Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark (BL 7-15) Udgave 1, 24. september 2012

I medfør af luftfartslovens § 82, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende:

1. Anvendelsesområde

1.1 Denne BL gælder for luftfart med motoriserede luftfartøjer med motoren i drift inden for de områder, der er angivet på kortet i bilag 1 og listen i bilag 2.

1.2 BL’en gælder ikke for Grønland.

Anm.: For Grønland gælder BL 7-16, 2. udgave af 21. november 1985.

2. Flyvning over særligt støjfølsomme naturområder

2.1 Flyvning i højder lavere end 1000 FT (300 m) over terræn skal undgås, jf. dog pkt. 2.2.

2.2 Bestemmelsen i pkt. 2.1 gælder ikke i følgende tilfælde:

a. Når konkrete operationelle hensyn nødvendiggør flyvning i lavere højde, herunder som følge af vejrforholdene og ved start og landing i henhold til gældende regler. Bortset fra ved start og landing skal en sådan flyvning i lavere højde så vidt muligt udføres i lige linje over pågældende område.

b. Ved udførelse af nødvendige opgaver i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse mm. af anlæg, ejendomme, skovbrug, landbrug og dyrehold og lignende.

2.3 Start og landing i forbindelse med rundflyvning med helikopter på en selvvalgt helikopterflyveplads omfattet af BL 3-31 må ikke forekomme.

3. Dispensation

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

4. Ikrafttræden

4.1 Denne BL træder i kraft den 15. oktober 2012.

4.2 Samtidig ophæves BL 7-16, 2. udgave af 21. november 1985, idet den dog fortsat gælder for Grønland, jf. anmærkningen til pkt. 1.2.

Trafikstyrelsen, den 24. september 2012

Carsten Falk Hansen

/ Theo Rabenberg


Bilag 1

Kort over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga. støj

BL705_2_1.jpg Size: (481 X 629)


Bilag 2

Liste over tilholdssteder for fugle og pattedyr i Danmark, hvor det er vurderet, at overflyvning i lav højde vil kunne medføre betydelige forstyrrelser pga. støj

   
1
Skagens Gren
2
Råbjerg Mile og Hulsig Hede
3
Råbjerg og Tolshave Mose
4
Ulvedybet og Nibe Bredning
5
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle - Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage. – Østlige Vejler. – Lønnerup Fjord. – Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn
6
Hanstholm Reservatet
7
Vangså Hede
8
Ålvand Klithede og Frøby Sø
9
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg
10
Ovesø
11
Dråby Vig
12
Agger Tange. – Nissum Bredning. – Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø
13
Mågerodde og Karby Odde
14
Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme
15
Venø, Venø Sund
16
Lovns Bredning. –Tjele Langsø. – Hjarbæk Fjord og Simested
17
Flyndersø og Skalle Sø
18
Nissum Fjord
19
Stadil Fjord og Vest Stadil
20
Ringkøbing Fjord
21
Skovområde syd for Silkeborg
22
Salten Langsø. – Mossø
23
Kysing Fjord
24
Fiilsø
25
Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. – Mandø. – Fanø. – Skallingen og Langli. – Vadehavet. – Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. – Rømø. – Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge
26
Kongens Mose og Draved Skov
27
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark
28
Frøslev Mose
29
Flensborg Fjord og Nybøl Nor
30
Hirsholmene
31
Nordre Rønner
32
Læsø, sydlig del
33
Ålborg Bugt, nordlige del. – Lille Vildmose. – Randers og Mariager fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del. – Ålborg Bugt, østlige del.
34
Farvandet nord for Anholt
35
Hesselø med omliggende stenrev
36
Stavns Fjord
37
Horsens Fjord og Endelave
38
Æbleø og kysten ved Nærå
39
Lillebælt
40
Odense Fjord
41
Arreskov Sø
42
Skove ved Brahetrolleborg
43
Sydfynske Øhav. – Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland
44
Sprogø og Halsskov Rev
45
Vresen og havet mellem Fyn og Langeland
46
Sejerø Bugt og Nekselø. – Saltbæk Vig
47
Havet mellem Korshage og Hundested
48
Hov Vig
49
Arresø
50
Gribskov og Esrum sø
51
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
52
Jægerspris Skydeterræn
53
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø
54
Røsnæs og Røsnæs Rev
55
Tissø, Åmose og Hallenslev Mose
56
Ramsø Mose
57
Gammel Havdrup Mose
58
Vestamager og havet syd for
59
Saltholm og omliggende hav
60
Ølsemagle Strand og Staunings Ø
61
Holmegårds Mose og Porsmose. – Tystrup-Bavelse Sø
62
Søer ved Bregentved og Gisselfeld
63
Skælskør Nor, Skælskær Fjord og Gammelsø. – Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø
64
Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde
65
Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord. – Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor
66
Bøtø Nor. – Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand. – Smålandshavet nord for Lolland. – Guldborgsund
67
Nakskov Fjord og Inderfjord
68
Maribosøerne
69
Ertholmene
70
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne