Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00316

Resumé

Klager – en person – klagede over et billede indsat til artiklen ”Midt i skilsmisse: [Person A] kæreste med 22-årig [Klager]” på Newsbreak.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Newsbreak.dk anmeldte ved e-mail af 5. september 2012 hjemmesiden til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 1, nr. 3. Hjemmesiden er herefter omfattet af nævnets kompetence.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt eventuelle ophavsrettigheder er krænket ved offentliggørelsen af billedet, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det er Pressenævnets opfattelse, at billeder på lukkede Facebook-profiler (med begrænset tilgængelighed) som udgangspunkt er forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen.

Ifølge Pressenævnets praksis kan materiale på profiler med begrænset adgang imidlertid sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal ”venner” tilknyttet, uden profilindehaveren har et personligt kendskab hertil.

Efter det oplyste havde [Klager] indstillet sin Facebook-profil, så han skulle acceptere udefrakommende som ”ven” for, at disse fik adgang (en ”lukket” profil med begrænset adgang).

Under hensyn til, at klager havde ca. 1.300 Facebook-venner tilknyttet sin profil, herunder flere journalister, og klager som stifter af og formand for Homofobilis samt deltager i ”Mr. Gay Denmark 2011” selv har deltaget i offentlige arrangementer, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Newsbreak.dk for at offentliggøre billedet fra [Klager]s profil uden at indhente hans samtykke. Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et billede indsat til en artikel på newsbreak.dk den 24. august 2012, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet 5. september 2012.

1 Sagsfremstilling

Newsbreak.dk bragte den 24. august 2012 artiklen ”Midt i skilsmisse: [Person A] kæreste med 22-årig [Klager]” med underoverskriften ”TV-vært [Person A] indrømmer, at han har fundet en ny kæreste – midt i skilsmissen med sin mand gennem 12 år, [Person B]”. Af artiklen fremgik følgende:

”[Klager], 22-årig model, er TV-værten [Person A]s nye kæreste. Det skriver eb.dk kort efter det kom frem at [Person A] skal skilles fra sin mand, [Person B].

Ifølge nyhedssitet erkender 49-årige [Person A], at der allerede er en anden mand i hans liv. Men at det er den 27-årige yngre [Klager] vil han ikke bekræfte.

- Jeg kan godt bekræfte, at der er en anden, siger [Person A] og fortsætter:

- Det er rigtigt, at jeg hang ud til priden med ham og en masse andre. Blandt andre [Person C], [Person D] og [Person E].

Direkte adspurgt, om [Klager] er hans nye kæreste, siger [Person A]:

- Det vil jeg ikke udtale mig om.”

Artiklen var ledsaget af to billeder, ét billede af [Person A] og ét af [Klager]. Efter klagers henvendelse af 29. august 2012 til Newsbreak.dk har hjemmesiden fjernet billedet af klager.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han som rettighedshaver til billedet ønsker, at Newsbreak.dk betaler for brugen af det. Billedet er desuden taget fra en lukket Facebook-profil og er således ikke offentligt tilgængeligt. Billedet var på profilen forsynet med ”copyright”. Denne valgte newsbreak.dk at fraskære.

2.2 Newsbreak.dks synspunkter

Newsbreak.dk har anført, at selvom det påklagede billede er taget fra en lukket Facebook-profil, så bevirker de konkrete omstændigheder, at det ikke er i strid med god presseskik at bringe det.

[Klager] er en højtprofileret person, der blandt meget andet er stifter af og formand for foreningen homotropolis.com, vinder af ”Mr. Gay Denmark 2011” samt deltager i ”Mr. Gay Europe 2012”. På sin Facebook-profil har han ca. 1.300 venner, hvoraf flere er journalister, bloggere, skribenter, fotografer og andre medieansatte.

Newsbreak.dk har herudover anført, at det påklagede billede anvendes i flere andre medier uden anledning til problemer. Der er henvist til artiklen ”Homosocialt Fællesskab fylder 1 år” af 30. maj 2012 og ”[Klager] trækker sig fra Mr. Gay Europe” af 9. august 2012 på homotropolis.com, til artiklen ”[Klager] trækker sig fra Mr. Gay Europe” af 9. august 2012 på mrgay.dk og til artiklen ”Dansk deltager trækker sig fra Mr. Gay Europe: For sexet” af 11. august 2012 på stiften.dk.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

Newsbreak.dk anmeldte ved e-mail af 5. september 2012 hjemmesiden til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 1, nr. 3. Hjemmesiden er herefter omfattet af nævnets kompetence.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt eventuelle ophavsrettigheder er krænket ved offentliggørelsen af billedet, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det er Pressenævnets opfattelse, at billeder på lukkede Facebook-profiler (med begrænset tilgængelighed) som udgangspunkt er forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen.

Ifølge Pressenævnets praksiskan materiale på profiler med begrænset adgang imidlertid sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal ”venner” tilknyttet, uden profilindehaveren har et personligt kendskab hertil.

Efter det oplyste havde [Klager] indstillet sin Facebook-profil, så han skulle acceptere udefrakommende som ”ven” for, at disse fik adgang (en ”lukket” profil med begrænset adgang).

Under hensyn til, at klager havde ca. 1.300 Facebook-venner tilknyttet sin profil, herunder flere journalister, og klager som stifter af og formand for Homofobilis samt deltager i ”Mr. Gay Denmark 2011” selv har deltaget i offentlige arrangementer, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Newsbreak.dk for at offentliggøre billedet fra [Klager]s profil uden at indhente hans samtykke. Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 9. oktober 2012