud til sin kæreste. Da lejeren gav indtryk af at fraflytte lejemålet, fortalte udlejeren, at han ville lukke for hovedhanen for at kunne reparere de sprængte rør. Lejeren var på tidspunktet eneste lejer i ejendommen. Sjællandske har ikke været interesseret i at få klagernes version.

Sjællandske har tillige misbrugt et fotografi af en misligholdt baggård i Jomfrustræde til at miskreditere klagerne. Rodet er lejerens, og lejeren undskyldte rodet over for [Klager 2]. Af artiklen fremgår en anden version af historien.

Der er ikke på fagligt grundlag konstateret skimmelsvamp i nogle af lejemålene. Dette selv om kommunens teknikere har været tilkaldt lejlighederne. Det er formodninger. Påstanden er meget skadelig for klagerne og burde ikke være bragt udokumenteret. Lejernes Landsorganisation får også lov til at fremføre sit partsindlæg i avisen.

Til omtalen af Vesterbro [husnummer] har klagerne anført, at der efter et regnvejr var gennemtrængning af vand. Et mislykket forsøg på opsætning af stillads udsatte reparationen. Planen var at sikre tæthed af taget, før loftet blev udbedret, så rester fra bjælkelaget ikke røg ned på lejerens køkkenbord. [Klager 2] blev telefonisk mødt med trusler af lejerens tidligere ægtefælle og kan i chok have udtalt, at ”de hadede” ham. Denne udtalelse blev misbrugt til overskriften ”Bolighaj: Folk hader mig”. Siden indflytningen har [Klager 2] ellers jævnligt udbedret mangler i lejligheden.

Ejendommen er over 100 år gammel. Af samme grund er der – helt lovligt – stadig en udvendig faldstamme, som fører spildevand fra vasken til en køkkenbrønd. Lejeren var bevidst om, at køkkenaffaldet skal sorteres, så vasken ikke stopper. Hun har også selv renset op i brønden nogle gange. Lejeren blev tilbudt en anden lejlighed. Bagtrappen benyttes ikke af forhuset, men er at betragte som en brandtrappe. Det er korrekt, at den trænger til renovering.

Andre ejendomme tæt ved Strandvejen 6 – også Vordingborg Kommunes ejendomme – har lignende problemer.

Avisen har bevidst udeladt de forklaringer, klagerne er kommet med til lejernes udtalelser. De forklaringer, klagerne gav på de konkrete anklager i et telefoninterview, blev aldrig medtaget. Af samme grund stoppede klagerne al kommunikation med avisen efter 2. maj 2012. [Klager 2] oplyste, at han ikke ville refereres, men skrive et læserbrev. I klagernes læserbrev af 5. maj 2012var en forklaring på en generel situation, klagernes virksomhed var bragt i på grund af finanskrisen.

2.2 Sjællandskes synspunkter

Sjællandske har anført, at de beskrevne forhold i artiklerne har offentlighedens interesse, blandt andet som følge af sundhedsfare for beboerne. Artiklernes væsentlighed understreges af, at Vordingborg Kommune efterfølgende udstedte et påbud til [Klager 2] om afspærring som følge af fare for offentligheden på grund af nedstyrtningsfare fra hans ejendom i Jomfrustræde.

Ved besøg på adressen i Jomfrustræde konstaterede journalisten, at der ikke var vand, ligesom lejeren klager over mangler og brudte løfter fra udlejers side. Manglerne fremgår af artiklens fotografier.

Efter artiklen om det manglende vand modtog Sjællandske samme dag en henvendelse fra en borger om, at der var noget galt i ejendommen på Vesterbro [husnummer]. Her var lejeren en enlig mor med to børn. Manglerne blev også her dokumenteret via fotos og besøg af avisens journalist.

[Klager 2] har haft mulighed for at kommentere samtlige artikler. Den 2. maj bringes fire artikler, herunder klagers svar. Klager valgte ikke at kommentere den fremsatte kritik fra den enlige mor den 3. maj 2012, men sendte i stedet et indlæg, som Sjællandske bragte i sin fulde længde den 5. maj 2012 med en replik af Sjællandskes redaktionschef.

I et interview i avisen den 5. maj 2012 uddybede [Klager 2], hvorfor han ville flytte fra byen og sælge ejendommene. Efterfølgende har klager forholdt sig tavs ved avisens henvendelser. [Klager 2]s synspunkter vedrørende avisens redaktør synes irrelevante for sagen. Forholdene i Museumsforeningen for Sydsjælland har avisen tidligere omtalt den 29. marts 2012 i artiklen ”Museumskasserer ”lånte” 65.000 kroner.”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlige interesse eller skadevoldende hensigt. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1-A.3.

På en række punkter vedrørende boligforholdene har parterne afgivet modstridende forklaringer. Nævnet har ikke mulighed for at tage stilling til, hvilke forklaringer, der er de rigtige. Klagerne har til de beskrevne forhold i ejendommene fået lejlighed til at kommentere disse, og deres kommentarer er løbende bragt til artiklerne samt i indlægget den 5. maj 2012. Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt klagerne i en telefonsamtale med Sjællandske har videregivet informationer, som burde have været gengivet i avisen. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af Sjællandske for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere. I relation til spørgsmålet om en eventuel forekomst af skimmelsvamp har nævnet lagt vægt på, at det af artiklerne fremgår, at der ikke er foretaget undersøgelser for skimmelsvamp, og udtaler ikke kritik af avisen for ikke at undersøge for en eventuel forekomst.

Begrebet ”bolighaj” anvendes almindeligvis om en person, der ved at udnytte eller omgå gældende regler skaffer sig store indtægter ved udlejning af ejendomme. Pressenævnet finder, at det af artiklerne fremgår på hvilket grundlag, Sjællandske har gengivet og anvendt udsagnet ”bolighaj” om navnlig [Klager 2]. Nævnet udtaler ikke kritik.

På baggrund af klagernes referat af en telefonsamtale, hvor [Klager 2] angiveligt udtalte, at lejeren og dennes tidligere ægtefælle hadede ham, finder nævnet heller ikke grundlag for at fastslå, at der ikke er dækning for forsideoverskriften ”Bolighaj: Folk hader mig”.

Nævnet udtaler heller ikke i øvrigt kritik af Sjællandske.

Afgjort den 9. oktober 2012