Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

I medfør af § 156, stk. 3, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 477 af 30. maj 2012, og § 83, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 17. august 2012, fastsættes:

Årsgebyr

§ 1. Erhvervsstyrelsen opkræver et årligt gebyr til finansiering af regnskabskontrollen med følgende virksomheder:

1) Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land.

2) Ikkefinansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol, jf. § 83, stk. 3 og 8, i lov om værdipapirhandel m.v. og § 1 i bekendtgørelse nr. 657 af 22. juni 2012 om udstederes oplysningsforpligtelser.

§ 2. Årsgebyret udgør:

1) 16.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår, jf. dog § 3, nr. 1.

2) 33.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår, jf. dog § 3, nr. 2.

3) 49.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår, jf. dog § 3, nr. 3.

§ 3. For 2012 udgør årsgebyret:

1) 15.500 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

2) 31.500 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

3) 47.000 kr. for virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår.

Opkrævning

§ 4. Årsgebyret opkræves hos virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel, jf. § 1, nr. 1 eller 2, den 1. januar i opkrævningsåret.

§ 5. Erhvervsstyrelsen opkræver årsgebyret i april, og gebyret forfalder til betaling den 1. maj hvert år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Gebyret for 2012 opkræves i november 2012 og forfalder til betaling den 3. december 2012.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 900 af 9. juli 2010 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 22. oktober 2012

Victor Kjær

/ Grethe Krogh Jensen