Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning om udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet

Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 10. oktober 2012, j. nr. 095.28K.391, udtalt følgende om udlægning af undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelsesområdet:

Det fremgår af ministeriets brev af 10. januar 2008 om principperne for udbudsplacering af erhvervsuddannelser ved eud-udbudsrunden i 2007, at institutionerne generelt forudsættes at samarbejde om dækningen af udbud, og at institutionerne indgår samarbejdsaftaler om udbuddet, ligesom det fremgår af brevet, at udbudsgodkendelserne har en geografisk dimension

Som en del af samarbejdet kan det blive aktuelt med udlagt undervisning.

Udlagt undervisning

Ved udlagt undervisning forstås, at en godkendt institution for erhvervsrettet uddannelse, som af ministeriet er godkendt til at udbyde en bestemt indgang eller et hovedforløb (udbudsinstitutionen), kan aftale med en anden godkendt institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt til den pågældende uddannelse, at den ikke godkendte institution (den afholdende institution) gennemfører en indgang eller hovedforløb på udbudsinstitutionens vegne. Det kan aftales, at den afholdende institution kun gennemfører dele af et undervisningsforløb.

Udlagt undervisning gennemføres altid på udbudsinstitutionens vegne, under dennes ansvar, opsyn og tilsyn. Det er således altid udbudsinstitutionen, der har ansvaret for kvaliteten på den udlagte uddannelsesaktivitet.

Formålet med udlagt undervisning er at sikre eleverne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så erhvervsuddannelserne er optimalt tilgængelige for de unge. Endvidere er formålet med udlagt undervisning at understøtte, at uddannelsesbehovet også dækkes de steder i landet, hvor der ikke er uddannelsesinstitutioner, der opfylder forudsætningerne for at få en godkendelse til en fælles indgang eller et hovedforløb i en erhvervsuddannelse.

Udbudsgodkendelsens geografiske dimension

En godkendelse til at udbyde en erhvervsuddannelse gives i henhold til § 18 i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011. Ministeriets udbudsgodkendelser gives som enkeltgodkendelser, og de er konkret begrundede og afgrænsede. Afgrænsningen gælder både med hensyn til hvilke uddannelser, der er tale om, og med hensyn til den geografiske placering af udbuddet.

Som et element i udbudsdækningen inden for en udbudsinstitutions naturlige geografiske område kan der være behov for, at udbudsinstitutionen udlægger undervisningen til en anden (afholdende) institution for erhvervsrettet uddannelse inden for udbudsinstitutionens naturlige geografiske område.

På samme måde kan der opstå behov for, at en institution placerer sit udbud geografisk et nyt sted, for eksempel fordi skolen opretter en ny afdeling m.v. eller flytter undervisningen mellem sine allerede geografisk adskilte afdelinger m.v.

En afgørende forudsætning for, at skolen kan ændre den geografiske placering af sit udbud ved udlægning eller filialdannelse m.v., er, at udlægningen m.v. ikke generer andre godkendte udbydere i området.

Der må ikke etableres ny geografisk placering af undervisning, inden udbudsinstitutionen via skriftlige høringer på forhånd har sikret sig, at den konkrete udlægning ikke er til gene for andre godkendte udbydere i området.

Såfremt den udlagte undervisning omfatter et grundforløb, omfatter udbudsinstitutionens høringspligt også det stedlige Regionsråd, jf. § 34 a, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011.

Det er altid de berørte institutioner i området og evt. Regionsrådet, som afgør, om en given udlægning er til gene for dem. Såfremt de høringsberettigede parter ikke er enige, kan den ændrede geografiske placering forelægges ministeriet.

Ministeriet kan i særlige tilfælde give tilladelse til etablering af den af institutionen påtænkte geografiske placering, uanset indsigelser fra berørte institutioner i området.

Udlagt undervisning forudsætter, at udbudsinstitutionen ved skriftlig aftale med den afholdende institution fastlægger forholdene omkring den udlagte undervisning. Det kan i den forbindelse aftales, at lærere ansat hos den afholdende institution kan gennemføre hele eller dele af undervisningen.

Indberetning af aktivitet for udlagt undervisning og udbetaling af tilskud sker alene i forhold til udbudsinstitutionen.

Anmeldelse om brug af udlagt undervisning m.v.

Siden den 1. juli 2008 har ministeriet ikke har godkendt udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet. Dette følger af Retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet pr. 1. juli 2008.

Det følger endvidere, at udbudsinstitutionen er forpligtet til at anmelde udlægningen til ministeriet ved at sende en e-mail. E-mail adressen er ændret til UVAEFU2@uvm.dk.

Det er et vilkår for etablering af udlagt undervisning, at udlægningen er synlig på såvel udbudsinstitutionens som på den afholdende institutions hjemmeside, idet udlægningen skal være synlig for omverdenen. Det vil sige, at den samlede udlagte undervisning - eksisterende og besluttet kommende - skal fremgå af institutionernes hjemmesider.

Registreringen af udlagt undervisning på institutionernes hjemmesider skal indeholde følgende oplysninger:

- Uddannelsesnummer og navn på den udlagte uddannelse.

- Navn og adresse på udbudsinstitution og afholdende institution samt oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres.

- Periode for den aftalte udlægning.

Skolerne skal ligeledes samme sted registrere al undervisning, som finder sted fra en anden stedlig destination end skolernes hjemsted. Denne registrering skal indeholde følgende oplysninger:

- Uddannelsesnummer og navn på den pågældende uddannelse.

- Navn og adresse på stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres.

Overtrædelse af vilkårene

Ministeriet kan pålægge institutionerne at ophøre med udlagt undervisning m.v., som ikke opfylder ovenstående vilkår.

Tidligere godkendelser af udlagt undervisning

Nærværende retningslinjer erstatter Retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet pr. 1. juli 2008.